Skip to content

Kent Ekeroth vinner mot SVT - har rätt till rättegång om "järnrörsfilmen"

Kent Ekeroth (SD) har rätt att få sin sak prövad vid en rättegång mot SVT. Foto: Björn Lindgren/TT och DJ

Tingsrätten beslutade att inte ens ta upp sverigesdemokraten Kent Ekeroths stämnings-ansökan mot SVT om den så kallad järnrörsfilmen. Patent- och marknadsöverdomstolen går dock på Kent Ekeroths linje och slår fast att Kent Ekeroth har rätt att få sin sak prövad vid en rättegång.

 

Kent Ekeroth stämde SVT vid Stockholms tingsrätt genom en så kallad fastställelsetalan. Han begärde alltså att tingsrätten skulle fastställa att SVT var skyldigt att ersätta honom för att SVT hade publicerat den så kallade järnrörsfilmen - dock utan att i detta skede ange hur stor ersättningen skulle vara.

Kent Ekeroth hävdade dessutom att SVT hade handlat uppsåtligt eller oaktsamt när man publicerade järnrörsfilmen och begärde därför ersättning för den ytterligare skada som upphovsrättsintrånget enligt honom hade inneburit.

Oklara yrkanden
Tingsrätten kom dock fram till att båda yrkandena var oklara och uppmanande Kent Ekeroth att göra vissa preciseringar.

Kent Ekeroth begärde då att tingsrätten skulle fastställa att SVT skulle vara skyldigt att:

- betala skälig ersättning för så kallad exemplarframställning av och för tillgängliggörande av upphovsrättsligt skyddat material på svt.se, svtplay.se, SVT1 och SVT2.

- betala skälig ersättning för den ytterligare skada som upphovsrättsintrånget hade medfört och för ytterligare skada som låg utanför själv nyttjandet.

SVT begärde dock att Kent Ekeroths talan skulle avvisas och att det alltså inte skulle bli någon rättegång. Orsaken var att talan enligt SVT inte levde upp till rättegångsbalkens krav (13 kap. 2 §), att den inte tog sikte på att ett "bestående" rättsförhållande och att den handlade om att SVT:s agerande skulle har varit uppsåtligt eller oaktsamt.

"Bestående rättsförhållande"
Kent Ekeroth, å sin sida, hävdade att SVT vid åtminstone 13 tillfällen från år 2012 till i år olovligen har publicerat filmen och stillbilder från filmen. Han pekade på att SVT hade fortsatt att använda filmen även efter att han hade åberopat upphovsrätten och att intrånget därför visst är pågående och "bestående" vilket innebär att det just nu inte är möjligt att ange ersättningens storlek.

Det är enligt Kent Ekeroth oklart i viken utsträckning som SVT har utnyttjat filmen och om bolaget kommer att fortsätta att använda den. Det är därför logiskt att först föra en så kallad fastställelsetalan för att få utrett om det verkligen har skett intrång i hans upphovsrätt så att man sedan kan ta ställning till storleken på en eventuell ersättning.

Tingsrätten konstaterade att Kent Ekeroth i maj 2015 hade begärt att SVT skulle betala knappt 165 000 kronor för till honom för sitt nyttjade av järnrörsfilmen under tiden 20 november 2012 till 16 januari 2012 - men att SVT hade bestridit detta.

Ekeroths talan avvisades
Enligt tingsrätten innebar detta en "ovisshet om rättsförhållandet". Ovissheten var dock, enligt tingsrätten, inte tillräcklig för att lagens krav på ”förfång” skulle vara uppfyllt. Eftersom även storleken på en eventuell ersättning kunde sägas vara tvistig ansåg tingsrätten att en fastställelsetalan inte framstod som lämplig.

Kent Ekeroths talan avvisades därför och togs alltså överhuvudtaget inte upp till prövning i en rättegång.

Överdsomtolen på Ekeroths linje
Kent Ekeroth överklagade tingsrättens beslut till den nyinrättade Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt - som nu ger honom rätt.

Till skillnad från tingsrätten slår överdomstolen fast att ovissheten om SVT:s ersättningsskyldighet måste anses försvåra Kent Ekeroths möjligheter att planera sin ekonomiska verksamhet och därmed medföra "förfång" för honom.

Eftersom Kent Ekeroths talan enligt överdomstolen ”är ägnad att undanröja denna ovisshet och därmed även det förfång som ovissheten medför” anser överdomstolen att fördelarna med att ta upp fastställelsetalan till prövning uppväger de olägenheter som risken för ytterligare en rättegång medför.

Även när det gäller frågan om talans lämplighet gör alltså överdomstolen en annan bedömning än tingsrätten.

Överdomstolen river därför upp det tidigare beslutet och återförvisar målet till Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt.

 

 

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt