Skip to content

Högskola förlorar mot student - ska betala 170 000 på grund av usel utbildning

Den amerikanska studenten Connie Dickinson, här med sina två ombud från Centrum för rättvisa, vinner mot den svenska högskolan efter värdelös utbildning. Foto: Centrum för rättvisa

Utbildningen vid Mälardalens högskola var så usel att den amerikanska studenten Connie Dickin-son har rätt att få tillbaka sin studieavgift på 170 000 kronor. Det konstaterar tingsrätten och går därmed på studentens linje. Högskolan har vägrat att betala med hänvisning till att det skulle handla om myndighetsutövning och inte till ett civil-rättsligt avtalsförhållande. 

 

- Domen är både logisk och rimlig. Det är viktigt att det klargörs att enskilda människor som betalar för statliga tjänster inte är rättslösa, säger Clarence Crafoord, chef på Centrum för rättvisa och tillsammans med juristen Fredrik bergman ombud för Connie Dickinson.

- Och det är viktigt att landets högskolor får en tydlig markering att den utbildning man erbjuder och tar betalt för måste hålla den kvalitet som följer av lagar och förordningar, 

Tre års heltidsstudier
Connie Dickinson sökte och antogs till utbildningen "Analytical Finance" som är ett kandidatprogram vid Mälardalens högskola i Västerås. Hon påbörjade sina studier höstterminen 2011.

Utbildningen har bedrivits sedan 2001 och omfattar 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier.  

Connie Dickinson stämde Mälardalens högskola vid Västmanlands tingsrätt med ombuden från stiftelsen Centrum för rättvisa och begärde att att få tillbaka den studieavgift som studenter från länder utanför EES och Schweiz måste betala för att gå den treåriga utbildningen.

Högskolan vägrade dock att betala tillbaka studieavgiften och hävdade att något avtal inte uppkommit utan att det i stället handlade om ett offentligrättsligt rättsförhållande där betalning av studieavgift skulle vara "ett utflöde av den myndighetsutövning som sker vid antagningen". 

Full kostnadstäckning
Tingsrätten konstaterar dock att avgiften syftar till att ge högskolan full kostnadstäckning och att Connie Dickinson har varit tvungen att betala 55 000 kronor per termin för sina studier - fram till det att hon år 2013 avbröt studierna efter fyra terminer på grund av missnöje med utbildningens kvalitet.

Tingsrätten anser att utbildningen i och för sig har offentligrättsliga drag men eftersom studenten har varit tvungen att betala avgift för undervisningstjänsten måste hon och skolan anses ha ingått ett ömsesidigt förpliktande avtal.

Avtalet har i sin tur förpliktigat högskolan att ge studenten möjlighet att ta kandidatexamen inom det aktuella programmet ”med den kvalitet som följer av lag och förordningar”.

Enligt domstolen finns det ingen anledning att ifrågasätta de bedömningar som gjorts av UKÄ i dess granskning år 2013 och tjänsten har därför inte stämt överens med parternas avtal.

Felet i utbildningen väsentligt
Parternas avtal faller inte direkt in under vare sig köplagen, konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen. Tingsrätten anser dock att det i svensk rätt är ”en allmänt spridd regel” att beräkna prisavdraget utifrån en jämförelse mellan avtalat och felaktigt skick. 

Tingsrätten skriver i sina domskäl:

"Att närmare bestämma en utbildnings värde är naturligtvis i närheten av omöjligt. Emellertid har Utbildningens kvalitet varit så bristfällig att MDH:s tillstånd att meddela examen kunde komma att dras in om bättring inte skedde. Under sådana omständigheter har det förelegat en stor risk för att Connie Dickinson inte skulle få någon examen även om hon fullföljde alla kurser som ingick i Utbildningen."

Tingsrätten fortsätter:

"Avtalet har inte avsett enstaka kurser. Felet i Utbildningen är därmed enligt tingsrättens mening så väsentligt att Utbildningen praktiskt taget saknade värde jämfört med vad som avtalats mellan MDH och Connie Dickinson."

Connie Dickinson har därför rätt till återbetalning av hela avgiften, även om hon har fått tillgodoräkna sig de högskolepoäng som hon redan uppnått. Högskolan åläggs nu att betala tillbaka drygt 170 000 kronor.

  • Alt-texten
    Isak Bellman
  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt