Skip to content

Spermadonator förlorar i hovrätten - förklaras vara far till treårig pojke

Det saknar betydelse om kvinnan blivit gravid genom en "heminsemenation" eller på en "sperma-klinik" i Danmark. Eftersom det inte har skett på en godkänd klinik i Sverige så ska spermadonatorn under alla omständigheter anses vara barnets far. Det slår Svea hovrätt fast.

 

Individ- och familjenämnden i Västerås vände sig till Västmanlands tingsrätt å en idag treårig pojkes vägnar och hävdade att en idag 52-årig man är pojkens far.

Pojkens mamma har berättat att hon blev gravid efter en så kallad heminsemenation sedan hon hittat spermadonatorn via en sajt på internet.

Mamman har inte kunnat uppge donatorns identitet men en anonym anmälare har dock pekat ut den 52-årige mannen som pappa till pojken.

Spermadonator i Sverige och Danmark
Mannen har berättat att han har donerat sperma på kliniker både i Sverige och i Danmark. Enligt honom är det ”inte omöjligt” att hans sperma kan ha använts när mamman inseminerades i Danmark –- någonting som skedde flera gånger och även under den tid då hon kan ha blivit gravid. Han har dock uppgett att han vid donationerna har informerats om att han inte har några rättigheter eller skyldigheter till de barn som hans donationer ger upphov till.

Han bestrider därför faderskapet.

Av en rapport från Rättsmedicinalverket framgår att mannen med över 99,999 procents sannolikhet är pojkens far.

Enligt föräldrabalken ska domstolen förklara att en man är far till ett barn om det genom en genetisk undersökning är utrett att han är barnets far. Bestämmelsen gäller även om barnet har tillkommit genom assisterad befruktning.

Av bestämmelsen framgår dock också att faderskap inte kan fastställas genom dom för en man som är spermiegivare enligt lagen om genetisk integritet. För att en man ska anses som spermiegivare vid insemination krävs dock att kvinnan är gift eller sambo samt att inseminationen skett vid offentligt finansierat sjukhus under överinseende av läkare med specialistkompetens i gynekologi och obstetrik - om inte Inspektionen för vård och omsorg har gett tillstånd till någonting annat. Lagen är däremot inte tillämplig vid insemination som skett utomlands.

Inte insemenerad på godkänd klinik
Av utredningen framgår att mamman inte har varit föremål för en sådan insemination i Sverige som åsyftas i lagen. Därmed finns det inte något hinder mot att fastställa faderskapet för pojken.

Tingsrätten ansåg att det var bevisat att mannen var pojkens far och gick därför på pojkens och nämndens linje.

Mannen överklagade till Svea hovrätt som liksom tingsrätten konstaterar att mamman inte har varit föremål för insemination i Sverige enligt lagen om genetisk integritet.

Med hänsyn till Rättsmedicinalverkets rapport och då ingen annan man ska anses vara  pojkens far ska mannen förklaras som hans far.

  • Alt-texten
    Sophia Lindstedt

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt