Skip to content

Domstol sågar regeringens förslag om stärkt sekretess för offentliganställda

Statsminister Stefan Löfven. Foto: Maja Suslin/TT

Regeringens förslag om att sekretesskydda alla offentliganställdas privata kontaktuppgifter kritiseras av Förvaltningsrätten i Malmö. I sitt remissvaret pekar man bland annat på mediernas möjligheter att ”fullgöra en samhällskritisk rapportering” - och att "en betydande mängd" uppgifter nu kommer att bli hemliga.

 

Förvaltningsrätten i Malmö har granskat promemorian ”Några frågor om offentlighet och sekretess” och skriver i sitt remissvar att man ”tillstyrker inte förslaget utifrån det underlag och de överväganden som promemorian presenterar”. 

I remissvaret pekar man på att förslaget ”utgör en mycket stor förändring” och att det innebär att ”en betydande mängd uppgifter” som idag är offentliga skulle omfattas av sekretess med ett så kallat omvänt skaderekvisit (alltså där det råder presumtion för sekretess).

Saknar tydlig koppling
Därför bör det enligt förvaltningsrätten ”stå klart att starka skäl motiverar” ändringen vilket man alltså inte anser framgår av det underlag som presenteras i promemorian bland annat i form av en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Förvaltningsrätten skriver:

”Det underlag som promemorian presenterar i form av studier och undersökningar av offentliganställdas utsatthet saknar en tydlig koppling till behovet av att utvidga den förstärkta sekretessen.”

Domstolen pekar på att många av de myndigheter och offentliganställda som lyfts fram i Brå-rapporten redan omfattas av regler i offentlighets- och sekretesslagen som skyddar utsatta grupper som till exempel poliser, socialsekreterare, anställda inom kriminalvården och åklagare.

Oklart hur medias insyn påverkas
När det gäller mediernas möjligheter att ”fullgöra en samhällskritisk rapportering” pekar förvaltningsrätten på att man i förslaget konstaterar att de föreslagna reglerna inte skulle påverka detta - men det saknas enligt förvaltningsrätten samtidigt ”närmare överväganden och en konsekvensanalys” för att man faktiskt ska kunna göra en sådan avvägning mellan intresset av insyn och intresset av skydd.

Sammanfattningsvis anser förvaltningsrätten att frågan om förstärkt sekretess för offentliganställdas privata kontaktuppgifter "måste belysas ytterligare" innan det går att ta ställning till om den föreslagna förändringen bör införas.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt