Skip to content

"Felkällorna och fallgroparna är många" - idag doktorerar han om IT-bevisning i domstol

Idag disputerar juristen och IT-rättsexperten Jonas Ekfeldt vid Stockholms universitet på en avhandling om IT-bevisning. Foto: Björn Dalin och Susanne Lindblom/TT

IT-bevisning har blivit stående inslag i våra domstolar och kommer att öka. Ändå saknas tidigare forskning om hur domstolarna hanterar sådana bevis. Och fallgroparna är många. Det säger juristen och IT-rättsexperten Jonas Ekfeldt som idag disputerar på sin doktorsavhandling ”Om informationstekniskt bevis” vid Stockholms universitet.
 

Enligt Jonas Ekfeldt råder det idag en stor osäkerhet kring så viktiga saker som områdets terminologi.

Det råder en begreppsförvirring. Det finns här ingen enhetligt reglerad eller vedertagen begreppsapparat, vilket är grundläggande i juridiska sammanhang.

Jonas Ekfeldt pekar på att ämnet för svensk del dessutom är i det närmaste är outforskat och att detta leder till en rad problem.

Långa beviskedjor
En av svårigheterna är att IT-bevisningens sammansättning skiljer sig från annan bevisning. I sin doktorsavhandling beskriver Jonas Ekfeldt att detta är problematiskt eftersom till exempel beviskedjorna ser annorlunda ut.
 

Beviskedjorna är generellt sett mycket längre för IT-bevisning. Dessutom är felkällorna betydligt fler och av annan teknisk natur än för andra bevis.

En konsekvens kan bli att IT-bevis övervärderas - eller undervärderas.

Risk för genvägar
Ytterligare en utmaning är att IT-bevisning snabbt kan generera omfattande volymer. Förutom att materialet blir resurskrävande att hantera kan det också bli svårt att överblicka.

Det finns risker för att bevisningens bedömare, exempelvis domare, då försöker hitta genvägar och att kvantitet överskuggar kvalitet. Det finns också sådana tendenser i praxis.

Kritik mot urvalsbevisning
Jonas Ekfeldt pekar på en vanligt förekommande metod med urvalsbevisning. I barnpornografimål kan till exempel ett omfattande bevismaterial komma att sorteras under förundersökningen. Under rättegången presenteras sedan bara utvalda delar av materialet som får representera bevisningen i helhet.

Detta förfarande motiverar man ofta med att skadan minimeras för målsägandena samtidigt som processen blir effektivare, jämfört med att domare går igenom tusentals bilder eller filmer.

Men Jonas Ekfeldt är kritisk till sättet att hantera bevisningen.

Urvalsbevisning sker på bekostnad av att domaren inte får ta del av all tillgänglig bevisning. I stället hörs vittnen om sina iakttagelser av bevisningen som ett slags surrogat. Detta innebär i praktiken att en del av den bevisprövning som domaren ska utföra i stället övervältras på vittnena.

Det finns risker med att låta vittnen utföra domarens arbete. Samtidigt sätts principen om det bästa bevismaterialet åt sidan. 

Mer forskning
Det går i dag inte att säga exakt hur vanligt förekommande IT-bevisning är.

Eftersom det inte finns någon vedertagen terminologi finns heller ingen relaterad forskning, exempelvis om kvantiteter eller om hur svenska domare värderar IT-bevis. För det behövs empiriska studier.

Bedöma kunskapsbehov
Jonas Ekfeldt hoppas att hans avhandling kan läggas till grund för sådana studier i framtiden. Han vill också se att olika jurister får ändamålsenlig utbildning om IT-bevisning.
 

Domare, åklagare, advokater och andra rättsliga aktörer behöver särskilda verktyg för att värdera IT-bevisning. Särskilt viktigt blir det att domare får träning i att bedöma sitt eget kunskapsbehov. Den egna kunskapen kan behöva kompletteras från exempelvis datavetenskapligt håll.

Om man inte vet när, i vilken omfattning och varifrån sådan kunskap ska inhämtas är risken att man tvingas ge bevisningen ett lågt värde utan att den bedöms objektivt, enligt Jonas Ekfeldt. 

I förlängningen handlar det om att upprätthålla allmänhetens förtroende för våra domstolar.

 

 


  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt