Skip to content

Våldtog kvinnan "i tur och ordning" och inte samtidigt - hovrätten sänker straffet

Foto: Robin Haldert/TT

Även om de båda våldtäktsmännen har agerat tillsammans och hjälpt varandra när kvinnan skulle våldtas har våldtäkterna skett "i tur och ordning". Det är därför inte fråga om en "gruppvåldtäkt" och hovrätten ändrar nu brottsrubriceringen från grov våldtäkt till våldtäkt och sänker både straffet och skadeståndet till kvinnan.

 

Den 30-årig man dömdes i Varbergs tingsrätt för grov våldtäkt. I mars förra året hade mannen och en annan (ej slutligt identifierad eller gripen) man träffat en kvinna på en krog i Göteborg.

När krogen stängde följde kvinnan med de båda männen i deras bil för att åka på en efterfest. Kvällen slutade dock med att kvinnan, som var påverkad av både droger och alkohol, blev våldtagen av männen på en rastplats.

Själv hävdar 30-åringen att det handlade om frivilligt sex från kvinnans sida och att de båda männen hade samlag med henne "i tur och ordning" - någonting som enligt domen är ostridigt.

Särskilt utsatt situation
Tingsrätten ansåg att kvinnan hade befunnit sig i en särskilt utsatt situation och pekade på att 30-åringen hade försökt få kvinnans uppmärksamhet flera gånger under bilfärden genom att bland annat knuffa på henne utan att få någon verklig respons eftersom hon var påverkad.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"De båda har därefter börjat skratta och inlett de sexuella övergreppen tämligen omgående. Genom det händelseförlopp som härigenom är utrett framgår att X (den tilltalade) var medveten om målsägandens tillstånd samt att han agerat tillsammans med Y (den andre mannen) när övergreppen begicks. De har således agerat tillsammans och i samförstånd i syfte att våldta målsäganden.

Tingsrätten fortsatte:

"X har vidare varit behjälplig när det gäller Y:s gärning såtillvida att han hjälpt denne föra målsäganden från framsätet till baksätet i syfte att Y där skulle kunna våldta henne."

Tingsrätten ansåg därför att det handlade om en grov våldtäkt med ett straffvärde på fyra års fängelse. Eftersom mannen samtidigt dömdes för bland annat narkotikabrott fick han fyra och ett halvt års fängelse.

Han dömdes också att betala skadestånd till kvinnan på drygt 180 000 kronor.

Båda deltog inte samtidigt
Domen överklagades till Hovrätten för Västra Sverige som nu ändrar brottsrubriceringen och sänker straffet.

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"Den omständighet som i detta fall främst talar för att brottet ska bedömas som grovt är att det var två gärningsmän inblandade. Det var dock när X stannat bilen som de allvarligaste delarna av övergreppen ägde rum. Målsäganden uppfattade det som att X då var ensam med henne och att den andre mannen hade lämnat bilen. Den andre mannen deltog alltså just då inte i övergreppet. Inte heller deltog X när den andre mannen hade samlag med målsäganden."

Hovrätten fortsätter.

"Dock agerade de båda männen - förutom i det inledande skedet - tillsammans när de flyttade målsäganden från framsätet till baksätet i syfte att den andre mannen skulle förgripa sig sexuellt på henne. Gärningsmännens agerande tillsammans är försvårande. Vid en samlad bedömning anser dock hovrätten att gärningsmännen inte har agerat så mycket tillsammans eller hjälpt varandra under själva våldtäkterna på sådant sätt att gärningen är att rubricera som grov."

Sänkt straff och skadestånd
Hovrätten ändrar därför tingsrättens dom och dömer 30-åringen för våldtäkt av normalgraden. Enligt domstolen är straffvärdet för våldtäkten tre års fängelse.

Mannen döms till tre och ett halvt års fängelse efter att även de övriga brotten har vägts in. Skadeståndet sänks till drygt 150 000 kronor.

 


  • Alt-texten
    Sophia Lindstedt
  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

55 comments

Helt vansinnigt. Skulle den sexuella kränkningen vara mindre av att våldtäktsmännen står på kö och förgriper sig på kvinnan i tur och ordning...

Detta har ingenting med juridiska bedömningar att göra (det är bara jurister som tror att de kan omvandla allt till juridisk materia). Jag förstår att t ex arten och graden av våld kan rangordnas juridiskt ur ett straffmätningsperspektiv men att hovrättsråd ger sig på att rangordna sexuell kränkning utifrån den här typen av kriterier är absurt.

HD nästa? (kanske juristerna där slår fast att detta inte kan rangordnas...)

Hur ska domstolorna då kunna gradera den sexuella kränkningen, menar du? För straffet måste ju bestämmas någonstans på straffskalan och utifrån de kriterier som reglerar rubriceringen.

MVH

Om någon är intresserad så kan jag meddela att det var tre kvinnliga hovrättsdomare, en kvinnlig nämndeman och en manlig nämndeman som enhälligt avkunnade domen i hovrätten.

Kan behövas för balansen i diskussionen.

Förstår inte vad det skal ha med domen att göra!! Att det var många kvinnor som dömde gör ju inte domen mera rätt för det!!

Så rationellt brukar det inte alltid låta. Många s k debattörer återkommer ofta till att det är "gubbar" som dömer i sådana här mål.

Är det detta som är det viktiga att diskutera efter en sådan här dom?

det BÖR tas medi baktan att kvinnor dömmer varandra.. dvs: en man i sådana situationer har större medlidande medan kvinnor i jury osv tenderar att säga "det var rätt åt henne för hon var drogad/alkoholpåverkad och borde ha undvikit sådan situation"

om det hade varit en man som blev våldtagen i bilen av två andra män så hade både straffet och skadeståndet höjts. om det varit en man som blv våldtagen av två kvinnor så hade också straffet höjts.... det hade då räknats som grovt... men man "kan inte" juridiskt sätt döma till fördel av en flicka som borde ha "uppfört sig bättre" och "tagit ansvar"....

det jag skriver ovan tycker jag ärfel... samhället fungerar dock på ett sådant sätt... om du blir våldtagen o är kvinna i sverige: då ska du hoppas på män som dömer, inte kvinnor som försöker göra karriär.. det är självklart och det enda logiska!

Läste en undersökning som kommit fram till att kvinnliga domare dömer manliga tilltalade i våldtäktsmål lindrigare än vad manliga dito gör.
Något att fundera över.

Håller med i mångt och mycket men kanske juristerna inte förstod att baksätet på en bil kan vara en besvärlig plats för en gruppvåldtäkt. Platsen talar för att en i taget är lättare men inte mindre kränkande och bara sättet som det sker på talar för grovt brott. Jag har sagt det förr och säger det igen "Hovrätterna är fullständigt oförutsebara i all sin visdom. Hovrätters resultat är rena lotteriet".För några år sedan ändrade Göra hovrätt brottsrubricering om våldtäkt till sexuellt utnyttjande eftersom den fem (5) år gamla flickan (målsäganden) inte gjort tillräckligt motstånd mot den vuxne mannen.

jag förstår domen även om jag inte gillar den. det låter som om hovrätter inte anser att den är grov då inte den andre har hjälpt till att försätta kvnnan i mer vanmakt genom att tlex hålla hennes armar eller dylikt då den medskyldige haft sex. kränkningen är förstås inte mindre men jag förstår varför skadeståndet sänks. även om en våldtäkt alltid är vidrig är den vidrigare om mer våld används, som t.ex tillhyggen, brytna armar sönderslaget ansikt mm.

Så gruppvåldtäkt kan bara dömmas om gärningsmännen penitrerar samtidigt med andta ord

Skulle bli mycket förvånad om domen inte överklagas. Gruppvåldtäkt ska enligt tidigare direktiv (se bl.a. SOU 2001:14) bedömas som grov våldtäkt.
"Enligt kommitténs mening bör det som ett skäl att bedöma en våldtäkt som grov uttryckligen anges att brottet har begåtts av flera gärningsmän." (SOU 2001:14 sidan 183)
Enligt vad som anges i tingsrättsdomen så har gärningsmännen agerat tillsammans och i samförstånd. Begreppet "i tur och ordning" har nog inte prövats men torde kastas ut av högsta instans.

Bedömningen torde behöva göras mer utifrån målsägandens upplevelse av situationen och inte "by the book" eller utifrån en viss straffschablon för vad som är grovt eller inte.

Rent generellt torde det vara mer kränkande att bli våldtagen gång på gång av män i kö än att bli våldtagen av "bara" en våldtäktsman. Alltså borde det vara grov våldtäkt.

Hur långt ska det fysiska avståndet vara mellan våldtäktsmännen för att det inte ska vara gruppvåldtäkt? Är det OK att en står och tittar på utan att röra kvinnan? Eller står och onanerar två meter bort?

Det borde det verkligen inte. Hur allvarlig en gärning är ska avgöras utifrån gärningsmannens uppsåt och upplevelse.

Det är värre att få en smäll på käften om man redan har huvudvärk. Men det gör ju inte gärningen att slå någon på käften värre om gärningsmannen inte känner till huvudvärken.

Ska samma princip gälla vid t. ex. narkotikaförsäljning? Om man säljer mycket samtidigt så är det allvarligare än om man delar upp samma parti i flera delar och säljer till köpare som står i kö?

Det är ju inte samma princip du beskriver.
Samma princip vore om 3 personer säljer 1 kg narkotika till en person är ett grövre brott av var och en av de tre än en person som säljer 333 gram narkotika till en person. (precis som det är alltså).

Principen borde ju vara att X antal personer säljer 1 kg var, i tur och ordning.
Och det är ju värre än att de säljar en mindre del var. Men ett samlag (övergrepp) minskar ju inte i proportion till antalet förövare.
T ex om det är 5 personer som våldtar en kvinna så borde inte brottet per utförare minska till 20% var. Det borde blir 5 x 100% eftersom alla säljer 1 kg var.

Som domen är nu har hovrätten decimerat "mängden våldtäkt" från att väga 1 kg var, till att bli mindre bara för att den utfördes i tur och ordning. Man har inte tagit hänsyn till att kvinnan "tvingades ta emot" 1 kg av vardera gärningsman.

Snacka om att snubbla på mållinjen. Du hade en bra poäng där nånstans.

Jag instämmer i föregående talares uppfattning om att detta borde prövas i Högsta domstolen som tidigare har uttalat att gruppvåldtäkt ska presumeras som grov. Detta med "tur och ordning" har nog aldrig prövats.

Jaha, så misogynt har alltså vårt samhälle blivit att det ens behövs prövas en sådan absurd tolkning av lagen...

Vilken absurda tolkning av lagen?

Läs domen innan ni kommenterar. Och rimligtvis förarbeten. Det talar för grov våldtäkt om det är mer än en gärningsman, detta bygger på samma tanke som att det är allvarligare om två misshandlar. Detta innebär inte alltid att det är grovt i de båda fallen. Självfallet är det värre ju fler gärningsmän det rör sig om, och om exempelvis en håller fast eller aktivt deltar samtidigt som den andre. I detta fallet rör det sig om två separata övergrepp, där den andre inte varit närvarande under den andres övergrepp. Detta har fått betydelse, bara att man inte anser att den är grov. HD har nyligen konstaterat att normalpåföljden för en våldtäkt är 2 år. Utöver att det är två gärningsmän finns inga särskilt försvårande omständigheter. Våldtäkten har bedömts ha ett straffvärde på tre år eller lite drygt tre år. Således har det fått betydelse, om än inte lika stor betydelse som annars. Vad gäller "graderingen av den sexuella kränkningen". Ja, det är därför det finns grov våldtäkt t.ex. Vissa våldtäkter är mer kränkande än andra. Om man inte nyanserar denna bedömningen kommer slutsatsen bli att fler våldtäkter bedöms mindre kränkande, och mindre straffvärda. Det är därför särskilt viktigt att gradera den sexuella kränkningarna för att bedöma allvarligare våldtäkter hårdare.

De bägge gärningsmännen kom överens tillsammans att förgripa sig på henne,( överenskommelsen i bilen),. De handlade i samförstånd att göra våldtäckten sedan att inte göra det exkat samtidigt utan vänta tills den ena är klar .. .borde dömas som minst sagt grov våldtäckt. Det är inte frågan om ensidiga handlingar var för sig när man har ett gemensamt uppsåt. .. . . .Stackars kvinna.

Hur kom man ens fram till att det var våldtäkt? Kvinnan var ju tydligen väck och kan inte haft mycket till minnesbilder och gärningsmännen hävdar att det var frivilligt och ömsesidigt.

BRB 6 kap. 1 paragrafen 2 st.

Är du på riktigt? Berusade människor får ha sex vet du. Även om de är så berusade att de inte minns det dagen efter. Jag pratade om något helt annat.

"kvinnan var ju tydligen väck"

Där har du besvarat din egen fråga.
BrB 6:1, st 2
Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, BERUSNING eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation.

Även du missade poängen.

Svenskarna har alltid varit kända för sitt ”köande” - allt skall ske ”i tur och ordning”, ingen skall tränga sig före. Detta invanda beteende uppskattas och anses vara lite av en oskriven lag. Nu appliceras detta uppförande även på våldtäkter, och anses således numera som ett mer ”korrekt” tillvägagångssätt vid en våldtäkt. Undrar vad nästa förmildrande steg blir? Nummerlappsystem?

Vem som helst blir knappast våldtagen. Om man exempelvis lägger sig i en park och sover med en summa kontanter synliga så får man räkna med att någon i större behov av pengarna tar dem. Inte sant.. Samma princip gäller våldtäkt.
Det finns en gemensam nämnare bland kvinnor som blir våldtagna precis som det finns en liknande hos dem som gång på gång hamnar i bråk och får på käften.
Undrar om hundra örfilar vore grov misshandel.

Apropå samhällets alla våldtäkter i allmänhet: Är det inte snart dags att erkänna att feminismen är gärningsmannen?

Vad är det där för resonomang?! Det dummaste jag har hört.. Hur kan du anklaga offret? En kvinna ska kunna gå var hon vill och bära vilka kläder hon vill utan att en man ska förgripa sig på henne.. Det är gärningsmännen det är fel på.. Är det din uppfattning att alla kvinnor ska hålla sig inne, kanske gå i burka för att inte fresta männen??? Är det männens rätt att våldföra sig på någon för att en kvinna är berusad och lite lättklädd? Skäms!

Klart som fan att det är fel på gärningsmännen, men vad hjälper det? Konsekvenserna av att - på ren princip - hävda sin rätt till varje pris är värre för offret än för gärningsmännen. Jag är inte beredd att kräva att någon annan utsätter sig för risker för att hävda mina egna principer.

Svensk rättspraxis för t ex nödvärn (vilket vi rent formellt har en generös rätt att utöva) kräver att vi helst försöker fly och absolut inte gör något för att eskalera situationen. Rimligheten i det kan förvisso diskuteras, men borde inte ett våldtäktsoffer ha samma skyldighet att undvika våld som den som behöver freda sig mot t ex en rånare?

Du kunde inte ha mer fel. Det är exakt just precis "vem som helst" som blir våldtagen. En vän till mig blev våldtagen av en manlig vän som hon verkligen litade på och som hon hade känt i många år. Jag har själv blivit antastad av en man mitt på dagen, spik nykter, osminkad och i klart osexiga kläder. Men myten att den våldtagna "måste ha tagit onödiga risker" är enormt spridd och effekten blir att alla offer för sexuella övergrepp utsätts för ett övergrepp till, när folk spekulerar i vad hon kan ha gjort för att "ställa till det för sig". Som om en våldtäkt någonsin var rimlig.

Ja, och Gunde Svan kan drabbas av lungcancer. Men i genomsnitt drabbas inte Gunde av lungcancer och i genomsnitt har de som drabbats av inbrott i bostaden inte dyra larm, säkerhetsdörrar mm. Dina anekdoter är rätt ointressanta, men det är symptomatiskt att du tar upp dem och ingen reagerar. Säger allt om den låga nivån på argumenten.

Nu är du löjlig och direkt oförskämd Ig.. Vilket dessutom visar vilken låg nivå du har.

Vad är oförskämt resp "låg nivå"? Kan du bemöta mina argument istället för personangrepp?

Så om du ganska berusad efter en fest promenerar genom en park på natten iklädd ett par tajta shorts och blir våldtagen av två stycken homosexuella läderbögar från Skåne. Har du då mer eller mindre bett om det och har dig själv att skylla pga ditt riskbeteende?

"läderbögar från Skåne. "
Jag ogillar att du pekar ut Skåne som en hemvist för våldtäkts sugna läderbögar.

Att du ens tar upp feminism i detta forum!

Du har rätt i att det fanns en studie gjord (för länge sedan), där man satte ett gäng våldtäcktsman i ett rum och dom får se ett tiotal kvinnor går runt och och att majoriteten valde samma kvinnor som dom skulle kunna tänka sig att våldföra sig på men någon 100% finns inte tror t,o,m att alla kvinnor vart utpekade någon under hela studiens gång..
Dom kvinnor som i majoriteten vart uttagna påvisade en osäkerhet i sitt beteende vilket gjorde männen mer benägna att välja dom.. Så modigare än så var dom alltså inte...

Vad jag ser av ditt resonemang är att ju kortare kjol jag har desto mer vill jag, eller??
För man lägger sig ju inte i en park med stålar utan att räkna med att bli rånad?
Så kortare kjol ger ett behov hos en testostoronstin man som är i behov av något som skulle ge tillfredställelse, så då är det fritt fram??
Bara så att jag vet vad du menar!?

SÅ fort man har ett behov är det alltså rätt att ta det om man ser det!
Härlig inställning tycker jag, så min son vart alltså av med sina nya skor utanför gymnastiksalen, bara för att någon annan behövde dom bättre..
(Så egentligen hjälpte vi någon som hade ett större behov)

Jag vet inte vart du kommer ifrån, men att feminismen skulle vara gärningsmannen var det mest korkade jag hört.
Jag tycker att du ska läsa på om feminism och komma på att det faktiskt inte handlar om att kvinnor hatar män...
Utan att feminism egentligen handlar om värdegrunder och lika värde, men så länge kunskapen är i nivå med din så går det trögt...

Det här sista inlägget av MRTS var extremt osmakligt!
Så du menar att barn och tonåringar som blivit utnyttjade av vuxna har haft ett beteende som uppviglat gärningsmannen till övergreppet? Min väninna blev våldtsgen som 11åring när hon skulle till glasskiosken på sommarlovet och det var inget uppviglande med det! Gärningsmannen har dock förstört stora delar av hennes liv och sexualitet!
Vilken jävla mansgrismentalitet! Inte konstigt att vårt rättsamhälle ser ut som det gör! Fy skäms på dig!

Att det finns generella mönster innebär inte att det gäller samtliga fall.
Att det finns generella mönster, t.ex. att folk som inte ser sig om innan de går över övergångsstället oftare blir påkörda, innebär inte att ansvaret förskjuts.

Men att bli påkörd är väl (vanligtvis) en olycka medan en våldtäkt är en medveten handling från gärningspersonen! Eller menar du att det är helt fritt fram och försvarbart att medvetet köra på en person som inte såg sig för när den gick över gatan?

Läs igen och se om du förstår.

Så om ett gäng beslutar sig för att banka skiten ur någon i tur och ordning istället för allihopa samtidigt så sänks straffet eftersom brottet anses som mindre grovt, oavsett hur många som deltar. Exakt hur mycket motstånd måste man göra för att det inte ska bedömmas som ett oskyldigt gräl mellan en person och 10 andra, oavsett antal blåmärken? Kan man mörda någon på ett "snällt" sätt?

Exakt.

Ja, så är det.

Förstår du verkligen inte distinktionen?

Att slåss en mot en skulle inte ses lika allvarligt som om två eller fler SAMTIDIGT gav sig på en ensam. Två personer som slåss anses inte lika allvarligt som om två slår en tredje.

Menar du att det är inte är mer allvarligt om en person blir fasthållen och misshandlad av ett flertal andra, än ett "hederligt" slagsmål mellan två (2) personer? Då har vi DIAMETRALT skild uppfattning.

Ni jurister som läser detta. Borde inte den mannen som köade och våldtog efter att den förste mannen gjort det dömas till längre straff än den förste?

Han våldtar ju en nyligen våldtagen kvinna och är inte det en handling som förtjänar ett högre straff? Ökar inte den sexuella kränkningen (om det öht går att göra en sådan gradering) ytterligare när hon våldtas andra gången?

Borde inte den som köade få ett högre straff eftersom han inte ingrep under den pågående våldtäkten....

Jag tycker det är intressant i fall som detta att man inom rättsväsendet i det närmaste helt saknar kunskap om stressfysiologi. Man försätter kvinnan i schock så behöver man inte hålla i eller bli slagen på. Att någon inte gör motstånd känns som ett helt galet argument.

Vad är för jävla idioter till domare!

Man tar sig för pannan! Hovrätten borde ställa sina platser till förfogande som utdömer ett ynkligt straff för den här typen av övergrepp. Två män i absolut fysiskt överläge våldtar en kvinna - inte gruppvåldtäkt?

"I förtydligande syfte framgår numera direkt av lagtexten att också sådana fall där fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet normalt skall bedömas som grova. Tillägget innebär att en våldtäkt som regel skall bedömas som grov dels när offret sammantaget utsatts för flera övergrepp som har utförts av olika personer var för sig och i en följd..."

Uppenbarligen var det inte så tydligt i lagtexten...

"Inte heller deltog X när den andre mannen hade samlag med målsäganden."

Det var för fan inte samlag om det var våldtäkt, blanda inte ihop de fraserna, de är inte samma sak.

"6 kap. Om sexualbrott

1 § Den som genom misshandel eller annars med våld eller
genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag..."