Skip to content

"Den svenska rättsstaten skyddar utländska varumärken - men inte svenska patent"

DEBATT - av Johan Ullman, läkare (specialist i anestesi och intensivvård samt företagshälsovård), forskare och uppfinnare med flera patent

 

Den svenska regeringen håller just på att se över lagstiftningen om patent. Detta med anledning av det nya regelverket i EU och EU:s nya patentdomstol (se Dagens Juridik 2016-02-17).

Vad detta kommer att leda till i praktiken är det ingen som vet men frågan är om detta kommer att göra det ännu svårare för svenska uppfinnare och innovationsbolag att hävda sina rättigheter till sina uppfinningar? Kommer det nya systemet att garantera att det fortsätter var fritt fram för stora företag att stjäla uppfinningar från enskilda uppfinnare och småföretag?

Patentintrång är enligt svensk lagen ett grovt brott. Det kan ge upp till två års fängelse. Trots det har det aldrig väckts åtal i Sverige för detta brott. Patentintrång har, så vitt känt, bara vid ett enda tillfälle lett till förundersökning.

Speciella immaterialrättsåklagare har tillsatts efter påtryckningar från USA för att stävja svensk piratkopieringen som drabbar bland annat den amerikanska filmindustrin hårt. Dessa åklagare har däremot inte fått någon utbildning alls om patent samtidigt som de anser sig kunna beivra varumärkesintrång för till exempel piratkopierade märkesklockor och märkeskläder.

Det finns fall av patentrång där tillgångar värderade till många hundratalsmilnoner kronor har tagits över av stora företag och förts ut ur landet – i stället för att skapa sysselsättning och skatteintäkter här.

Ekobrottsmyndigheten har vägrat inleda förundersökning i fall där anmälan gjorts om patentintrång, grova bedrägerier, förskingring och urkundsförfalskning, med hänvisning till att ”EBM inte har uppdrag att prioritera (utreda) brott som riktar sig mot enskilda”. Detta kan synas rimma mindre väl, såväl med EU-lagen, som med Europakonventionen som garanterar både rätten till enskilt ägande och likhet inför lagen - oberoende av ekonomisk status.

Immaterialrättsåklagare förklarar att ”sådant där får man sköta i civilprocesser eller skiljeförfaranden. Vi har inte någon kunskap om patent”.

I skiljeförfaranden vinner, som bekant, i stort sett undantagslöst, den som har mest pengar.  Detta gäller dessvärre även i tvistemål där den som har råd kan driva processer under många år och i alla instanser på en nivå som varken småföretag eller enskilda har någon möjlighet att klara av.

När uppfinnaren är mentalt eller ekonomiskt utmattad tar processen slut och den starkare parten vinner.

Processen som, på förekommen anledning, kallas ”Kill the Inventor” är välkänd, väldefinierad och helt riskfri eftersom man vet att något åtal aldrig kommer att väckas och att risken att man skulle förlora mot en privatperson eller ett litet företag är helt försumbar.

Justitiedepartementet och justitieministern har vid flera tillfällen fått frågor om det direktiv, att inte utreda, som Ekobrottsmyndigheten hänvisar till. Regering har dock varken dementerat eller konfirmerat detta. Regeringen har helt enkelt aldrig svarat. Tvärtom har justitieministern i den förra regeringen, i en interpellationsdebatt, förklarat att det är upprörande att man i Sveriges riksdag ifrågasätter lagstiftningen på detta område och hur lagen tillämpas.   

Den nya regeringen har tillsatt ett ”Innovationsråd” och bemannat detta med dem som normalt tillfrågas om hur innovationspolitiken skall utformas - det vill säga representanter för storfinansen, politiker och tjänstemän. Det finns dock, så vitt känt, inte någon professionell uppfinnare i detta råd. Och framför allt finns ingen som har någon erfarenhet av den systematiska rovdriften på uppfinnare, vilken åderlåter Sverige på så många av de mest värdefulla uppfinningarna.

Flera uppfinnare har redan krossats och gått under i dessa Kill-the-Inventor-processer och flera är på väg att krossas.

Har Sverige verkligen råd med detta? Signalen till Sveriges professionella uppfinnare blir då en gång för alla: Försök inte hävda några rättigheter till det du skapat!

Nu ska regeringen anpassa svensk lag utifrån EU:s nya patentdomstol. I förslaget talas det bland annat om den svenska brottmålsprocessen och hur den, som möjligen skulle komma att åtalas för patentintrång, ska ha kvar möjligheten att då hävda att patentet är ogiltigt och då få denna fråga behandlad i rätten. Då åklagarna ju helt saknar utbildning och kunskap om patent, kommer dock fortfarande troligen aldrig något åtal att väckas.

Kan vi verkligen hoppas på att regeringen har förstått vad uppfinnarna har betytt för Sveriges industrialisering och nu faktiskt vill värna rätten att i framtiden kunna lagföra dem som begår patentintrång? Det låter för bra för att vara sant. Hur ska detta kunna ske?

De professionella uppfinnarna i Sverige har ingen intresseorganisation. Ingen för deras talan i maktens korridorer. Justitiedepartementet och justitieministern vägrar tala med dem. De brott som drabbar uppfinnarna utreds överhuvudtaget inte.

Regeringen har utrett ett förslag om att stödja tillskapandet av ett (eventuellt statligt) patentbolag som skulle kunna skydda svenska uppfinnares patent mot intrång och bedrägerier mot att få behålla en andel av den avkastning som patenten skulle ge.  Efter att ha frågat bland annat storfinansen om råd så avstyrdes detta projekt med hänvisning till att ”det skulle bli alldeles för dyrt” för den svenska staten att skydda svenska patent mot dessa brott (Vetandets Värld i SR P1).

Om materiella rättigheter skulle behandlas på samma sätt som patenträttigheter så kunde ett stort företag flytta in i någons hus utan att riskera åtal - om inte ägaren lyckades bekosta en civilprocess i alla instanser för att bevisa att hans eller hennes lagfart faktiskt är giltig. Patent kostar dessutom väsentligt mer än lagfart och beviljas först efter patenterbarhetsprövning, som ju ska kontrollera att det är giltigt.

Det är hög tid att se till att uppfinnare kan åtnjuta samma skydd för sina rättigheter, som det som idag tillkommer författare, kompositörer, konstnären med flera självständiga yrkesutövare.

 

Johan Ullman är läkare (specialist i anestesi och intensivvård samt företagshälsovård), forskare och uppfinnare med många patent på uppfinningar som används runt om i världen.

 

 

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

17 comments

I egenskap av en av de immaterialrättsåklagare som Ullman refererar till i sin artikel vill jag bemöta några av hans uppgifter.

Sedan 2008 finns det särskilt utpekade immaterialrättsåklagare på Åklagarmyndigheten. Dessa åklagare ansvarar för alla brottsutredningar på immaterialrättsområdet.

De senaste åren har Åklagarmyndigheten prövat ett tiotal anmälningar om patentintrång. I flera av dessa utredningar har det framkommit att det som anmälts inte är intrång i sökt och bevilja patent utan att uppfinnaren berövats på hans eller hennes idé eller uppfinning på ett tidigare stadium. Detta utgör inte patentintrång och utredningarna om patentintrång har därför avslutats. Om det anmälda förfarandet istället kan utgöra något annat brott är inget som prövas av immaterialrättsåklagarna.

I ytterligare några fall har utredningarna avslutats med hänvisning till de stränga åtalsprövningsregler som riksdagen bestämt för patentintrång. Åtal får bara väckas när detta av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt. Det är alltså bara allvarligare fall av patentintrång som får åtalas och några sådana har enligt min uppfattning ännu inte anmälts till åklagarmyndigheten.

För varumärkesintrång gäller samma strikta begränsning som för patentintrång men där har betydligt fler anmälningar inkommit och i de flesta fall har dessa anmälningar avsett konstaterade intrång som varit av allvarligare slag. Flera fall av varumärkesintrång har därför lett till åtal.

På upphovsrättsområdet ser lagstiftningen annorlunda ut. För åtal krävs inte att detta är av särskilda skäl påkallat från allmän synpunkt. Därför är åtal för upphovsrättintrång betydligt vanligare.

Det citat från immaterialrättsåklagare som Ullman refererar till känner jag inte igen. Däremot är budskapet riktigt så tillvida att det som återstår för en uppfinnare vars anmälan inte utreds är att föra talan civilrättsligt eller genom skiljeförfarande. Därutöver finns också möjligheten att väcka enskilt åtal.

Enligt min uppfattning har immaterialrättsåklagarna den kompetens som krävs för at utreda och åtala alla immaterialrättsintrång. Vi är däremot skyldiga att i vårt arbete följa de lagar och föreskrifter som gäller för vår verksamhet. Om detta bidrar till att uppfinnare får ett otillräckligt skydd för sina idéer och uppfinningar är det beklagligt.

"tro de, tro de..."
Läste Håkan Lans bok och vad som framgår där, så var tydligen Henrik Rasmusson på kurs, semester, föräldraledig, sjuk eller annat laga förfall för rättvisan rådande.
Advokaten Berg var tydligen ej heller till någon större nytta för Håkan. Minns från Gunnars Bergs kontor på (Nybrogatan?) Östermalm, löpsedeln om kostnaden för försvaret av Clark Olofsson på ngn. miljon eller så.

"Om det anmälda förfarandet istället kan utgöra något annat brott är inget som prövas av immaterialrättsåklagarna."

Innebär ovanstående att immaterialrättsåklagarna överlämnar utredningen till annan åklagare eller att utredningen läggs ner?

Avseende " På upphovsrättsområdet ser lagstiftningen annorlunda ut, för åtal krävs inte att detta är av särskilda skäl påkallat från allmän synpunkt, därför är åtal för upphovsrättintrång betydligt vanligare" utgör att du synes ha svar på en fråga som i många år utan framgång getts svar och därav ställts denna gång i Dagens Juridik.

Rubrik: Här är juristen som ska sätta stopp för den olagliga spridningen av musik, film och dataspel.http://www.dagensjuridik.se/2016/02/har-ar-juristen-som-ska-satta-stopp-den-olagliga-spridningen-av-musik-film-och-dataspel

Sannolikheten att artikelförfattaren svarar på frågan är mikroskopisk så om du har svaret tas det tacksamt emot!
Mvh, Thérèse Angélique.

Jag ber att få framföra mitt varma tack till Henrik Rasmusson som, med full insikt i hur det fungerar, bekräftar de faktiska omständigheterna. Kanske har vi dock olika uppfattning om huruvida det bra eller dåligt att det i praktiken är riskfritt att göra sig skyldig till patentintrång.

Formuleringen i Patentlagen 57 § är central och har inneburit att något åtal aldrig har väckts: ”Åklagaren får väcka åtal … endast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt.”

Huruvida det är ett allmänintresse att egendomsbrott i mångmiljonklassen beviras och därmed stävjas, är kanske en bedömningsfråga, där uppfinnaren och intrångsgöraren normalt gör olika bedömningar.
Om regeringen skulle inse att mycket stora värden och många tusentals arbetstillfällen går förlorade på detta sätt, så kanske regeringen kunde tycka att det är ett allmänintresse att uppfinnare får samma rätt till det de skapat som t.ex. författare och formgivare.

Jag rekommenderar att konsultera den högsta expertisen på området, Prof. Marianne Levin.
Läs tex.på DN: http://www.dn.se/arkiv/ekonomi/uppfinningar-stjals-pa-kriminellt-satt
samt: http://www.dn.se/debatt/bristande-rattsskydd-for-uppfinnare-kostar-jobb/

Om forskarna bara förstod att de borde tillvarata sina intressen i ett tidigare skede. Många forskare är glada bara över att forska och "skiter" i Resultaten som skrivs över till någon bidragsgivare, alldeles för billigt...

Patent hämmar utvecklingen. Istället borde staten ge mer bidrag till uppfinnare och samtidigt minska anslagen till kultur.
Sverige behöver uppfinningar, produktion och export.
Dom enda som tjänar på patent är advokater och den gruppen har vi redan för många av då merparten får sina löner från staten.

Jag tror du behöver nyansera din bild kring patent något.
Hur menar du att dessa uppfinningar ska vara skyddade mot konkurrenter? Patent är essentiella när det gäller att extrahera värde ur en produkt och kunna skydda sig mot konkurrenterna. Marknaden idag är global och om du inte skyddar din uppfinning så kommer en konkurrent från Kina/Usa kopiera din teknik och producera till billigare priser eftersom de inte lagt ner de resurser du gjort på R&D.

Sen förstår jag inte riktigt hur du menar på att advokater tjänar på patent? Det är inte direkt så att någon normal advokat som inte specialiserat sig inom detta område kan hålla på med det då det är ett otroligt komplext ekosystem. Det är ytterst få patenttvister i Sverige jämfört med till exempel Tyskland och de som sitter med den detaljerade patentansökningen är ingenjörer i grunden. Avgifterna för patentansökningarna är visserligen dyra men det är till för att PRV, WIPO (PCT-administrationen), USPTO ska kunna gå runt överhuvudtaget och inte belasta skattebetalarna. Patentsystemet är bra mycket mer komplext än vad som syns till ytan men det är också till godo då aktörer i till exempelvis Sverige aldrig skulle kunna skydda sig från global konkurrens utan systemet. Sen behövs det såklart stöd för att mindre aktörer ska kunna tillgodogöra sig skyddet på ett effektivt sätt och att rätten till en rättvis rättegång tillgodoses.

Till exempel: Snittkostnaden för att ta fram ett nytt läkemedel är 10-15 miljarder kronor. Läkemedelsbolagen skulle aldrig investera miljarder i att forska kring nya läkemedel om de inte visste att de är skyddade genom patent och kan få igen pengarna.

Isabella.
Din åsikt respekteras och i övrigt har av dig påtalat stark bäring utom ditt sista exempel: Snittkostnaden för att ta fram ett nytt läkemedel är 10-15 miljarder kronor. Läkemedelsbolagen skulle aldrig investera miljarder i att forska kring nya läkemedel om de inte visste att de är skyddade genom patent och kan få igen pengarna" ty.
Ostridigt faktum är att läkemedel blir godkänt genom att läkemedelsföretagens aktieägare personligen eller med ombud på plats röstar genom att höja handen och på så sätt godtar bolagens berättelser avseende framforskning och patent av medicinen, som alltid är ekonomiskt givande för aktieägarna oavsett senare intrång i patentet som då ger aktieägarna ännu mer vinst.
Mvh.

Det ligger tyvärr mycket i vad Johan Ullman framför om svårigheten för uppfinnaren att skydda och bevaka sina rättigheter.
Från Svenska Uppfinnareföreningen har vi vid ett flertal tillfällen påtalat behovet av ett starkare skydd för uppfinnaren med krav på ändrad lagstiftning mm.
Vi har under många år hävdat att det ”särskilda skälet” som krävs för att allmänt åtal ska gälla för patentintrång ska tas bort. Patentintrång ska bedömas på samma sätt som övrig ekonomisk brottslighet. Den så kallade Patentlagsutredningen fick ett tilläggsdirektiv om att särskilt ”titta på” straffbestämmelsen om särskilda skäl.
Uppfinnareföreningens tjat om detta var sannolikt ett av skälen till att tilläggsdirektivet kom. Utredningen fann dock inte skäl att föreslå någon ändring av bestämmelsen. I vårt remissvar har vi påtalat att det krävs en ordentligare översyn, än vadutredningen gjorde, innan denna fråga kan avfärdas.
Vi har flera gånger träffat de särskilda immaterialrättsåklagarna. Min uppfattning är att de har goda kunskaper om patentfrågor och dessas affärsmässiga betydelser. Vi har också fått beskedet att uppfinnarens ansökan om allmänt åtal inte har kunnat prövas då de fallit utanför dessa åklagares ansvarsområden.
En ambition inom Uppfinnarföreningen är att få fram resurser så att uppfinnaren kan få juridisk hjälp att formulera anmälan till Åklagarmyndigheten så att den blir rätt.

Beträffande anpassningen av det svenska regelverket till både den nya europeiska patentordningen och domstolsorganisationen så har Uppfinnareföreningen uppvaktat regeringen om risken för alltför höga kostnader för den enskild och det mindre företaget för meningsfullheten att över huvud taget söka patent framdeles. Regeringen svarar med att den har drivit på och medverkat till att kostnaderna för att få ett patent inom hela EU har begränsats jämfört med de ursprungliga förslagen inom EU.
Vår förhoppning är att Sverige utnyttjar den nationella möjligheten att stödja uppfinnaren i det nya systemet genom någon form av rabattering så att kostnaderna begränsas.
Till sist kan jag nämna att Uppfinnareföreningen uppvaktade statsministern om att få en representant i Innovationsrådet. Svaret var att i rådet sitter ledamöterna inte som representanter för någon organisation utan ledamöterna är valda efter på personliga meriter.
Det är ledsamt att Johan inte uppfattar Svenska Uppfinnareföreningen som den organisation som för uppfinnarnas talan. Vi gör detta löpande genom påverkan på våra politiker, att vi är remissorganisation och själva gör och tillsammans med andra egna utredningar kring dessa frågor.

”Vettiga synpunkter och rekommendationer från Utredningen NUTEK R 1997:4 ”Rättsskyddsförsäkring för patent” synes vara totalt NEGLIGERADE. På basis av mina erfarenheter från olika Unileverföretag och Sveriges Exportråd 1967-97 samt egen konsultverksamhet från 1997 vågar jag påstå att ett negligerande av möjligheten väcka åtal enligt § 57 i Patentlagen på sikt är KATASTROFALT FÖR SVENSKT NYFÖRETAGANDE OCH DÄRMED MÖJLIGHETEN SKAPA NYA ARBETSTILLFÄLLEN I SVERIGE. Fallet Håkan Lans, som jag följt sedan 1992, är ett av många bra exempel på vad supermakter och/eller internationella stormakter kan åstadkomma genom ”INDUSTRIPOLITIK MED OKONVENTIONELLA METODER”. Aktuella instanser synes till 100% negligerat att ”RÄTTEN FORTFARANDE SITTER I SPJUTSTÅNGS ÄNDE”. Den som saknar ”FINANSIELLA MUSKLER ÄR RÄTTSLÖS”. Svenska företag är i regel mindre än sina utländska konkurrenter och har därför behov av det stöd ett AKTIVT UTNYTTJANDE av § 57 kan ge genom våra svenska immaterialrättsåklagare. Varför skall stöld av en bil föranleda åtal men ej STÖLD AV PATENTRÄTTIGHETER???”

Jag ber att få framföra mitt varma tack till forskare och läkare Johan Ullman för han helhjärtade kamp för Svenska uppfinnare.
Jag har bara ett förtydligande: Förutsättning för att erhålla en eller upp till över 100 patent i olika länder är nödvändigt att man besitter en enda bra uppfinning. Utan en uppfinning inte en enda patent.
Patentintrång kan uppstå i vilket land som helst, där uppfinnare har patent beviljat på sin uppfinning.
Med andra ord är en välutvecklad uppfinning är mer värd än alla ovannämnda hundratals patent tillsammans.
Att stjäla en uppfinning från en uppfinnare är mer än 100 gånger värre än att göra en patentintrång på bara en patent i bara ett av länderna där uppfinningen är skyddat.
Med andra ord Johan Ullman har mer än rätt när han säger: " Dessa åklagare har däremot inte fått någon utbildning alls om patent samtidigt som de anser sig kunna beivra varumärkesintrång etc.". Och inte endast immaterialrättsåklagare utom även alla individer i lagstiftande församlingen saknar relevant kunskap om uppfinningar. Hur kan vi förklara en uppfinnares situation i Sverige nämligen innovatören Lars-Erik Jacobsson i Visby som skrev "Min uppfinning stals av Electrolux" se: www.dn.se/ekonomi/min-uppfinning-stals-av-electrolux och ingen reagerar, stor skam för vårt hela rättsväsendet.
Till följd av bl.a . stränga åtalsprövningsregler och statens ovilja att tillföra ytterligare resurser för bekämpningen av de komplicerade uppfinnare målen, förefaller bestämmelsen vidare sakna reella förutsättningar för en effektiv tillämpning. Åklagarnas långtgående möjligheter (eller skyldigheter) att besluta om att inte inleda förundersökning får därtill ofrånkomligen följden att behållningen av de tillgängliga tvångsmedlen neutraliseras.
Den återstående frågan blir då vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att uppnå ett bättre skydd för uppfinnarnas rättsliga ställning? Svar: Ärlighet, kunskap och sund förnuft i uppfinningars fråga.

”Det ekonomiska utbytet av svenska forskningsinsatser är begränsat. Få innovationer kommersialiseras i Sverige. Det är därför på sikt NATIONALEKONOMISKT VÄSENTLIGT för lilla Sverige att skydda sina uppfinningar och innovationer. Ett MÖJLIGT SKYDDS VAPEN är ett OFFENSIVT utnyttjande av §57 för att statuera exempel. Ett annat MÖJLIGT SKYDDSVAPEN var förslaget om ett STATLIGT PATENTBOLAG omsorgsfullt begravt i svensk byråkrati! V.v. memorera att "Patent Litigation is a Blooming Industry in the USA" och "Intellectual Property Right Management" är realiteter. ”SKYDDSVAPEN” BEHÖVS! Mot denna bakgrund borde Vinnova och/eller Internationella åklagarkammaren i Stockholm genom kammaråklagare Henrik Rasmusson söka initiera nödvändiga lagändringar så att §57 verkligen kan utnyttjas som ett EFFEKTIVT SKYDDSVAPEN. Aktuella kostnader bör kunna täckas genom omdisponeringar inom Vinnovas anslag.”

Systemet fungera som det är tänkt att fungera. Annars hade man gjort något åt det för länge sedan. Som Percy Barnevik uttryckte det " om något inte fungerar-gör något annat!(management by walk away!)

Vårt eget ISS (Innovations System Sverige) är kanske rätt unikt i sitt slag, men inte så komplicerat som man kan tänka sig. Erik Penser sammanfattade sin historia på ett bra sätt: vissa saker sker i samhällets intresse.

Många av samhällets stödfunktioner har sitt ursprung i 1950 talets företags rörelser(går att läsa på t ex ALMIs hemsida) . Huvudkontors byggnaden för Sveriges största patentbyrå(belägen i Danmark) ger en bra bild av ISS grundide. Att fånga medborgarnas smarta ideer som poppar upp i en allrig sinande ström(sannolikt p g a att vi berikats med mörker stora delar av året, ref till Håkan Lans Sommar i P1 2011, finns pod vers). Radarn i form av 'det stora bollhavet' fångar dessa, ger lite lån och stöd , och ser till att kanalisera det som är värt något - till de redan etablerade som står för en större bit av intäktskakan till de som lyckas komma över en godbit. Som en drabbad uttryckte det 'man tog bara en liten bit - den värdefulla biten"...!

Läs 'Art of War' regelbundet, ta ett steg tillbaka och sikta framåt! If your enemy is superior - irritate him! Här kommer 3 tips

Upptäcker du att en person som tagit del av dina hemligheter under avtalad sekretess lämnat in patent på detta i sitt eget namn - polisanmäl hen! Polisen måste utreda. Informera hen och dess arbetsgivare det är anmält. Hen kommer passa sig nästa gång frestelsen är där.

Har ett bolag bestulit dig: förklara för bolaget och styrelsens ledamöter inkl revisorerna vad du
hävdar. Gör detta en gång per år för att säkerställa du inte drabbas av något lands 'Lag om Preskription'. Missar de ta höjd för ev skadestånd i sina bokslut kam det handla om personligt ansvar.

Och sluta sök patent i Sverige tills det finns ett fungerande rättssystem. Det räcker söka i 1-2 länder t ex USA för att gå plus.

Asse Disson.
Kloka ord men faktum är att Erik Penser sammanfattning av sin historia lydande: Vissa saker sker i samhällets intresse" betyder att när besudlade i statens rättsväsende i utpressningssyfte beslagtar, patent, upphovsrättskyddade alster så är det omöjligt att polisanmäla, ty i nepotismkorruptionens Sverige vägrar gärningsmännens kollegor ta emot anmälan och per automatik gör så ock överordnade vid i staten kontrollinstanser inkluderande domstolar

Polisen måste förvisso enligt i Sverige Lagar ”utreda och informera hen och dess arbetsgivare” men i lag stiftat existerar inte undanröjt när anmälan avser polischef, åklagare, överåklagare och de kommer således inte alls att ”passa sig nästa gång frestelsen är där” utan faktum är att de olagligt av dem beslagtagna med upphovsrätt och eller patentskyddade alstren konfiskeras av dem!

Annat faktum är att det finns patent, upphovsrättsinnehavare som väckt åtal mot åklagare som i utpressningssyfte olagligt gjort beslag, men per automatik inträdde utlovad vilseledande manöver och på domstolens anslagstavla desinformerades åhörarna: Åklagaren mot upphovsrättsinnehavare.
I Sverige nepotismkorruption utgjorde per automatik att allmänheten vilseleddes av så ock domstolen att den åtalade åklagaren hade åtalat målsägande och advokats protester tystades av domaren som omedelbart beviljade av åtalad åklagare begärda stängda dörrar och åhörarna tvingades lämna salen.

Det är många årtionden sedan Sverige haft ett fungerande rättssystem som avseende upphovsrätt, patent, ska precis som du påtalar, av säkerhet endast sökas/registreras i 1-2 andra EU länder och eller i USA , ty Sverige är helt i avsaknad fungerande rättssystem så ock avseende upphovsrätt, patent.
Avseende här redovisade fakta lär det omedelbart bli anmält ”olämpligt” men de facto är redovisat de facto, ingenting annat.
Mvh, Thérèse Angélique med ProBono Team.

Hur en advokat tjänar på en immateriel stöld. Enkelt: först företräder man den påhittige uppfinnaren och läser in sig på uppfinnarens ekonomiska och övriga situation.när sedan tvisten baserat på ren stöld är ett faktum , ja då byter man sida och säljer sin kundskap dyrt till den starkare parten mot den svagare parten.

Hur många mål har drivits med framgång av nationella åklagarkammaren i immateriel brott där den svage vunnit den rätt man har laglig rätt till? NOLL?

När något av dessa åklagare får ett brottmål som ligger utanför kompetensområdet då skickas det vidare till polis att utreda om den som anmält inte ger sig. Sedan kommer detta ärende kanaliseras till den ort där den svagaste parten befinner sig. Oavsett kompetens. sen kan det slumpa sig så att en åklagare åtar sig ärendet trots(eller kanske pga av?) det finns flera kopplingar i utredningsmaterialet till åklagarens familjemedlemmar anställningar. Sen kan det slumpa sig så att varken JO, JK, riksenheten mot korruption, utvecklingscentrum, inte ens Cecilia Wikströms PETI i Brussel ser några problem i detta. Slumpen är så klart ren tillfällighet.

Det är klart ett patent har ett värde. Annars skulle inte de stora göra sig så stort besvär. Men sök i ett land som respekterar. Här kommer ett tips hur ni kan söka patent nästan gratis precis som de stora i bland gör: (ett av namnen återfinns idag som anställd i PRVs Gen Dir mans bolag...intressant?) https://zaccoab.wordpress.com

Vissa saker sker i samhällets intresse. Att försvara en enskild uppfinnare mot ett stort företag som genererar skatteintäkter ligger inte i allmänhetens intresse.

Asse Disson
Intressant länk du medsänt och i densamma bilder på original och urkundsförfalskat dokument visar i staten rättssäkerhet kontra motsats ty oegentligheterna fortsatte med förödande följder för de drabbade och den i rättsvidriga metoden är dessutom till 100% regel när gärningsman/män, är anställda i staten Sverige rättsväsende.
Av dig: "när något av dessa åklagare får ett brottmål som ligger utanför kompetensområdet skickas det vidare till polis att utreda om den som anmält inte ger sig ", sker utom när det är åklagare är gärningsmannen som ska utredas, ty då är omedelbar mörkläggning de facto.

Uppfinnare, upphovsrättsinnehavare flyr Sverige och patent-, varumärkes- och designansökningar och Examination and Trial Performance Report and Plans for 2015 visar att över 210.000 patentansökningar lämnades in till KIPO, Korean Intellectual Property Office), vilket innebär att de hamnar på fjärde plats i världen.
I Sverige noll säkerhet utgör underlag till rubrik: Ökning av ansökningar i Kore och den 4 mars 2016 rubrik: "Den svenska rättsstaten skyddar utländska varumärken - men inte svenska patent"
”Det ligger tyvärr mycket i vad Johan Ullman framför om svårigheten för uppfinnaren att skydda och bevaka sina rättigheter. Svenska Uppfinnareföreningen har under många år hävdat att det ”särskilda skälet” som krävs för att allmänt åtal ska gälla för patentintrång ska tas bort, bedömas på samma sätt som övrig ekonomisk brottslighet.
Läs mer: http://www.mynewsdesk.com/se/sepaf/news/oekning-av-ansoekningar-i-korea-...

Svenska uppfinnarföreningen 4 mars 2016 rubrik lyder: Den svenska rättsstaten skyddar utländska varumärken - men inte svenska patent"
Lär mer: http://uppfinnare.se/hem/den-svenska-rättsstaten-skyddar-utländska-varumärken-men-inte-svenska-patent

Av dig: Vissa saker sker i samhällets intresse. Att försvara en enskild uppfinnare mot ett stort företag som genererar skatteintäkter ligger inte i allmänhetens intresse" har du rätt i, men det bör sannerligen vara i allmänhetens intresse för det har aldrig och kommer aldrig att gynna staten att regimen ignorerar att av dem premierade att upprätthålla i lagar stiftat oavsett oegentligheter går straffria och dessutom försvara oegentligheterna i miljard klassen via medierna lydande: Det är en hos oss kultur”, och i övrigt är all svensk kultur ett minne blott.
I staten bedrägeri-kultur är a' flera hundra miljarder, betalade med den allt mer svältande svenska befolkningen/allmänhetens skatteintäkter.
Mvh/Thérèse Angélique.