Skip to content

HD friar kvinna med fällkniv i väskan - och skapar lista för när kniv får bäras

Högsta domstolen reder ut begreppen om när det är förbjudet att bära kniv på allmän plats. Foto: Pontus Lundahl och Gunnar Lundmark/TT

Den 26-åriga kvinnan hade en fällkniv i sin hand-väska i centrala Stockholm. Hon åtalades för brott mot knivlagen - friades av tingsrätten men fälldes av hovrätten. Högsta domstolen har nu friat henne och räknar i domen upp ett stort antal typfall då det är befogat att bära kniv på allmän plats.

 

Den 26-åriga kvinna från Nacka var på väg hem från en födelsedagsfest i Stockholm en tidig lördagsmorgon när hon på Götgatan på Södermalm försökte avstyra ett slagsmål. Hon "gick emellan" dem som bråkade och hade ställt ifrån sig sin handväska en bit bort.

När polisen kom till platsen var kvinnan så upprörd att hon omhändertogs eftersom hon var berusad och inte lugnade ner sig. I samband med visitationen upptäckte polisen att hon hade en fällkniv i sin handväska.

Kniven hade aldig tagits fram
Kvinnan åtalades vid Stockholms tingsrätt för brott mot knivlagen och åklagaren begärde att kniven skulle förverkas. Åklagaren påstod dock inte ens att kniven hade varit framme i samband med bråket på Götgatan.

Kvinnan nekade till brott och hävdade att kniven var en handsmidd fransk matkniv värd ungefär 2 000 kronor.

Hon hade varit ombedd att hjälpa till inför festen och kniven hade bland annat används för att skära rabarber. Orsaken till att den låg längst ner i hennes väska var helt enkelt för att hon skulle ta med sig den hem.

Tingsrätten ansåg att innehavet varit befogat och friade henne. Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Med hänsyn till vad som framkommit om bakgrunden till innehavet och knivens art samt till det förhållandet att X (kvinnans)  avsikt var att transportera kniven till sin bostad finner tingsrätten att X innehav av kniv har varit befogat. Den omständigheten att hon omhändertogs av polisman förändrar inte denna bedömning."

Fälldes i hovrätten
Åklagaren överklagade dock till Svea hovrätt som ändrade tingsrättens dom och fällde kvinnan.

Hovrätten skrev i sina domskäl:

"Knivar som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa far inte innehas på allmän plats. Förbudet gäller dock inte, om innehavet - med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter - är att anse som befogat."

Hovrätten fortsatte:

"Knivförbudet är avsett att träffa sådant innehav av knivar som ökar risken för att våldshandlingar inträffar. Att ha med sig en kniv på platsen i fråga och vid den tidpunkten är omständigheter som gör att risken för att den kommer till användning ökar. X innehav av kniven kan därför inte anses ha varit befogat. Hon ska därför dömas för brott mot knivlagen. Eftersom det inte har förelegat någon särskild risk för att kniven skulle komma till användning ska straffet bestämmas till penningböter och inte till dagsböter."

Kvinnan dömdes till 1 200 kronor i penningböter.

"Lagen måste tillämpas brett"
Hovrättens dom överklagades till Högsta domstolen som beviljade prövningstillstånd.

Riksåklagaren har i HD argumenterat för att knivförbudet måste tillämpas brett och att det skulle kunna urholkas om polis och åklagare behövde utreda vad en knivinnehavare har haft för sig flera timmar före ingripandet.

RÅ har också pekat på att det just i trakterna runt Götgatan finns många restauranger och barer med utskänkningstillstånd och att risken för våldsbrott är särskilt hög i sådana områden - särskilt runt stängningsdags.

Högsta domstolen understryker att det vid knivinnehav måste göras en helhetsbedömning av omständigheterna för att kunna avgöra om innehavet är rimligt och naturligt, eller ”befogat”, som det kallas i lagtexten. I denna bedömning ska bland annat knivtypen, förvaringen och anledningen till innehavet vägas in - men även riskhöjande faktorer som att innehavet sker nattetid, under alkoholpåverkan eller i miljöer där andra alkoholpåverkade personer uppehåller sig.

I kvinnans fall handlar det om en kniv som är avsedd att användas som bestick men också för matlagning. Vid omhändertagandet var kvinnan på väg hem utan planer på uteliv, konstaterar HD som också understryker att knivar också måste kunna medföras till och från olika fritidsaktiviteter där knivanvändning är naturligt.

Frias av Högsta domstolen
Innehavet ska därför ses som befogat - någonting som enligt HD blir ännu mer tydligt eftersom förvaringen gjorde att risken för att kniven skulle komma att användas för våldsutövning var liten.

Att kvinnan skulle engagera sig för att avvärja ett bråk var samtidigt ingenting planerat eller förutsebart, konstaterar HD.

Sammantaget anser HD att gärningen överhuvudtaget inte är kriminell och friar därför kvinnan.

 

 

Då får man bära kniv på allmän plats - Högsta domstolens lista

 

HD räknar i domen även upp flera typfall där knivinnehav på allmän plats får anses befogat. HD skriver:

"I lagmotiven finns ett antal exempel som syftar till att klargöra hur långt knivförbudet sträcker sig. Det är en uppgift för domstolarna att, med ledning av exemplen och med beaktande av de krav som legalitetsprincipen ställer, konkretisera lagstiftningens innebörd."

 • Att jägare och annat friluftsfolk har med sig kniv ska godtas om knivinnehavet framstår som naturligt. När kniv ingår i scouters utrustning har de rätt att ha med sig denna på sådana sammankomster där de brukar ha scoututrustning. Självfallet ska även innehav av en kniv i samband med slöjdundervisning på en skola godtas.
 • Det är tillåtet för en hantverkare att i sin yrkesutövning - också på allmän plats - bära med sig en kniv som han eller hon brukar använda i arbetet. Detta gäller även om kniven inte krävs för just den aktuella arbetsuppgiften. Vidare gäller att en hantverkare som har en arbetskniv inte bryter mot knivförbudet om han eller hon stannar till för att lyssna på exempelvis en gatumusiker eller ett politiskt torgmöte. En arbetskniv får dock inte medföras vid en tillställning eller en sammankomst, om innehavet inte är ett led i yrkesutövningen.
 • Om någon som har köpt en förskärare som present tar med den inslagen i ett paket till en bio på vägen hem, rör det sig om ett befogat innehav.
 • Ett innehav som inte är befogat är det som förekom i "Bollträet" NJA 2011 s. 556. Syftet med innehavet av ett bollträ (som omfattades av knivförbudslagen) var att den tilltalade skulle kunna försvara sig och känna sig trygg.
 • En picknick som äger rum på allmän plats kan motivera att deltagarna har med sig både matknivar och förskärare, men däremot inte större s.k. överlevnadsknivar eller stiletter eller andra föremål som typiskt sett har egenskaper som gör dem mer ägnade att användas som vapen än vad som krävs med hänsyn till ändamålet.
 • I de flesta fall ska innehav av en mindre kniv, typ pennkniv, godtas. Bara om det finns speciella omständigheter som gör att det finns en mera påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen omfattas innehav av  sådana knivar av förbudet. Också en mindre slidkniv, t. ex. en morakniv, kan godtas i många sammanhang, såsom vid en utflykt som innefattar grillning. Detta gäller dock i regel inte vid exempelvis nöjestillställningar eller idrottsevenemang och inte heller i andra sammanhang, där många människor träffas eller uppehåller sig.
 • För fård med allmänna kommunikationsmedel gäller, att om resan är ett naturligt sätt att ta sig till eller från ett sammanhang som innefattar att det är befogat att använda kniv av ett visst slag, så får kniven också medföras under resan. Men knivens särskilda karaktär eller omständigheterna i övrigt kan medföra, att det måste krävas att transporten företas på annat sätt än med allmänna kommunikationsmedel.
 • Ett innehav av kniv i fordon på allmän plats är många gånger befogat. Innehavaren kan exempelvis vara på väg ut på en fisketur eller för att jaga eller behöva kniven i något annat sammanhang som är legitimt. Här finns det alltså ett större utrymme för att bedöma ett knivinnehav som befogat. 

 

 

 • Alt-texten
  Isak Bellman
 • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt