Skip to content

Konsumenter får helt nya rättigheter mot företag - här är de nya reglerna

Från och med årsskiftet har ny lagstiftning trätt i kraft om alternativ tvistlösning i fall då en konsument är missnöjd med en vara eller tjänst. Samtidigt får Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, nya riktlinjer.

 

EU har tagit fram nya regler kring alternativ tvistlösning vid konsumenttvister (ADR) och om tvistlösning online (ODR).

Dessutom har regeringen har beslutat om nya föreskrifter för ARN:s verksamhet. Nämnden kommer nu att pröva fler fall än tidigare och värdegränsen sänks för både elektronikprodukter och resande.

Här är de viktigaste förändringarna:

 • ARN kommer att pröva fler typer av varor och tjänster, till exempel värmepumpar och lotterier.
 • Värdegränsen har sänkts för tvister som rör elektronik från 1 000 kr till 500 kr. Värdegränsen för tvister som rör flyg-, tåg-, båt- och busspassagerares rättigheter enligt ett antal EU-förordningar sänks också från 1 000 kr till 500 kr. Övriga värdegränser är oförändrade.
 • Konsumenter får längre tid på sig att skicka in en anmälan till ARN – istället för sex månader gäller nu ett år.
 • ARN ska i normalfallet avgöra en tvist inom 90 dagar efter det att ärendet är klart för avgörande.
 • ARN ska försöka få parterna att nå en överenskommelse (förlikning).
 • ARN ska genomföra förtroendeskapande åtgärder i förhållande till näringslivet.
 • Branschfinansierade tvistlösningsnämnder kan få pröva konsumenttvister i stället för ARN, men dessa måste först godkännas av Kammarkollegiet. Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd kommer att ansöka om sådant godkännande så snart lagen trätt i kraft.

För företagare gäller också nya regler. Bland annat blir företag skyldiga att informera konsumenter om att de kan vända sig till ARN.

Här är förändringarna för företag:

 • Om ett företag inte godtar en reklamation är företaget skyldigt att informera konsumenten om dels ARN:s (eller en godkänd branschnämnds) webbadress och postadress, dels om företaget tänker medverka i tvistlösningsförfarandet eller inte. Ett företag som inte lämnar informationen kan drabbas av marknadsrättsliga sanktioner. Konsumentverket har ansvar för att reglerna följs.
 • Att företaget informerar konsumenten eller ARN om att det inte kommer att medverka i tvistlösningsförfarandet gör inte att ARN är förhindrad att pröva tvisten. ARN prövar tvister oavsett om det anmälda företaget går med på det eller inte. Om företaget inte svarar på ARN:s begäran om svar hanteras tvisten ändå. I sådant fall rekommenderar ARN företaget att ge konsumenten vad han eller hon begär. Så fungerar det i dag.
 • Lagen säger också att ett företag som är etablerat inom EU och som ägnar sig åt e-handel ska ha en länk till EU-kommissionens hemsida på sin webbplats. Hemsidan ska ge konsumenter och företag en ingång för prövning av tvister som uppstått vid gränsöverskridande e-handel. Konsumenter ska kunna lämna in klagomål på alla officiella EU-språk.

 

 

Foto: Henrik Montgomery / TT

 • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt