Skip to content

"Utgångspunkten är att utländska barnäktenskap är lagliga i Sverige - och ska respekteras"

DEBATT - av Carolina Saf , doktorand i internationell privaträtt vid Stockholms universitet och universitetsadjunkt och kursansvarig vid Örebro universitet

 

Efter de utspel som gjorts av bland andra Liberalernas ledare Jan Björklund (SvD 2016-01-18) och barnombudsmannen Fredrik Malmberg (SR 2018-01-18) är det uppenbart att ett antal unga makar lider rättsförluster genom att separeras från sin äkta hälft, såsom skett i bland annat Göteborg. Dessa äktenskap är nämligen giltiga enligt svensk rätt och ska därför respekteras.

Både Björklund och Malmberg hävdar - felaktigt - att förfarandet att låta gifta asylsökande barn som fyllt 15 år bo tillsammans med sin vuxna make är olagligt och skulle legitimera barnäktenskap samt utgöra ett ”socialpolitiskt haveri”. I debatten förutsätts också ofta att alla barnäktenskap är tvångsäktenskap, vilket inte heller stämmer.

Det är riktigt att det inte är tillåtet för omyndiga att gifta sig i Sverige. Emellertid gäller det här utländska giltiga äktenskap med en omyndig make och frågan är i stället om dessa ska erkännas enligt svensk rätt.

Frågan om utländska familjerättsliga förhållanden ska ges effekt i Sverige regleras av rättsområdet internationell privaträtt. Dessa rättsregler tar hänsyn till att familjevärderingar ser annorlunda ut i andra delar av världen samt att en senare, ibland oplanerad och ofrivillig, flytt till Sverige inte ska rubba ett etablerat familjeförhållande.

Enligt den svenska lagstiftningen är utgångspunkten att alla utländska äktenskap erkänns om de är giltiga enligt lagen i äktenskapslandet (1 kap. 7 § IÄL nedan).

Detta gäller även som utgångspunkt för omyndiga när dessa saknar svensk anknytning (antingen medborgarskap eller hemvist i Sverige) vid äktenskapets ingående.

Endast giftermål med underårig som inte uppnått 15 års ålder (åldern för sexuellt samtycke) underkänns i Sverige på grund av ”ordre public” - att det uppenbart strider mot grunderna i den svenska rättsordningen. Se bland annat Migrationsöverdomstolens dom MIG 2012:4.

Det finns även en särskild bestämmelse om icke-erkännande av utländska äktenskap på grund av svenska äktenskapshinder, såsom myndighetsåldern (förbudet mot barnäktenskap), om minst en av makarna har svensk anknytning i form av medborgarskap eller hemvist i Sverige (Se 1 kap 8 a § IÄL nedan).

Denna bestämmelse är dock inte tillämplig i dessa fall, eftersom det inte fanns någon svensk anknytning vid äktenskapets ingående.

Att respektera dessa äktenskap är alltså ingen godtycklig tolkning av lagen. I ljuset av att svensk rätt tillåter både ”barn-sambor” respektive sexuella aktiviteter från 15 års ålder är det snarare mera godtyckligt att tvinga isär äkta makar utan någon som helst respekt för dessas rättigheter eller fria vilja. 

 

IÄL – lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

1 kap. Om äktenskapets ingående

[...] 

7 § Äktenskap som ingåtts utom riket enligt främmande lag anses giltigt till formen, om det är giltigt i den stat där det ingicks. […] Lag (2009:256).

8 a § Ett äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag erkänns inte i Sverige 

1. om det vid tidpunkten för äktenskapets ingående skulle ha funnits hinder mot det enligt svensk lag och minst en av parterna då var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige,

2. om det är sannolikt att det har ingåtts under tvång, eller

3. om parterna inte var närvarande samtidigt vid äktenskapets ingående och minst en av dem då var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige. 

Första stycket gäller inte om det finns synnerliga skäl att erkänna äktenskapet. Lag (2014:379).

 

 

Foto: Pia Nordlander, bildN

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

105 comments

"I ljuset av att svensk rätt tillåter både ”barn-sambor” respektive sexuella aktiviteter från 15 års ålder är det snarare mera godtyckligt att tvinga isär äkta makar utan någon som helst respekt för dessas rättigheter eller fria vilja."

Carolina Saf kliver in i debatten med den, i hennes ögon, uppenbarligen självklara presumtionen att samtliga dessa barnäktenskap ingåtts av fri vilja. Att i dessa ärenden enbart fokusera på rättigheter och inte skyldigheter (ex.vis utifrån FN:s barnkonvention) är att göra det lätt för sig.

Hur menar du? Hon återger ju uttryckligen den bestämmelsen i IÄL som reglerar just tvångsäktenskap.

Det framgår också av förarbetena att presumtionen är att äktenskapet ingåtts av fri vilja.
Men "fiskalen" besvärade sig väl lika lite med juridiken som med artikeln.

Det kvittar om de ingåtts frivilligt. Barnäktenskap är förbjudet i Sverige o ska alltså då inte accepteras. Vill de vara gifta så får de göra det när de blir myndiga.
Kan de inte hantera dessa regler får de väl flytta till ett land där barnäktenskap är tillåtet?

Läs artikeln.
Det är inte alls förbjudet.
Är du missnöjd med det så får du väl flytta till ett land där det är förbjudet.

Vad skulle presumtionen annars vara?

Menar du att presumtionen borde vara att det handlar om tvång för tonåringar mellan 15 och 18 år?

Borde inte utgångspunkten vara att Sverige inte godkänner utländska äktenskap om inte legitimitet är bevisa (eller sedan tidigare t ex godkända i särskild "lista" el dyl)

Borde andra länder ha samma utgångspunkt avseende svenska äktenskap?

Feb 13 2015

Jag tänker så här
Varför inte plocka bort vigselrätten? Det skulle vara ett sätt att komma åt barnäktenskap, tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap?

Varför inte ersätta vigseln med en registrering? Med enbart kontrahenterna närvarande. Inte föräldrar, syskon eller halva släkten. En registrering där parterna får försäkra att proceduren sker av deras egen fria vilja. Rätten att utföra denna registrering skulle i så fall kunna förbehållas tingsrätter och ambassader. Det vill säga myndigheter och inte religiösa samfund.

Ett sådant förfarande innebär att prästerna i Svenska Kyrkan skulle slippa att komma i samvetsnöd när det gäller vigslar mellan samkönade.

Hur det är i andra civiliserade länder vet jag inte. Förutom hur det går till i Storbritannien. Där har man ett sådant registreringsförfarande som beskivs här ovan. Man godkänner inte en vigsel i ett annat land mellan en brittisk medborgare och någon med annat medborgarskap med mindre att det sker en registrering i hemlandet. Inte en vigslar i vårt demokratiska Sverige.

Efter registreringen kan den som så önskar givetvis ha ceremonier och bröllopsfester så mycket de vill och orkar.

Tänker jag helt galet?

Christian Andersson

Det har väl inte riktigt med artikeln att göra?
Men det stämmer inte om UK:
https://www.gov.uk/marriage-abroad
"Your marriage or civil partnership should be recognised in the UK if you follow the correct process according to local law - you won’t need to register it in the UK."

Det skulle också kunna vara ett sätta att komma åt de tvegiften som vi importerar till vårt land.

Tvegifte godkänns inte i Sverige.

Måhända är tvegifte något av ett sidospår i det här sammanhanget men vid en hastig sökning ser jag att det i alla fall hävdats i Aftonbladet att tvegifte kan godkännas i Sverige:

http://www.aftonbladet.se/wendela/article10208987.ab

(Inte för att jag vill påskina att Aftonbladet skulle vara en trovärdig källa i juridiska frågor men man kan ju hoppas att det åtminstone gjorts ett försök till research)

Av den lagtext som Saf hänvisar till verkar det som att äktenskap som ingått utomlands inte godkänns i Sverige OM de strider mot svensk lag OCH OM en av parterna skulle vara svensk medborgare eller ha hemvist i Sverige. Så långt klart - men vad gäller om tre utländska medborgare utan vistelse i Sverige (eller annan anknytning till Sverige) ingår äktenskap med varandra på ett sätt som är lagligt enligt lagen i landet där äktenskap ingås? Om dessa tre utländska medborgare vid en senare tidpunkt flyttar till Sverige, följer det inte då av svensk lag att deras äktenskap måste erkännas? För att inte krångla till i onödan kan vi anta att samtliga var minst 18 år vid tidpunkten för äktenskapets ingående och att ingen blev vilseledd eller tvingad.

I artikeln nämns ju ordre public-undantaget, som finns i 7:4 IÄL. Det innebär att sådana rättsförhållanden som är främmande för grunderna i den svenska rättsordningen inte får tillämpas här. Dessutom är ju även IÄL skriven för att tillämpas när två personer ingår äktenskap (ena och andra maken).
Det är också särskilt diskuterat i förarbetena hur tvegifte ska behandlas och man kommer då fram till att om det första äktenskapet är upplöst när bedömningen av godkännande av det senare äktenskapet görs så ska det senare äktenskapet godkännas.

Däremot finns det andra rättsföljder som månggifte kan få. Internationell familjerätt är ju lite trixigt.

Jag förstår inte helt Din förklaring. Det omnämnande av "ordre public" som återges i artikeln syftar ju på personer som inte fyllt 15 år men i min kommentar förtydligade jag att vi kan utgå från fallet där samtliga inblandade hade fyllt 18 år vid äktenskapets ingående. I Sverige är det ju hur som helst inget lagbrott om tre personer umgås under äktenskapsliknande former. Eller?

Vad Du skriver om förarbetena ligger tyvärr bortom vad som är omedelbart tillgängligt för mig. Kan Du föreslå en länk?

Polygami är ju helt främmande för den svenska rättsordningen. Det krockar ju med en massa annan lagstiftning, vårdnad om barn, arv, bodelning m.m.
Det är inget lagbrott att ha förhållanden med flera personer, men det är ju inte äktenskap.

Jag hittar inte förarbetena fritt tillgängliga på nätet. Men här finns en källa:
http://svjt.se/svjt/2011/882
(Sidan 880-881)

Huruvida bigami är godkänt eller inte vill jag låta vara osagt. Enligt uppgift så förekommer det i invandrarkretsar.

Min ex-fru kan påvisa motsatsen. Dock "skulle det vara för dyrt" för svensk polis att ringa ett samtal till utländsk myndighet för att få det bekräftat att kvinnan redan var gift med annan man ifrån sitt hemland, och sedan gått under falsk identitet för att gifta sig med en svensk man.

Ja det gör du. Samfund i Sverige som viger underåriga saknar såvitt jag vet redan vigselrätt och det saknar betydelse eftersom det väsentliga i sådana fall är att man anses vara gift i ögonen hos sin egen och den andres släkt.Detta alltså när de redan är bosatta i Sverige. Något svar på hur man skall handla när äktenskapet är ingånget mellan två uitländska medborgare i deras hemlan och de redan lever ihop ges ju inte heller.

Att vara "gift i ögonen" är inget juridiskt begrepp och det är trots allt juridik det handlar om. Det borde gå att ändra lagstiftningen så att både gifta och 'gifta' måste legalisera sitt äktenskap i Sverige för att det skall vara giltligt. Och då följa svenska regler när det gäller när det gäller ålder, tvegifte, tvångsgifte och rrangerade äktenvkap.

Sverige har inga regler om arrangerade äktenskap.

Borde samma sak gälla svenska äktenskap i utlandet?
Så om t.ex. en svensk pensionär dör i Spanien så kan Spanien säga att kvarlåtenskapen ska gå till den spanska arvsfonden istället för till hans änka för att Spanien inte godkänt äktenskapet?

Arvsrätt är väl inte riktigt vad det handlar om eller hur?
Oavsett så är arvsrätten reglerad efter vilket land du bor i vilket besvarar din fråga.

Jo, arvsrätten påverkas av om det finns ett äktenskap eller inte.
Nej så är det inte, olika länder har olika arvsrätt och vid internationella förhållanden så kan t.ex. olika lagar gälla för olika delar av arvet.

Om en svensk medborgare bor i och dör i Saudiarabien och har en fastighet i Sverige så kommer Sverige t.ex. inte acceptera att fastigheten delas efter Saudiska arvsregler.

Nej men problemet för ungdomarna. I den mån det är ett problem, ligger i släktens uppfattningar.Inte hos juridiken så ditt förslag löser inga problem

"Sannolikt att det ingåtts under tvång.." "Dessa ska respekteras"?!?!?!?!?

Det finns inga barn som frivilligt gifter sig. Ett barn vet inte ens vad giftermål och äktenskap innebär. Det här var det mest osannolikt korkade inlägget jag sett i ämnet.

Det är osannolikt korkat att uttala sig om vad inget barn skulle göra frivilligt.
Att personer först vid sin 18-årsdag skulle få kännedom om vad "giftermål och äktenskap" (är det inte samma sak) innebär är också osannolikt korkat.

Fram till 1 juli 2014 fick barn gifta sig i Sverige.

Hur gammal är din fru Musse?

10 år äldre än mig. Jag var 17 när vi gifte oss och 15 när vi blev ihop.

Är det just den rättshandling som äktenskap innebär som du vänder dig mot för personer mellan 15 och 18 år eller gäller det även ett samboskap för personer i denna ålder (vilket är fullt lagligt i Sverige)?

Menar du att Sverige borde fördömas för att vi tillåter samboskap för personer under 18 år?

Är makarna undantag inför lag om sex med underåriga om äktenskapet anses lagligt i Sverige eller är det fortsatt olagligt för en vuxen make/maka att ligga med ett barn trots att de är gifta?

Läs artikeln hon kommenterar detta längst ner.

Läst men ej förstått. Därav frågan.

Nej. Det är bara äktenskap från 15 års ålder som räknas så problemet uppstår inte.

trodde 16 och 17åriga fick gifta sig i Sverige om de hade någon form av samtycke från föräldrarnas

Fram till 1 juli 2014 kunde man gifta sig från 16 år om man fick tillstånd av länsstyrelsen. Gällde framförallt om kvinnan blivit gravid.

Nix, regleras av stat o kommun. Föräldrarna har inget att säga till om där.

Intressant. En fråga som inställer sig är vad som händer om en "maka" under 15 år blir gravid. Ska detta presumeras vara våldtäkt mot barn och ska det hanteras som detta så att "maken" döms till två års fängelse och familjen splittras och "maken" döms till utvisning efter avtjänat straff?

Om en vuxen har samlag med någon som är under 15 år så spelar det ingen roll om de kallar varandra makar eller inte. Inte heller om de båda är födda i Sverige.

Onekligen en balanserad och i högsta grad relevant artikel . Det är minst sagt förvånande att debatten kunnat föras så länge och med så högt tonläge utan att någon tidigare uppmärksammat bestämmelserna i IÄL.

Det kan ju bero på vilket klientel det är som har fört debatten i det höga tonläge som alla debatter som involverar invandring har.
Det är samma sak med alla debatter som det klientelet är involverade i.

Hur kan hon ens påstå att barnäktenskap, bara för att de godkänts av någon imam i kalahariöknen av någon anledning skulle vara giltiga i Sverige? Ett brott mot svensk lag är fortfarande ett brott mot svensk lag. När de flyttar till vårat land måste dessa "äktenskap" självklart bli pactum turpe som alla andra former av avtal som bryter emot gällande lag.

Vederbörande får när de väl nått giftasvuxen ålder i god ordning infinna sig framför relevant myndighetsperson och gifta sig på riktigt om det då är vad de båda önskar. Fram tills dess bör de självklart behandlas som de barn från olika familjer de är och bo hos sina föräldrar.

Det hon förklarar är just att de inte bryter mot svensk lag.

Sedan betyder inte pactum turpe att ett avtal blir ogiltigt.

Kan du förklara varför ett bröllop i just Kalahariöknen inte borde medföra giltighet i Sverige.

Har man följt profetens exempel rör det sig om män som har förlovat sig vid omkring 50 års ålder med sexåriga småflickor och sedermera fullbordat äktenskapet när flickan är nio år...är detta lagligt?

Fullbordan är olaglig. Vad gäller själva äktenskapet tycks det däremot vara oklart.

Det finns ingen skarp åldersgräns när det gäller äktenskap som ingåtts i utlandet varken i den lagtext eller det förarbete eller det mål som länkas här ovan. Förarbetet nöjer sig med att använda det odefinerade uttrycket "mycket ung" och migrationsöverdomstolen nöjer sig med att utan närmare motivering konstatera att den femtonåring målet gäller inte är att betrakta som mycket ung i lagens mening. Kanske är det spädbarn man syftar på när man skriver "mycket ung"?

Artikelförfattaren nämner åldern 15 år som gräns för äktenskap som ingåtts i utlandet, oklart varför eftersom äktenskap inte nödvändigtvis är detsamma som sexuellt umgänge. Kanske finns det gömt i något annat förarbete?

Vad jag ogillar är att vi har olika måttstockar, för svenskar och invandrare. Likhet inför lagen är ju själva grundpelaren i en rättsstat och den principen finns ju i konstitutionen. Alla dessa undantag vittrar i mitt tycke sönder demokratin som vi en gång önskade den skulle vara. Vad är det för egentlig skillnad på att jag som svensk man gifter mig med en 16-årig thailändska och en Afghansk man som gör detsamma och sen invandrar hit? Nej, det är ingenting annat än kulturella kullerbyttor utan tillstymmelse till konsekvent moral

Så den här lagen från 1904 och uppdaterad främst 1973 i samband med de nya grundlagarna vittrar sönder demokratin som "vi" hade tänkt att den skulle vara?

Lagen är olika för medborgare i olika länder.

Likhetsprincipen inför lagen är det kanske mest essentiella i en rättsstat och just rättsstaten vilar en konsoliderad demokrati i. Nu är jag inte 100% insatt i dessa specifika fall. Men så fort en asylsökande blir svensk medborgare så bör också eventuella giftermål med minderåriga annulleras eller svenska medborgare ges rätten att också gifta sig med minderåriga. För annars upphör likhetsprincipen och då vittrar demokratin sönder. Hängde du med i syllogismen?

Premiss 1. Demokrati upprätthålls genom en konstitutionell rättsstat
Premiss 2. Likhetsprincipen är essentiell för en konstitutionell rättsstat
Således måste vi upprätthålla likhetsprincipen för att upprätthålla demokratin

Det strider inte mot "likhetsprincipen" en svensk medborgare kan också bli medborgare i en annan stat, gifta sig på ett sätt som inte är tillåtet i Sverige, och sedan invandra till Sverige och vi svensk medborgare igen.
Dessutom, eftersom nästan alla stater erkänner utländska äktenskap, så kan en svensk medborgare här gifta sig på ett sätt som inte godkänns i en annan stat men ändå utvandra dit som gift.

Javisst! Fantastisk spännande lagtolkning! Där hittade du ett underbart kryphål i lagen och då är det ju rimligt att asylsökare får gifta sig med barn. Och barnfruar är ju så gulliga också. Så oskyldiga och fina. Inte som vuxna kvinnor som kan få för sig att de också ska få vara med och bestämma vem de ska gifta sig med.

Det nya sverige är fantastiskt.

Frågan är nu hur man gör lagen mer rättvis. Vi har nog många infödda svenska män som också vill förgripa sig på barn, men de hindras av nuvarande lagstiftning. När kommer lagen ändras så att svenska pedofiler har samma rättigheter som invandrade pedofiler? Eller är det okej om en svensk pedofil åker till Thailand och köper sig en 13-årig hustru och tar henne med sig hem till Sverige? Jag vågar gissa på att detta inte hade varit okej, vilket betyder att vi pratar om diskriminering mot vissa pedofiler pga deras hudfärg. Inte speciellt progressivt, eller hur?

Ännu en "Sverigevän" som inte bemödat sig med att lära sig språket eller lite grundläggande samhällskunskaper.

Det är på helt alldaglig svenska förklarat i artikeln att äktenskap bara godkänns om båda makarna är över 15 år vid äktenskapets ingående. Du behöver alltså inte gissa, du behöver lära dig svenska. Dessutom framgår det av artikeln och den citerade lagtexten att ett äktenskap ingånget av en svensk medborgare eller en person med hemvist i Sverige om det funnits svenska lagliga hinder mot äktenskapet inte godkänns.

Reagerar aldrig ni i den "sverigevänliga" rörelsen på att ni alla alltid är så satans obildade?

Är detta något att diskutera ens? Det är inte år 1422 här i Sverige, det är 2016. Vill man vara gift med barn kan man stanna i medeltiden.
Funderar på att ta mc-kort i Indien, det är billigt och enkelt (muta inspektören bara). Inte bitter, bara trött på undanfallande svenskar.

Så medeltiden tog slut 2014 i Sverige?

Låter som en bra idé.

Jag är motståndare till barnäktenskap så jag säger NEJ.
Ännu en lag i sverige som bara ska gälla svenskar men inte invandrare?

Det brukar vara så med civilrättsliga lagar i alla stater.

Sverige har så myket problem så jag blir helt matt och stum. Jag häppnar varje dag över omänskliga lagtolkningar kamoflerade i ryggradlöshet och intelektuallisering.
"Den som inte bestraffar ondskan, befaller att den sker" (Leonardo da Vinci) .

Står lag mot lag eller blir en tolkningfråga så måste man lägga barnets bästa i första rummet.
Groteskt att en jurist försvarar vansinnet.
Tilåts detta så kan snart vem som helst åka utomlands en sväng, bli medborgare eller ordna falska papper och vara gift med ett barn, helt lagligt. Detta måste stoppas i sin linda.
Utomeuropeiska lagar gäller inte i Sverige.
Tillåts detta så har man snart Shariadomstolar i Sverige med.
Ingen bra utveckling att människor i samma land inte behöver följa samma lagar.
Ser du inte själv hur vansinnig det är?

Varför skulle det vara en 16-årings bästa att bli av med äktenskapets skydd?

Vilket vansinne? Hon återger bara juridiken.

LÄS ARTIKELN! Är SD:are allergiska mot kunskap?
Av den citerade lagtexten framgår att den som har hemvist i Sverige eller är svensk medborgare inte får gifta sig i utlandet om det finns hinder mot äktenskapet enligt svensk lag.

Vid internationella rättsförhållanden kan visst utländska lagar tillämpas i Sverige, precis som att svenska lagar kan tillämpas i utlandet.

Vi har tillåtit det i hundratals år utan att få shariadomstolar.

Människor i samma land behöver följa samma lagar.

Lär dig svenska, läs samhällskunskap för grundskolan och börja delta i debatten efter det.

Kvinnornas rättigheter avmonteras en efter en, allt som kvinnorna kämpat för raseras.
..och detta försvarar vissa stolpskott genom formaliteter, genom att ignorera vissa lagar och fritolka andra lagar. Kvinnorna och barnen får lida pga flathet och rädsla.
Skäms på er.

Vilken rättighet för kvinnor har avmonterats ?
Vilka lagar ignoreras?
Hur får vem lida?

Moget Musse.
Bara du får tycka, alla andra ska vara tysta.
Yttrandefrihet, åsiktsfrihet, demokrati, är det ord du läst någonstans?
..kanske inte

Alla får tycka.
Det är bara helt värdelöst att tycka saker och bygga politiska åsikter om förhållanden som man har hittat på själv på grund av att man inte har förmåga att förstå omvärlden eller språket.
Då bör man lägga sin energi på att skaffa sig verktyg att förstå.

Det här står att läsa på svt.se

"Socialnämndens ordförande Ingrid Hermansson (C) menar att hon är trygg i beslutet att låta paren leva ihop, men att äktenskapen inte erkänns.
– Vi har valt att inte erkänna äktenskapen och inte betrakta flickorna som gifta utan som minderåriga levande i ett samboförhållande. Eftersom att de har ingått äktenskap i sina hemländer gäller det inte i Sverige, säger Socialnämndens ordförande Ingrid Hermansson (C) till Sydöstran."

'har valt att inte ERKÄNNA ÄKTENSKAPEN'

Det är inte upp till henne att erkänna eller inte erkänna äktenskap.

Intressant. Vem är det upp till då att erkänna?

Ja ni gott folk.
Ni kan vara säkra på att musse får klia sig i huvudet när dessa mindreåriga "sambos" börjar dyka upp på barnmorskeklinikerna runtom i landet, innan sin 18-års dag.
Då får man fråga sig om gifta par verkligen kan pippa också.
Sån urbota korkad diskussion.

Tror du att det är 18-årsgräns på att pippa eller skaffa barn?
Är det ingen jävel bland "sverigevännerna" som har gått i skolan?

Oavsett om äktenskapen är giltiga eller inte i Sverige så kan svenska myndigheter inte hindra makarna från att bo tillsammans med mindre än att det blir ett omhändertagande enligt LVU, vilket kan göras endast om barnet uppenbarligen far illa.

Det följer av föräldrabalken och socialtjänstlagen.

Föräldrarna har satt barnet under hennes makes vård. Därmed är det maken som har vårdnadsansvaret och denne har att följa föräldrarnas, vårdnadshavarnas, direktiv.

Det är tveksamt om barnet får flyttas från maken mot makens vilja ens om barnet själv skulle vilja det, om det inte föreligger uppenbara brister i vårdnaden.

Vårdnadshavarna fortsätter att vara vårdnadshavare även om barnet bor med någon annan.

Kan makarna tillsammans eller ensidigt kräva att får bo tillsammans?
.
Varför skulle inte den ena maken få flytta ifrån den andra maken mot dennes vilja? Var hittar du en sådan regel? Vad menar du med brister i vårdnaden? Skulle en äldre man ha vårdnaden om sin minderåriga hustru? Eller vice versa?
.
Vet du hur länge sedan det var när den gifta kvinnan stod under mannens förmyndarskap? I vårt land?

Det handlar inte om att den gifta kvinnan står under mannens förmyndarskap. Det handlar om att kvinnans föräldrar delegerat sitt vårdnadsansvar till mannen. Därav följer att mannen kan besluta om kvinnans förehavanden precis på samma sätt som om hon vore hans barn.

Det hela blir kanske tydligare om vi för ett ögonblick bortser från äktenskapet. Föräldrarna överlämnar sitt barn i en vuxen persons vård. Den vuxne och barnet kommer till Sverige som flyktingar. Om barnet rymmer från den vuxne kan den vuxne få stöd av polis och socialtjänst att eftersöka och återföra barnet till hemmet, under förutsättning att detta inte innebär risk för barnets hälsa eller utveckling.

När föräldrar tillåter att deras minderåriga döttrar gifter sig med någon blir detta att likställa med att föräldrarna överlämnar vårdansvaret, oavsett om de fortsatt är vårdnadshavare eller inte, till mannen. Därav följer att mannen har en bestämmanderätt över barnet/hustrun som gör att mannen i princip kan hindra hustrun att lämna honom. Givetvis finns det fall där undantag gäller, men huvudregeln blir sådan med gällande svensk lagstiftning.

För en vuxen som inte är gift med barnet kan det föreligga svårigheter att styrka att föräldrarna gett honom behörigheten att utöva vårdnaden. För den som är gift med barnet utgör äktenskapet i sig bevis för föräldrarnas befullmäktigande; utom i sådana fall där ett äktenskap kan antas ha ingåtts med eller påtvingats barnet utan föräldrarnas medgivande.

Intressant att skribenten tar sig för att skriva debattartiklar. Vi studenter som läser hennes "kurs" får nämligen ingen eller försenad CSN då hon inte tar sig tid för att rätta uppsatser. Nej, hon är fortfarande inte klar med den kurs som ägde rum VT14.

http://na.se/nyheter/orebro/1.3162282-studenter-nekas-csn-pengar-efter-f...

Eller så kan Sverige alltid börja med att fråga den minderårige enskilt om hon/han godkänt giftemålet, inte tvingats till det, och nu vill leva i detta förhållande frivilligt. Kan inte vara alltför svårt att genomföra.

Kan man överföra utländska giftermåls giltlighet i Sverige till att barnaga är tillåtet i vissa länder? Om barnaga då utövas i Sverige av medborgare i land där barnaga är tillåtet?

Hur i helvete skulle det gå till menar du?
Snälla säg att ni bara spelar korkade, för nu är det sådan mängd dumhet i en sådan mängd kommentarer att man tror att alla Sveriges dagcenter fått i uppgift att läsa den här artikeln.

Eftersom du varken förstått vad föregående kommentar handlar om eller kan hålla dig till ett ordentligt språkbruk så lär det va du som är korkad. Det som menades var att om du är utländsk och har barn, är från ett land där barnaga är tillåtet men sedan kommer till Sverige, är det ok att fortsätta nita sina ungar? För det är exakt så som denna marxistiska professor resonerar om barnäktenskap.

Finns det en lag om erkännande av barnaga? Är barnaga ett rättsförhållande som medför rättigheter och skyldigheter?

LÄS ARTIKELN för i helvete. Hon berättar pedagogiskt om de rättsliga förhållandena och citerar till och med lagstiftningen. Det är inget jävla hitte-på-trams och fria fantasitolkningar som på Avpixlat.

Det är ju för fan samhällskunskap på mellanstadienivå som ni frågar om.

"Musse" förstod mkt väl den föregående kommentaren. Det är beundransvärt att Musse ägnar er så mkt tid. Vi andra bara skrattar åt detta idioti. Att personer som inte är juridiskt kunniga eller skolade är nyfikna och ställer frågor ör självklart positivt men det är en svår uppgift att besvara direkt felaktiga påståenden av personer som inte ens vill förstå. Barnaga eller misshandel regleras i brottsbalken. Den som begår brott på svenskt territorium döms i Sverige. Oavsett medborgarskap. Äktenskap är något civilrättsligt mellan två personer. Enligt internationell privaträtt (IP-rätt) är utländska äktenskap giltiga i Sverige om de inte är sk pactum turpe. Tvångsäktenskap kan självklart ogiltigförklaras i Sverige. Fram till 2014 gick det bra att gifta sig i Sverige om man var 16 år. Enligt den senaste utredningen framgick att den största åldersskillnaden mellan en man och en tjej var 36 resp 16 år. Jag tycker att det är en jättestor skillnad men många här skriver om gubbar på 55 år. Det verkar ju inte ens vara en realitet.

hehe, du bjuder som vanligt på dräpande och träffsäkra kommentarer (den här om dagcenter var mkt roande).

Med det i åtanke, tänk på blodtrycket och läs inte samtliga kommentarer (då jag vill åtnjuta din humor och analyser i åtskilliga år till).

Pedofili är "lagligt" i vissa länder. Skall vi därför göra det lagligt även här i Sverige, just för att de kommer ifrån länder där det är lagligt? Jag spyr, på riktigt

Rent krasst kan vi nu alltså påstå, mena och vara helt ärliga med våra kommentarer gentemot dig "musse" och vara 100% ärliga med våra intentioner i meddelanden, gentemot dig, utan att behöva stå tillemotsagda, allt detta genom din egen definitition.

Jävlar vad svårt det blir när man ska behöva svara emot en annan intelligent individ va...som inte "står på min vänstersida"... stackars dig ja...typ som stackars denna mördaren...

ok, nu blandade jag ihop demma artikel med mördaren ifrån asylboendet. Sorry för det- Sak samma (helt seriöst, same same but different) Du sitter iaf. i samma båt

Är pedofili olagligt i Sverige? Kan olika läggningar vara straffbara? Det är väl gärningarna som behandlas i lagtexten?
.
Man straffbelägger ju inte olämpliga tankar och obekväma åsikter. Däremot kan felaktiga yttringar bestraffas.

Först min djupa respekt till musse som orkar bemöta denna massiva dumhet.

För det första myndighetsgränser gäller såväl femtonårsgränsen för sex som artonårsgränsen för giftermål är arbitära, slå upp ordet om ni inte begriper det. Och arbitära gränser skiljer från land till land. Detta utan att det är något konstigt med det.

Pedofili har exakt noll med dessa gränser att göra. Det är en medicinsk term och handlar om dragning till, prepubertala, barn. Femtonåringar är snarare underåriga än barn. Eller menar ni att en svensk tjugotvååring som är ihop med en sjuttonåring är en pedofil om han råkar resa till en amerikansk delstat med artonårsgräns. Skärpning!

Jag vet inte riktigt hur smart det kan vara att döma ut en mängd människor kollektivt som dumma i ett försök att få samma individer att ändra uppfattning.

Annars kan artikelförfattaren Carolina Saf och övriga smarta som lobbar för barnäktenskap läsa lite kring varför det inte är passande med äktenskap och barn på Unicef:s sida:
https://unicef.se/fakta/barnaktenskap