Skip to content

HD: Fackförening kan bli skadeståndsskyldig för brott mot Europakonventionen

Henrik Gustavsson läser domen från Högsta domstolen.
Henrik Gustavsson läser domen från Högsta domstolen.

En fackförening kan bli skyldig att betala skadestånd för stridsåtgärder som kränker Europakonventionen och som vidtas mot till exempel en arbetsgivare som vägrar teckna kollektivavtal. Förutsättningen är dock att stridsåtgärderna är att anse som "kvalificerat otillbörliga". Det slår Högsta domstolen fast.

 

Fallet handlar om Henrik Gustavsson, en företagare i Linköping som drev ett mindre byggföretag och som vägrade skriva på ett kollektivavtal som tidigare hade underkänts av Europadomstolen.

- Det var Byggnads som krossade Henrik Gustavssons företag och det är Byggnads som ska kunna hållas ansvarigt för det. På så sätt är domen logisk – samtidigt som den är banbrytande, säger Clarence Crafoord, chef för Centrum för rättvisa och ombud för Henrik Gustavsson.

- Byggnads har försökt tvinga på Henrik Gustavsson ett kollektivavtal som underkändes av Europadomstolen. Det är rimligen ett sådant kvalificerat otillbörligt agerande som innebär att Byggnads är skyldigt betala skadestånd till Henrik Gustavsson.

Under våren 2006 kontaktades Gustavsson av Svenska Byggnadsarbetareförbundet  som ville att branschens kollektivavtal skulle bli bindande för hans bolag företaget - antingen genom att företaget blev medlem i arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier eller genom ett så kallat hängavtal.

Granskningsavgifter
I kollektivavtalet ingick ett system med så kallade granskningsavgifter som var avsedda att täcka förbundets kostnader för kontroll av om avtalet följdes.

Byggföretaget och Byggnads kom inte överens om något avtal och i juni 2006 försatte Byggnads bolaget i blockad.

Systemet med granskningsavgifter i Byggnadsavtalet hade då prövats av Europadomstolen som förklarade att systemet stred mot skyddet för äganderätten i Europakonventionen. Orsaken var främst att det inte förelåg tillräcklig transparens för hur avgifterna användes i den fackliga verksamheten.

Sedan ett nytt kollektivavtal - utan granskningsavgifter - hade träffats för byggbranschen tecknade Gustavssons byggföretaget ett hängavtal i juni 2007 vilket ledde till att Byggnads hävde blockaden.

Bolaget klarade sig dock inte ekonomiskt vid det här laget och försattes strax därpå i konkurs. Enligt konkursförvaltaren var Byggnads blockad den främsta orsaken till konkursen.

Stämde Byggnads
Ägaren till bolaget vände sig till tingsrätten och begärde att Byggnads skulle betala ekonomiskt och ideellt skadestånd för kränkning av Europakonventionens skydd för föreningsrätten och äganderätten.

Sedan parterna i tingsrätten hade enats om att begära en så kallad mellandom slog tingsrätten fast att skadeståndsansvar för så kallade privata rättssubjekt på den svenska arbetsmarknaden inte kan uppkomma vid kränkningar av rättigheter enligt Europakonventionen. Hovrätten instämde senare i detta och avgörandet överklagades till Högsta domstolen.

Parterna enades om att det så kallade mellandomstemat - alltså den konkreta fråga som Högsta domstolen skulle besvara - var:

"Är Svenska Byggnadsarbetareförbundet, om förbundets stridsåtgärder skulle vara oförenliga med artikel 11 i Europakonventionen respektive artikel 1 i det första tilläggsprotokollet till konventionen, i och för sig skyldigt att betala ersättning till A (företagets ägare) för de skador som företaget kan ha orsakats till följd av stridsåtgärderna?"

Måste vara "kvalificerat otillbörlig"
HD slår nu fast att en fackförening - under vissa förutsättningar - kan vara skadeståndsskyldig för en stridsåtgärd som kränker en rättighet enligt Europakonventionen.

Genom domen klargörs dock att enbart det faktum att det genom stridsåtgärden har skett en kränkning av Europakonventionen inte i sig är tillräckligt för att döma ut skadestånd.

HD skriver i sitt domslut:

"Högsta domstolen förklarar att om Svenska Byggnadsarbetareförbundets stridsåtgärder skulle vara oförenliga med artikel 11 i Europakonventionen respektive artikel 1 i det första tilläggsprotokollet till konventionen, så innebär det inte i och för sig att förbundet är skyldigt att betala ersättning till Henrik Gustavsson för de skador som HGS Linköping AB kan ha orsakats till följd av stridsåtgärderna."  

Med stöd av allmänna skadeståndsrättsliga principer kan dock fackföreningen i vissa fall bli skyldig att ersätta ekonomisk skada, konstaterar HD. Det förutsätter då att stridsåtgärden med hänsyn till föreliggande omständigheter är att anse som "kvalificerat otillbörlig".

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

8 comments

En korrekt redovisning av domen är att Henrik Gustavsson förlorade sitt fastställelseyrkande. Principfrågan i målet gällde om en fackförening, till skillnad mot andra privaträttsliga subjekt, kan bli skadeståndsskyldig för brott mot Euroapkonventionen. På den frågan svarar HD nej! Fackföreningar kan inte jämställas med staten skadeståndsrättsligt utan det är staten som har förpliktelser enligt konventionen. Majoriteten i HD, 3 av 5, anser däremot att alla privaträttsliga subjekt under vissa synnerligen kvalificerade omständigheter på allmänna skadeståndsrättsliga grunder kan ådra sig skadeståndsskyldighet för exempelvis brott mot konventionsskyddade rättigheter. Även en privatperson skulle alltså kunna bli skadeståndsskyldig i synnerligen särpräglade situationer som HD för teoretiska resonemang om i domen. Det är svårt att föreställa sig något konkret fall där de rekvisit som domstolen ställer upp skulle vara uppfyllda. Det var alltså Byggnadsarbetareförbundet som vann målet i HD. Det är inte det intryck man får när man läser referatet!

Bra klargörande. Var det ett obiter dictum-resonemang som HD förde eller var frågan om de allmänna skadeståndsrättsliga grunderna på bordet?

Menar ´Dan Holke som Lo Tco fanbärare att majoriteten har fel i HD.
Varför återförvisas målet då till tingsrätten för prövning av stämningen som inlämnades 2007 i Stockholms tingsrätt.
Holke får nog avge en förklaring ett majoritets beslut ej ska verkställas.
Vem som vinner får väl framtiden utse.
men läser man stämningen finns det ju lite att bita, för advokater och jurister.
georg carlde

Tack för förtydligandet Dan.

Någon som kan definiera "kvalificerat otillbörligt"?

Eftersom det här var en mellandom har inte HD definierat det. Det som nu händer är att tingsrätten ska pröva om stridsåtgärderna var kvalificerat otillbörliga eller ej - så man kan mycket väl tänka sig att HD får definiera det hela om ett par år efter överklaganden i sak via hovrätten.

HD har även tidigare visat att Europakonventionen inte väger särskilt tungt i den domstolen. Skyddet för de mänskliga rättigheterna kräver nu lagstiftning som skyddar den enskilde mot övergrepp från mäktiga
och maktfullkomliga fackföreningar. Som det nu är kan det inte få fortsätta. Heder åt Centrum för rättvisa för att man driver mål som detta.

Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for the informative post.
Safety vest