Skip to content

Tvångsvård för 19-åring som riskerar hedersvåld - men kammarrätten oenig

En socialnämnd ansökte om att en 19-årig flicka skulle omhändertas enligt LVU eftersom hon riskerade att utsättas för hedersvåld. Förvaltnings-rätten avslog nämndens ansökan men beslutet överklagades till kammarrätten, som nu beviljar ett omhändertagande. En oenig kammarrätt anser att flickans vilja att återvända till sin familj trots hotbilden som finns mot henne utgör ett "socialt nedbrytande beteende" och att förutsättningarna för vård enligt LVU är uppfyllda.

 

Socialnämnden på Gotland ansökte i april 2015 hos Förvaltningsrätten i Stockholm om att en idag 19-årig flicka skulle beredas tvångsvård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Bakgrunden till nämndens ansökan var att flickan riskerade att utsättas för hedersrelaterat våld. Flickan hade tidigare bott en tid på ett skyddat boende på grund av hotbilden mot henne, men hade avvikit från det för att återvända hem till sin familj. Flickan hade då omhändertagits omedelbart.

Enligt nämnden hade flickan ett socialt nedbrytande beteende genom att hon är beredd att exponera sig för risken att utsättas för ytterligare våld, kränkningar, sexuella övergrepp och andra repressalier genom att återvända hem. Hennes skydds- och vårdbehov kunde därför endast tillgodoses med stöd av LVU.

Förvaltningsrätten konstaterade att hotbilden var allvarlig, men ansåg inte att omständigheten att flickan vid ett tillfälle hade avvikit från det skyddande boendet och återvänt till sin familj, trots hot- och riskbilden, kunde utgöra ett social nedbrytande beteende i enlighet med LVU. Domstolen avslog därför ansökan.

Nämnden överklagade till Kammarrätten i Stockholm som nu ändrar förvaltningsrättens dom. Enligt kammarrätten är flickans hemmiljö mycket destruktiv och av sådan art att den måste anses avvika från ”samhällets grundläggande normer”.

Rätten menar att utredningen visar att flickans vilja att återvända grundar sig i att hon har fostrats i en sådan kontext att familjens heder är viktigare än hennes egna rättigheter. Hon har även skuldkänslor eftersom hon har uppfattningen att hon vanärar familjen genom att inte vara tillsammans med den.

Enligt domstolen är flickans beteende att betrakta som ett socialt nedbrytande beteende enligt LVU och ett sådant beteende för vilket hon behöver skydd. Förutsättningarna för vård är därmed uppfyllda, menar kammarrättens majoritet.

Två kammarrättsråd är skiljaktiga och anför att det är familjen som utgör ett hot för henne, och inte hennes eget beteende. De anser därför inte att flickans beteende utgör ett sådant socialt nedbrytande beteende som avses i LVU.

 

Foto: Hasse Holmberg / TT

  • Alt-texten
    Sophia Lindstedt

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt