Skip to content

Mammans skadestånd för dotterns brott i "Instagrammålet" jämkas inte - men HD oenig

Mamman till en av de flickor som dömdes i det så kallade Instagrammålet ska inte få sitt skade-ståndsansvar som förälder jämkat. Det slår Högsta domstolen fast i en dom som meddelas idag.

 

I HD handlade målet om föräldrars skadeståndsansvar för brott som har begåtts av deras barn.

Bakgrunden är dock en händelse från 2012 då två tonårsflickor i Göteborg spred uppgifter om ett stort antal personer genom det sociala nätverket Instagram.

Flickorna dömdes för grovt förtal. De dömdes också att betala skadestånd för kränkning på 15 000 kronor till var och en av målsägandena.

Mamman till en av flickorna dömdes att solidariskt med dottern betala 8 800 kronor till var och en av målsägandena. 

Högsta domstolen har nu prövat om mammans skadeståndsansvar ska jämkas. Med hänsyn till de krav som ställs i lagen har Högsta domstolen kommit fram till att det inte finns förutsättningar för jämkning.

HD skriver i sina domskäl:

"Det framgår att M (mamman) har gjort ansträngningar för att förmå D (dottern) att komma hem. De åtgärder som hon har vidtagit har legat inom den ram som tillsynsplikten enligt föräldrabalken innebär. Det kan därmed inte anses vara fråga om sådana särskilt långtgående åtgärder för att förhindra brott som avses i jämkningsbestämmelsen. Någon jämkning på denna grund kan därför inte ske. Jämkning kan inte heller ske enligt den allmänna jämkningsregeln."

HD fortsätter.

"Genom att skadeståndet avser 15 skadehändelser blir det sammanlagda beloppet avsevärt. Någon närmare utredning om M:s ekonomiska förhållanden finns dock inte. Vid en bedömning av omständigheterna måste även beaktas att de skadelidande – personer som har utsatts för förtal som fått stor spridning – får anses ha ett påtagligt intresse av skadeståndet. Jämkning av skadeståndet med tillämpning av den allmänna jämkningsregeln i 6 kap. 2 § skadeståndslagen kan därför inte ske."  

En av domstolens ledamöter - justitierådet Lars Edlund .är skiljaktig och anser att skadeståndet ska jämkas till hälften.

 

Läs Högsta domstolens dom här.

 

 

 

Foto: DJ

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt