Skip to content

Ingen vård för patient som vägrade ta läkare i hand - får 75 000 för diskriminering

Läkaren vägrade att undersöka kvinnan eftersom hon av religiösa skäl inte ville hälsa på honom genom att ta i hand. Diskriminering, anser Hässle-holms tingsrätt och dömer läkarens företag att betala 75 000 kronor till kvinnan.

 

Kvinnan kom till specialistmottagningen för att göra en gastroskopiundersökning men läkaren genomförde aldrig någon undersökning. I stället vidareremitterades kvinnan till en kvinnlig läkare.

I undersökningsrummet befann sig även en tolk, kvinnans man och en sköterska som var gift med läkaren.

Enligt tolken sträckte läkaren ut handen mot kvinnan, hon tittade i sin tur mot sin man som bekräftade att hon inte behövde ta läkaren i hand. Läkaren ska då ha sagt att han är hennes läkare, att vi bor i Sverige och "i Sverige så hälsar vi på våra patienter".

Därefter lämnade läkaren rummet. Domstolen bedömer tolkens uppgifter som trovärdiga och utgår från hennes beskrivning i sin bedömning.

Religiös övertygelse
Anledningen till att kvinnan inte velat ta i hand beror enligt henne själv på hennes religiösa övertygelse.

Tingsrätten slår fast att uppfattningen att inte ta en okänd person av motsatt kön i hand är ett sådant kulturellt uttryck eller en tradition som kan vara föranledd av en religiös uppfattning. Därför kan diskrimineringsgrunden religion bli tillämpbar.

Missgynnande
När läkaren gjorde klart för kvinnan att han inte tänkte undersöka henne och det faktum att hon också blev utan undersökning är enligt tingsrätten båda två exempel på att läkaren missgynnat kvinnan.

Att kvinnan dessutom blivit vidareremitterad till en kvinnlig läkare, utan att hon fått ta ställning till det, är också ett missgynnande. På grund av detta har hon nämligen riskerat att få vänta längre på en undersökning.

Enligt ett expertutlåtande i tingsrätten kan det anses gå emot både patientsäkerhetslagen och Sveriges läkarförbunds etiska regler att vägra någon vård på det sätt som skett. Därför anser tingsrätten att kvinnan missgynnats i förhållande till hur någon annan patient skulle ha behandlats.

För att kvinnan inte ska anses ha blivit diskriminerad måste läkaren kunna visa att missgynnandet haft andra orsaker än kvinnans religion. Men domstolen anser att det framgår av läkarens egna uppgifter att han kände till att kvinnan var muslim och att hennes ovilja att ta i hand hade koppling till religiös övertygelse.

Allvarlig diskriminering
Hässleholms tingsrätt dömer läkarens bolag till att betala 75 000 kronor i diskrimineringsersättning. Domstolen anser att diskrimineringen är allvarlig eftersom läkaren insisterat på att kvinnan skulle ta i hand trots att han förstod anledningen till varför hon inte ville göra det.

”X (kvinnan) har befunnit sig i en utsatt position eftersom hon hade behov av den vård som Y (läkaren) skulle utföra. Y har i det läget ställt X inför valet att gå emot sin religiösa övertygelse eller riskera att undersökningen inte genomfördes. Följden av diskrimineringen har också varit att X inte har fått den vård som hon hade behov av och som hon också hade rätt till.”

Att den som diskriminerat varit läkare är också det något som domstolen tar hänsyn till vid beräknande av skadeståndsbelopp.

”Enligt tingsrätten är läkare just en sådan befattning där det kan förväntas en långtgående omsorg. Det kan dessutom förväntas att patienter vid kontakt med hälso- och sjukvården möts med respekt och på ett icke-diskriminerande sätt oavsett religiös bakgrund”

 

Foto: Anders Wiklund/TT

 

 


  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

40 comments

Det är obegripligt stora belopp i diskrimineringssammanhang i förhållande till tex misshandel, våldtäkt, rån mm. Det leder i sin tur till att människor ser detta som ett enkelt sätt till inkomst. Känn dig kränkt i Sverige och du håvar in storkovan. Som att vinna på lott - med skillnaden att det är vinst varje gång. Något är ruskigt fel i det här landet.

ALLT ÄR FEL I DETTA SKITLAND!!!!!

Håller helt med! Och förresten, enligt min uppfattning det är läkaren som blev kränkt!

Hur många diskrimineringsmål har du själv vunnit?
För det är väl inte så att du avstår från lättåtkomliga obegripligt stora belopp?

Är inte "målgruppen" för vare sig lagen eller DOs jurisdiktion och Kommer således aldrig att kunna komma på tal för dessa fantasisummor.

Ah, du är förbjuden att byta religion?

Det är nog snarare så att de skadestånd som döms ut för misshandel, våldtäkt etc är orimligt låga i sammanhanget; och att de som misshandlar eller våldtar kan göra det till en orimligt låg kostnad.

Min största förvirring angående den här historian är att man inte verkar ha reagerat på det konstiga i att en läkare kan vägra vård till någon som inte vill ta i hand - oavsett anledning. Kvinnan i fallet fick skadestånd eftersom hon låtit bli att ta i hand av religiösa skäl och läkaren visste om att det var religion som stod bakom valet. Om jag som ickereligiös patient bara en dag inte skulle ha lust för att skaka hand med doktorn, ger det alltså doktorn rätt att låta mig vänta längre på vård?

Förhoppningsvis inte, men formuleringarna i artikeln får det att låta så. Någon som vet mer om det juridiska läget får gärna svara (jag är inte jurist).

Läkaren påstod ju att han avbröt besöket för att stämningen blev hotfull.

Som en jäförese:
Kränkningsersättningen för en våldtäkt är ca 100 000 SEK.
Blir man slagen sönder och samman får man c:a 15 000.

Läkarens kultur och religionsursprung kanske yrkar på hälsningsritualer via handskakning, vilket kränkte läkarens religiösa och kulturella övertygelse.
Alltså kan skuldbördan sägas vara delad och ett nollsummespel i ekonomiska sammanhang samt i rättvisehänseende.
Ingen som tänkt så långt?
Nej, tänkte väl det.

Varför ska religion vara diskrimineringsgrundande?

Människors politiska eller religiösa uppfattning, eller människors kulturella identitet för den delen, är ett skyddsvärt intresse och inte sällan en grund för negativ särbehandling. Det är också, vilket har framhållits ovan, svårt att dra en gräns mellan vad som är politik, religion och kultur, varför samtliga dessa bör omnämnas i diskrimineringslagen. Ett exempel är muslimernas bruk av slöja, för är detta religiöst påbjudet eller endast en kulturell sedvänja, eller ska det snarare ses som en politisk-ideologisk manifestation? Min poäng är dock den, att i den mån diskrimineringsgrunden är baserad på ett eget val (kön eller handikapp väljer vi inte, men väl våra åsikter) så ska dessa diskrimineringsgrunders uttryckssätt INTE skyddas, just med hänvisning till att de onekligen kommer på kollisionskurs med andra människors religion, kultur och politiska uppfattning. Däremot ska rätten att få ha dessa uppfattningar omfattas av diskrimineringslagens skydd. Det ska således vara diskriminering att förvägra någon anställning med hänvisning till att någon exempelvis är muslim, men inte att förbjuda någon att på jobbet använda slöja, eller som i det nu aktuella fallet att neka någon vård med hänvisning till att vederbörande inte vill hälsa medelst handskakning.

Men nu är ju inte alla människors religioner och kulturer lika skyddsvärda - vilket exemplet med all tydlighet visar. Att vi i väst tar i hand har att göra med att man sträckte fram sin svärdshand (majoriteten är och har varit högerhänta) för att visa att man var obeväpnad. Att inte göra detta får väl närmast likställas med mucka gräl. Men detta tar tydligen ingen hänsyn till. En kulturellt betingad tradition med rätt många år på nacken nu. Troligtvis lika många som tramset med att kvinnor inom vissa religioner inte får ta i hand.
Vi är alla lika inför lagen - men vissa mer lika än andra. Hur tänkte du att att man skulle värdera vems kultur som är "finast", eller mest värd?

Genom mitt förslag så behöver du inte välja. När den manliga läkaren sträcker fram handen, och där igenom ger uttryck för sin kulturella/religiösa/politiska syn på hur man hälsar, och den kvinnliga patienter inte accepterar detta, så kan läkaren förvisso känna sig förnärmad, men detta ska inte skyddas precis på samma sätt som den muslimska kvinnan inte ska anses diskriminerad av den manliga läkaren när denne inte vill behandla henne på grund av att han inte accepterar hur kvinnan manifesterar sin kulturella/religiösa/politiska syn på hur man bör hälsa. Däremot vore det otänkbart att acceptera att läkaren ska få vägra behandling på den blotta grunden att kvinnan är muslim. Hennes rätt att få bekänna sig till en religion/kultur eller politisk uppfattning ska däremot vara skyddad.

Är verkligen att INTE göra något ett uttryckssätt? Var det inte kravet på handslag som var uttryck för läkarens övertygelse?
Hon har ju diskriminerats genom att inte få vård.

Visst kan man uttrycka sig genom att inte göra något. Jmfr med brottsbalken som i flertalet paragrafer inte kräver handling utan även straffbelägger icke-handling, d v s underlåtenhet. Kvinnans religiösa övertygelse är överhuvudtaget inte på tapeten förrän vid hälsningsdebaclet och i mitt de lege ferenda resonemang så ska hon inte anses missgynnad när läkaren förvägrar henne vård alldeles oavsett om hon manifesterar sin religiöst betingade syn på hur hon bör hälsa genom att föra handen till hjärtat i stället för att ta mannen i handen, eller om hon förhåller sig helt kallsinning och överhuvudtaget inte reagerar på mannens utsträckta hand.

Och samma sak då om det är patienten som vill ta i hand och inte läkaren?

Ja! Det är helt egalt vem som manifesterar sin tro, ingen ska i enlighet med diskrimineringslagen anses diskriminerad. Den springande punkten är grunden för manifesterandet och om den är vald av egen fri vilja. Man kan tänka sig att det är en manlig muslimsk läkare som p g a religiös/politisk/kulturell övertygelse inte vill ta den kvinnliga patienten i hand just på grund av att hon är kvinna. I detta fall är dock kvinnan diskriminerad av läkaren då hon inte valt att vara kvinna. Om däremot den manliga muslimska läkaren inte vill ta i hand därför att den kvinnliga patienten är exempelvis kristen så har ingen diskriminering skett. Det är viktigt att göra en åtskillnad mellan egenvalda diskrimineringsgrunder och icke-egenvalda sådana i och med att beträffande de icke-egenvalda så kan du inte styra över hur dessa manifesteras, det ligger liksom i sakens natur att endast kvinnor kan bli gravida, vilket onekligen också är en manifesterande av diskrimineringsgrunden kön.

Nej! Absolut inte. Det är bara trams att påstå att dilemmat uppstår p.g.a att kvinnan inte har ett val (varande en kvinna), eftersom problemet rotar sig i dogman hon har VALT, och som i sin tur påbjuder dessa beteenden.

Om du sedan vill påstå att en religion man fötts under inte egentligen är ett aktivt val utan en tvångsprodukt av kultur och miljö, har du säkert alldeles rätt, men i så fall har läkaren rätt till samma indignation p.g.a HANS kultur och miljö. Namngivna religioner får inte tillåtas större rättigheter än andra övertygelser i en rationell juridik. Dvs inga särrättigheter alls. Att inte lagen redan reflekterar sådana självklarheter är mig obegripligt.

Vad man kan fundera på är om läkaren inte kunde kräva att han och sjuksystern skulle vara ensamma med patienten vid undersökningen. Som framgår av referatet verkade det ju som det var maken som bestämde.

Läkare är faktiskt bara bundna av lag. Precis som journalister kan olika intresseorganisationer ställa upp egna regler och rekommendationer. Givetvis kan en läkare vägra ge någon vård om denne har stöd för det av sin arbetsgivare OCH det inte är med brottslig diskriminering som grund. En läkare har heller inga särskilda skyldigheter och kan vägra även akut sjukvård tex i en privat situation.

Nej, läkare är inte alls enbart bundna av svensk lag. Jag är medveten om att det finns flera grupper, bland annat politiker, som anser att svensk lag är den enda rättskällan, men så är det alltså inte.

De etiska regler som en förkrossande majoritet (ca 85%) av svenska läkare är bunden av fastställs av World Medical Association och är antagna av Svenska Läkarförbundet. Att inte följa dessa regler vore mycket olyckligt. Det finns många exempel i historien där läkare följt gällande lagstiftning och samtidigt begått vidriga handlingar. Det finns en orsak till varför många länder har kvar läkareden då detta är tänkt att utgöra ett slags yttersta skydd för sjuka människor i förhållande till samhället. Detta har tyvärr Sverige frångått.

Vad gäller att läkare inte har någon skyldighet att ingripa i en privat situation så har du rätt i att det inte finns någon formell juridiskt skyldighet att ingripa. Dock gäller även i sådana situationer de etiska regler som slutgiltigt är fastställda av Svenska Läkarförbundet.

Slutligen kan nämnas att flera läkare öppet trotsat gällande lagstiftning till skydd för sina patienter, exempelvis Christopher Gillberg ( är du inte bekant med situationen, sök på Google). Detta är enligt mitt förmenande ett tecken på integritet. Det går naturligtvis att diskutera huruvida det föreligger en risk med att olika yrkesgrupper sätter sig ovanför gällande rätt, men detta anser jag vara en ganska mager grund för kritik. Det går inte att rakt av jämföra andra yrkesgrupper med yrkesgruppen läkare. Jag tror det framgår av texten ovan varför jag anser att det är på detta sätt.

Frågan är om detta faller under lagen och kodexen. Detta var inte "att vägra vård" i meningen att patienten var i akut behov och döende, utan en tidsbokad undersökning som med alla säkerhet ändå anses ombokningsbar i vårdens femtonspel. Och om det råkar förhålla sig så som läkaren säger så finns igen lag som tvingar läkaren att utföra ens livsnödvändiga åtgärder under hot. Den egna säkerheten är alltid prio ett.

Det är helt rätt att en läkare inte tvingas att ge vård under hot. Jag utgick från artikeln och där nämndes ingenting om hot. Tilläggas bör att patienten inte behöver vara döende för att de etiska reglerna skall vara tillämpliga.

Sedan kan det naturligtvis diskuteras huruvida läkaren förvägrat kvinnan vård när det faktum att när han remitterat patienten till en kvinnlig läkare vägs in i förening med den uppenbara svårighet att genomföra en undersökning när handslag är förbjudet.

På vilket sätt är jag okunnig? Anser du att de siffror jag angav är fel? Var brister min argumentation?

Vidare struntar jag högaktningsfullt i huruvida du är medlem i Svenska Läkarförbundet eller ej. Det jag däremot inte struntar i är att du tycks uppvisa en oerhörd okunskap inför vad din läkarlegitimation förpliktigar dig till.

Jag struntar ocksåi huruvida du anser att Svenska Läkarförbundet är en "sosseorganisation" eller ej, jag är inte heller någon beundrare. Det är inte sakfrågan. Sakfrågan är huruvida en läkare har rätt att neka patient vård på godtyckliga grunder. Jag anser att så inte är fallet. Jag anser att varje läkare skall följa de etiska principer som Svenska Läkarförbundet uppställer. Tror du kanske att de, när de fastställer dessa principer, sitter inhysta i Socialdemokraternas lokaler och pimplar rödvin? Dessa principer är inte tagna ur luften utan grundar sig till syvende och sist på den Hippokratiska eden. Jag förutsätter att du inte heller anser dig vara bunden av denna då den formellt, rent juridiskt, avskaffades i Sverige år 1887.

Sedan är det tämligen olyckligt att du anser att det är arbetsgivaren enkom som skall kunna rikta sanktioner mot läkare. Det förhåller sig inte på det sättet och skall heller inte göra det. Har du hört talas om Socialstyrelsen? Anser du att denna organisation inte heller kan rikta sanktioner mot dig om du brister i din roll som läkare. Vilka brister som kan rendera varning eller deslegitimering bör du kunna leta upp på aktuell myndighets hemsida.

Jag har inte läst domen men det har framgått att kvinnan skulle genomföra en gastroskopi. Som legitimerad läkare bör du svårligen kunna avfärda ingreppet och bakgrunden till detta som trivialt. Det kan röra sig om allt mellan en inflammerad magmun till blödande magsår. Vad orsaken var kan vi bara spekulera i.

Om du inte förstår problematiken i att exempelvis Landstinget i egenskap av arbetsgivare och finansiär bestämmer över omfattning och utformning av vården, uppmanar jag dig å det starkaste att fundera över detta. Speciellt då du är en legitimerad läkare.
Vidare anser jag att du verkar vara olämplig som läkare om du jämför sjukvård med Disneyklubben. Det hade inte varit lika graverande om du gjort en flyktig jämförelse. Problemet uppstår när du bygger i princip hela din argumentation utifrån detta. Tänk innan du skriver, det gynnas alla eventuella parter av.

Slutligen vill jag klargöra att jag inte själv är läkare men att jag av flera orsaker har en god insyn i hur en läkare skall förhålla sig till sin omgivning i allmänhet och i till sina patienter i synnerhet.

Kvinnans make tillät tydligen att den manlige gynekologen genomförde en undersökning av kvinnan.
Lysa med ficklampa i hennes slida och klämma på hennes livmodertapp går bra men inte ta henne i hand.
I sanning ett märkligt förhållningssätt.

Kvinnans make tillät tydligen att den manlige gynekologen genomförde en undersökning av kvinnan.
Lysa med ficklampa i hennes slida och klämma på hennes livmodertapp går bra men inte ta henne i hand.
I sanning ett märkligt förhållningssätt.

Mannen skulle inte tillåtits att följa med in i undersökningsrummet. Vem hade då blivit diskriminerad?

För den som läser artikel noggrant framgår det att patienten vidareremitterades till en kvinnlig läkare. Han vägrade inte vård. Det är väl en rimlig bedömning att om man inte ens kan hälsa på varandra så blir det svårt att genomföra en undersökning.

Om jag vägrar ta domaren i hand eller om domaren vägrar ta mig i hand. Kan jag slippa bli dömd då?

Svensk sjukvård är privatiserad. Gillar patienten inte läkaren - gå då till en annan mottagning. Gillar läkaren inte patienten så bör läkaren givetvis ha rätt att neka att utföra icke akut behandling.

Jag tror det hade varit bättre att slå mannen på truten och sedan kastat ut honom.

Det är fruktansvärt hur en del män saknar respekt. Är det svenska män som bär sig åt på det här sättet. Mot omvivningen och mot sina kvinnor?

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/blekingenytt/pappa-fick-motas-ut-av-...

Vad kostar dessa människor samhället? Det här gör mig mörkrädd!

Han var väl feminist.

Har det gått tingsrätten förbi att läkaren remitterade patienten till en kvinnlig läkare? Orsaken är ju klar: kvinnan ville uppenbarligen inte bli berörd av en främmande man.
Om någon har blivit kränkt är det väl läkaren p.g.a. sitt kön.

Mitt stora ? är hur en kvinna som på religiösa grunder vägrar att ta sin läkare i handen skulle kunna genomgå en gastroskopi av den samme?

Man ska nog vara jurist för att inte ställa sig den naturliga frågan. I vissa kulturer har man en docka som patienten får peka på för att visa var besvären sitter. Så får läkaren behandla utifrån det.
Om läkaren här i Sverige skulle skriva ut medicin efter kvinnans beskrivning, då han inte kunde undersöka henne, och det visade sig vara fel diagnos så får läkaren kritik om en behandling som varit livsnödvändig fördröjs. Även om läkaren visste att kvinnan var muslim kunde han inte veta att hon var förbjuden av sin man att ta läkaren i hand. Många kvinnliga muslimer tar i hand när de bor här i väst.