Skip to content

Hemliga uppgifter om anställd redan publicerade av pressen - kommunchef frias

Chefen på kommunen har visserligen publicerat hemliga uppgifter om en anställd på kommunens hemsida. han fälldes för brott mot tystnadplikten i tingsrätten. Eftersom vissa av uppgifterna redan varit omtalade i pressen så frias han dock av hovrätten.

 

 

En före detta chef inom Gävle kommun åtalades vid Gävle tingsrätt för bland annat brott mot tystnadsplikten. En anställd underchef inom kommunen hade gjort en anmälan om en arbetsskada till chefen - ett ärende som handlade om kränkande behandling och fysiskt och psykiskt våld från en annan anställd.

Chefen kontaktade kommunens personalavdelning och man beslöt att anlita ett företag som skulle göra en utredning.

Utredningspromemorian kom senare att publiceras på kommunens hemsida. När  den anställda kvinnan fick klart för sig att promemorian hade publicerats anmälde hon sin chef  för brott mot personuppgiftslagen och brott mot tystnadsplikten.

Åklagaren hävdade vid rättegången att sekretessbelagda uppgifter om kvinnans personliga förhållanden hade röjts i strid med offentlighets- och sekretesslagen.

Tingsrätten ansåg att promemorian innehöll uppgifter som var skyddade av sekretess enligt bestämmelserna om myndighetens personalsociala verksamhet. Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"X (den tilltalade chefen) har varit motsägelsefull om sin roll i publiceringen men den bild han ger är att han hade tagit del av promemorian och att han var aktivt involverad i beslutet att låta publicera den. Detta kan tala i riktning mot att han har gjort sig skyldig till ett uppsåtligt brott mot tystnadsplikten. Dock flnner tingsrätten, med hänsyn till vad X uppgett om anledningen till offentliggörandet och hans uppfattning om att Y (kvinnan) själv gått ut med uppgifter offentligt, att det inte kan anses utrett att han genom utlämnandet haft uppsåt att bryta mot tystnadsplikten. Däremot flnner tingsrätten att X har varit oaktsam och han har därmed gjort sig skyldig till ett oaktsamt brott. Omständigheterna är inte sådana att brottet kan bedömas som ringa."

Chefen dömdes till 80 dagsböter à 670 kronor och 5 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Hovrätten för Nedre Norrland anser nu att ärendet snarare har fallit inom myndighetens övriga personaladministrativa verksamhet. Då gäller sekretess för uppgifter om enskildas hälsotillstånd.

Hovrätten skriver:

"Gränsdragningen mellan personalsocial verksamhet och övrig personaladministrativ verksamhet är högst oklar. Det var också något som förutsågs när reglerverket skapades (prop. 1979/80:2, del A, s. 201 och 203). I förarbetena har angetts att personalsocial verksamhet är personalvårdande åtgärder i mera avgränsad bemärkelse, såsom psykologisk och social rådgivning för att främja hälsa, arbetstrivsel och effektivitet. Där har det också sagts att det handlar om verksamhet inom personalvårdande funktioner, samtal med t.ex. en personalkonsulent, kontakter med arbetsledare eller utomstående med särskilda personalsociala uppgifter och att det kan röra uppgifter från exempelvis psykologisk undersökning eller behandling."

Hovrätten konstaterar att det av promemorian framgick att den anställda hade träffat en psykolog och känt sig hotad och kränkt.

Hovrätten skriver:

"X (chefen) har dock gjort gällande att uppgifterna redan var kända genom uppgifter i pressen och att Y (kvinnan) därför inte har lidit men genom publiceringen av utredningspromemorian. Han har hänvisat till två tidningsartiklar. Av dessa framgår att uppgiften om en stukad fot och uppgiften om att Y känt sig hotad och kränkt redan var kända hos allmänheten genom dessa tidningsartiklar. Hovrätten anser därför att Y inte lidit men av att dessa uppgifter i promemorian publicerades. Den enda uppgift som inte finns i artiklarna är att hon haft ett möte med psykolog."

Uppgiften om psykologmötet har enligt hovrätten röjts av oaktsamhet och publiceringen är därför så harmlös att den ska bedömas som ringa. Hovrätten ändrar således tingsrättens dom och friar chefen.

 

 

  • Alt-texten
    Sara Hovi

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt