Skip to content

Nämnden anmäler polisen till åklagare - "besluten om hemliga tvångsmedel strider mot lagen"

Sigurd Heuman är chef och ordförande för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Sigurd Heuman är chef och ordförande för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har anmält Polismyndigheten i Dalarna till åklagare. Orsaken är att polisen har använt hemliga tvångsmedel utan domstolsbeslut – i det här fallet inhämtning av telefon- och datatrafik. "Polisens beslut saknar lagstöd", konstaterar nämnden i sitt beslut. 

 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden beslutade i mars att inleda en fördjupad granskning av tre beslut om inhämtning av elektronisk kommunikation som hade fattats vid Polismyndigheten Dalarna i februari förra året.

I den lagstadgade rapportering som polismyndigheten hade gjort till nämnden framgick att "åtgärderna var av synnerlig vikt för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet."

Polisen angav också att det konkreta syftet med inhämtningen var att det ”i samband med spaning på Internet framkommit uppgifter som tyder på att personen kan vara inblandad i grovt rån i Svärdsjö. Syftet med inhämtningen är därför att kunna styrka inblandning i rånet.”

Den polisman som de facto fattade beslutet har sammanfattningsvis uppgivit följande:

"Det fanns information om att en person skulle begå ett rån i närtid men inte vilket rån och var. Personen var en känd rånare och hade tillgång till rånutrustning. Det hade inget att göra med den pågående förundersökningen... Han har dock svårt att minnas vad han grundade sitt beslut på."

Polismyndigheten medger brister i dokumentationen och tillägger i sitt yttrande till nämnden:

"Uppgifterna har använts endast i uteslutningssyfte i förundersökningen om det grova rånet i Svärdsjö. De personer som åtgärderna riktade sig mot misstänktes aldrig för brott i samband med utredningen av det grova rånet."

Nämnden skriver i sitt beslut:

"Polismyndigheten har uppgett att de inhämtade uppgifterna användes endast i uteslutningssyfte i förundersökningen angående det grova rånet i Svärdsjö. Något tillstånd till hemlig övervakning av elektronisk kommunikation har emellertid inte fattats av domstol, vilket är ett krav för att inhämtade uppgifter i underrättelseverksamheten ska få användas i en förundersökning (8 § IHL)."

"Användningen av uppgifterna i den pågående förundersökningen har således saknat lagstöd. Det saknar i sammanhanget betydelse att uppgifterna använts för att avföra personer från utredningen om det grova rånet."

Enligt den så kallade inhämtningslagen får polismyndigheten besluta om att inhämta uppgifter från elektronisk kommunikation om det är av särskilt vikt för att kunna förebygga, förhindra eller upptäcka allvarlig brottslighet med ett minimistraff på två års fängelse. Detta förutsätter att något känt brott inte är begånget utan att det handlar om ren så kallad underrättelseverksamhet.

I annat fall ska motsvarande inhämtning ske enligt de regler som gäller för hemliga tvångsmedel som används i en förundersökning.

Nämnden skriver i sitt beslut:

"De inhämtade uppgifterna har använts i en pågående förundersökning utan att tillstånd till hemlig övervakning av elektronisk kommunikation fattats av domstol, vilket strider mot lag. Polismyndigheten har vidare hanterat uppteckningarna av de inhämtade uppgifterna på ett felaktigt sätt vad gäller förstöring. Dokumentationen i inhämtningsärendena uppvisar också stora brister."

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden anser att det inträffade är så allvarligt att det bör utredas av åklagare. Ärendet har därför lämnats över till Riksenheten för polismål.

 

Foto: TT

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt