Skip to content

Nämnden anmäler polisen till åklagare - "besluten om hemliga tvångsmedel strider mot lagen"

Sigurd Heuman är chef och ordförande för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Sigurd Heuman är chef och ordförande för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har anmält Polismyndigheten i Dalarna till åklagare. Orsaken är att polisen har använt hemliga tvångsmedel utan domstolsbeslut – i det här fallet inhämtning av telefon- och datatrafik. "Polisens beslut saknar lagstöd", konstaterar nämnden i sitt beslut. 

 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden beslutade i mars att inleda en fördjupad granskning av tre beslut om inhämtning av elektronisk kommunikation som hade fattats vid Polismyndigheten Dalarna i februari förra året.

I den lagstadgade rapportering som polismyndigheten hade gjort till nämnden framgick att "åtgärderna var av synnerlig vikt för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet."

Polisen angav också att det konkreta syftet med inhämtningen var att det ”i samband med spaning på Internet framkommit uppgifter som tyder på att personen kan vara inblandad i grovt rån i Svärdsjö. Syftet med inhämtningen är därför att kunna styrka inblandning i rånet.”

Den polisman som de facto fattade beslutet har sammanfattningsvis uppgivit följande:

"Det fanns information om att en person skulle begå ett rån i närtid men inte vilket rån och var. Personen var en känd rånare och hade tillgång till rånutrustning. Det hade inget att göra med den pågående förundersökningen... Han har dock svårt att minnas vad han grundade sitt beslut på."

Polismyndigheten medger brister i dokumentationen och tillägger i sitt yttrande till nämnden:

"Uppgifterna har använts endast i uteslutningssyfte i förundersökningen om det grova rånet i Svärdsjö. De personer som åtgärderna riktade sig mot misstänktes aldrig för brott i samband med utredningen av det grova rånet."

Nämnden skriver i sitt beslut:

"Polismyndigheten har uppgett att de inhämtade uppgifterna användes endast i uteslutningssyfte i förundersökningen angående det grova rånet i Svärdsjö. Något tillstånd till hemlig övervakning av elektronisk kommunikation har emellertid inte fattats av domstol, vilket är ett krav för att inhämtade uppgifter i underrättelseverksamheten ska få användas i en förundersökning (8 § IHL)."

"Användningen av uppgifterna i den pågående förundersökningen har således saknat lagstöd. Det saknar i sammanhanget betydelse att uppgifterna använts för att avföra personer från utredningen om det grova rånet."

Enligt den så kallade inhämtningslagen får polismyndigheten besluta om att inhämta uppgifter från elektronisk kommunikation om det är av särskilt vikt för att kunna förebygga, förhindra eller upptäcka allvarlig brottslighet med ett minimistraff på två års fängelse. Detta förutsätter att något känt brott inte är begånget utan att det handlar om ren så kallad underrättelseverksamhet.

I annat fall ska motsvarande inhämtning ske enligt de regler som gäller för hemliga tvångsmedel som används i en förundersökning.

Nämnden skriver i sitt beslut:

"De inhämtade uppgifterna har använts i en pågående förundersökning utan att tillstånd till hemlig övervakning av elektronisk kommunikation fattats av domstol, vilket strider mot lag. Polismyndigheten har vidare hanterat uppteckningarna av de inhämtade uppgifterna på ett felaktigt sätt vad gäller förstöring. Dokumentationen i inhämtningsärendena uppvisar också stora brister."

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden anser att det inträffade är så allvarligt att det bör utredas av åklagare. Ärendet har därför lämnats över till Riksenheten för polismål.

 

Foto: TT

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

7 comments

En stilla undran är ju hur ofta detta förekommer för att runda domstolarna. Bra jobbat SIN.

Och till Riksenheten för polismål: ansvarsutkrävande är nödvändigt för att sätta stopp för dylika infall.

Är det någonting att vara så upprörd över?

Åklagarna gör ändå vad poliserna vill och tingsrätterna gör ändå vad åklagarna vill.

Då är det väl lika bra att poliser får fatta beslut direkt. De kan ju utredningarna och situationerna och dessutom kan de "buset" och deras knep - vilket höga herrar (och fruar) jurister inte kan.

Att runda domstolarna trodde jag var standardpraxis nuförtiden. Kul att se att det beivras.

Det börjar bli rena vilda västern när det gäller användandet av hemliga tvångsmedel i Sverige. Varför inte bara säga att endast domstol - utan undatag, utan några synnerliga skäl etc - får besluta.

Polismyndighet får/ska efter domstolsbeslut inhämta uppgifter från elektronisk kommunikation, om det är av särskilt vikt för att förebygga, förhindra eller upptäcka allvarlig brottslighet vars straffskala två års fängelse.

Det som kan brukas kan också missbrukas exempelvis, av polis/åklagare anmälda för oegentligheter ty då missbrukas systematiskt den sk Inhämtningslagen, mot målsäganden och samtliga personer i deras sfär.
De facto är väl känt av Riksenheten för polismål vars metodik är omedelbar och total mörkläggning och under benämning underrättelseverksamhet som dessutom kommande år i parti och minut utökas med, ytterligare falska uppgifter.

Målsägandes anmälan mot åklagare slängs för det mesta omedelbart i papperskorgen av anmälda åklagare följt av hämnd med användande av, benämnd inhämtning "enligt de regler som gäller för hemliga tvångsmedel som används i en förundersökning".
När de avslöjas beläggs bevismaterialen av gärningsman eller dennes åklagarkollegor med yppandeförbud och besinningslös hämnd eskalerar och utgör pärmar fyllda med 100 % falska uppgifter om samtliga målsägande och personer i deras sfär och personer som polis/åklagare inbillar sig, "kan känna mä eller någon i deras sfär.
Garanti ges för att av besudlade polis/åklagare för egen vinning i skydd av tjänsteställning skapade falska uppgifterna, förstörs inte.

Av Säkerhets och Integritetsskyddsnämnden ännu en gång fastställda oegentligheter är väl känt av Riksenheter för polismål, varav vissa överåklagare vid desamma, fortsatt/fortsätter att uppsåtligt tillföra ytterligare falska uppgifter och vilseleda journalister som i första skede, utan kontroll av fakta, har med 100 % falska publicerade uppgifter, karaktärsmördat ett antal hederliga medborgare som har kemiskt rena register.

Sannolikheten är hög att gärningsmän i chefsställning i rättsväsendet under alias, bemöter här redovisad fakta med rättshaveristmetodiken och därav nämns.
Undertecknad har aldrig anmält någon privatperson, aldrig anmält någon polis/åklagare, aldrig anmält någon tjänsteman vid annan myndighet och naturligtvis aldrig vare sig anmält eller talat med någon journalist.
Så ock nämns att om Säkerhets och Integritetsskyddsnämnden har intresse av redovisad fakta, kan kontakt tas med Dagens Juridik Redaktionen för kontaktuppgifter.
MVH.

Min polisanmälan om tjänstefel har stämplats **Åtkomst skyddad** av polisens intern utredare
(L.A) i Stockholm , Polisen kan då inte utreda tjänstefel för då begår de tjänstefel !
Det är styrkt i Domstol att handlingar är skapade vilket medförde att jag frikändes och
Beslut vann laga kraft den 21 April 2009 , Efter det har jag påförts skattetillägg på de osanna uppgifterna trots att Ne bis in idem råder ?
Jag har nu min 20e resnings ansökan hos HFD med just Ne bis in idem som grund för hävning av otillåtet skattetillägg privat och på bolaget
/ Mad Lex

Seppo.
Åtkomstskyddat material kan förvisso endast framtas av vissa tjänstemän, men det innebär inte att handlingarna får hållas mörklagda av vare sig internutredare eller andra utredare, i av dem uppsåt att oskyldig dömda ska bli/blir de facto.
Avseende din begäran resning är förfarandet ett spel för rättsrötegallerierna, men när medierna engagerat sig, har ett och annat under har skett, så kontakta dem.
Jag dig lycka till.
Mvh.