Skip to content

Fastighetsägarens ansvar för efterbehandling aldrig större än verksamhetsutövarens

Enligt miljöbalken är fastighetsägarens ansvar subsidiärt till det ansvar som i första hand åligger verksamhetsutövaren på en fastighet. Det konstaterar Mark- och miljööverdomstolen som därmed avslår ett överklagande från en miljönämnd om att en fastighetsägare skulle åläggas så kallat efterbehandlingsansvar.

 

Miljönämnden i Nyköpings kommun beslutade hösten 2005 att förelägga AB Svenska Shell att lämna förslag till miljöteknisk utredning för en fastighet eftersom den tidigare oljedepåverksamheten på fastigheten kunde ha förorenat marken.

Länsstyrelsen upphävde dock senare beslutet med hänvisning till att det inte var visat att den faktiska driften av verksamheten pågått efter 30 juni 1969.

Nämnden förelade senare i stället fastighetsägaren att göra en anmälan om efterbehandling om det tidigare oljedepåområdet och att påbörja efterbehandlingsåtgärder. Även detta beslut upphävdes dock av länsstyrelsen efter överklagande.

Nämnden överklagade och hävdade att det så kallade fastighetsförvärvaransvaret är fristående från verksamhetsutövaransvaret. Det avgörande var enligt nämnden inte när fastigheten förorenades utan när Shell förvärvat den.

Köpet hade skett 2002, det vill säga efter det kritiska datumet i övergångsbestämmelserna, och fastighetsägaren borde i samband med det ha upptäckt föroreningarna, ansåg nämnden.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ansåg dock att fastighetsägarens efterbehandlingsansvar aldrig kan bli större än verksamhetsutövarens och avslog därför nämndens överklagande.

Mark- och miljööverdomstolen gör nu motsvarande bedömning. Eftersom föroreningen uppkommit till följd av en verksamhet som inte varit i drift efter 30 juni 1969 saknas det möjlighet att ålägga verksamhetsutövaren avhjälpandeansvar.

Enligt Mark- och miljööverdomstolen framgår det redan av formuleringen i 10 kap. 3 § första stycket miljöbalken att fastighetsägarens ansvar är subsidiärt till det ansvar som i första hand åligger verksamhetsutövaren.

Fastighetsägaren kan därför inte åläggas något efterbehandlingsansvar.

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt