Skip to content

Tommy Zethraeus får tidsbestämt straff – "medelhög" återfallsrisk

Tommy Zethraeus har dömts till livstids fängelse för att bland annat ha mördat fyra personer vid Sturecompagniet i Stockholm 1994. Efter att ha avtjänat drygt 19 år i fängelse får han nu sitt livstidsstraff omvandlat till fängelse i 33 år.  

 

1995 dömdes Tommy Zethraeus, som i media kommit att kallas för Stureplansmördaren, för att ha mördat fyra personer samt försökt mörda ytterligare fem personer vid Sturecompagniet i Stockholm i början av december 1994. Han dömdes vid samma tillfälle för ett rån. Påföljden bestämdes till livstids fängelse.

Han har nu avtjänat drygt 19 år av livstidstraffet och har under den tidsperioden dömts vid två tillfällen för allvarlig brottslighet begångna under verkställningen.

Vid prövningen av hans ansökan om omvandling av livstidsstraffet har tingsrätten särskilt beaktat fem angivna kriterier:

·         den tid som Tommy Zethraeus har avtjänat,

·         vad som av domen framgår om de omständigheter som legat till grund för att han fått ett livstidsstraff,

·         om det finns risk att han återfaller i allvarlig brottslighet,

·         om han åsidosatt vad som gäller för straffverkställigheten samt

·         om han har medverkat till att främja sin anpassning till samhället

Tingsrätten konstaterar nu att den samlade brottlighetens straffvärde inte hindrar att omvandling sker till fängelse i 33 år och att denna tid passar med den tid som Tommy Zethraeus behöver för sin utslussning, vilket enligt tingsrätten uppgår till drygt 2,5 år. 

Tingsrätten har därefter frågat sig om det finns något hinder mot att omvandla straffet i dagsläget.

Tingsrätten anser att Tommy Zethraeus har främjat sin anpassning till samhället bland annat genom att delta i behandlingsprogram, påverkansprogram, utbildningar, studier på hög nivå samt genom att under lång tid ha en psykologkontakt.

Tingsrätten konstaterar också att all Tommy Zethraeus misskötsamhet ligger i tiden fram till och med 2006, men att han efter denna tid har skött sin verkställighet på ett bra sätt. Den tidigare misskötsamheten är därför, enligt rätten, inte längre ett hinder för att omvandla livstidstraffet.

Rättsmedicinalverket har bedömt återfallsrisken som medelhög på en skala låg/medelhög/hög. Utredningslaget har dock redovisat en diskussion gällande huruvida risken kan sättas till låg utifrån ”Tommy Zethraeus goda utveckling”.

Den goda skötsamheten har även en tjänsteman vid anstalten i Tidaholm omvittnat.

När det gäller att bedöma om risken för återfall i allvarligt brottslighet alltjämt är såväl konkret som beaktansvärd finner tingsrätten att de konkreta riskfaktorerna i några fall inte längre är beaktansvärda, såsom

1.     hans bristande anknytning till arbetsmarknaden och

2.     hans tidigare användande av alkohol och droger.

Detta utifrån de åtgärder med studier och 12-stegsbehandling som Tommy Zethraeus har vidtagit.

Tingsrätten menar att återfallsbedömningen har varit förknippad med vissa osäkerhetsfaktorer gällande

1.     Tommy Zethraeus tidigare kriminalitet,

2.     de kvarstående diagnoserna (narcissistisk och antisocial personlighetsstörning samt psykopatiska drag) samt

3.     de stora skulder (skadestånd) som Tommy Zethraeus har.

Tingsrätten har dock fäst vikt vid att Tommy Zethraeus på senare år har haft permissioner som han skött utan anmärkning.

Högsta domstolen har i sitt avgörande från 2008 sagt att det inte kan anses föreligga något utrymme att vägra omvandling på den grunden att underlaget för riskbedömningen inte är tillräckligt, eller att underlaget är alltför svårbedömt för att tillåta någon säker bedömning av återfallsrisken.

Den ovan konstaterade osäkerheten är då inte ett giltigt skäl för att neka en omvandling. Tingsrätten har därför omvandlat livstidsstraffet till fängelse i 33 år.

Tingsrättens beslut kan överklagas till Göta hovrätt senast den fjärde mars 2014.

 

Foto: TT

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt