Skip to content

"Assange särbehandlas negativt - överåklagaren har målat in sig i ett hörn utan hedervärd återvändo"

Rolf Hillegren, före detta åklagare

DEBATT - av Rolf Hillegren, före detta åklagare

 

Den 2 februari visade SVT Agenda ett inslag om fallet Assange. Anledningen var att kritiken växer mot åklagarens hantering av fallet och att alltfler röster höjs i Sverige för att åklagaren ska låta förhöra honom i London.

Den 6 februari skrev den ena kvinnans målsägandebiträde, Elisabeth Massi Fritz, på SvD Brännpunkt och menade att Assange inte bör särbehandlas. Därmed missade hon att det är precis det som sker  – Assange särbehandlas till sin nackdel.

Det är utmärkt att fallet uppmärksammas då dess karaktär av rättsskandal blir alltmer framträdande vartefter tiden går. Något som kraftfullt måste framhållas är det utomordentligt svaga bevisläget, viket naturligtvis har stor betydelse när man ska bedöma åklagarens agerande. Bevisläget är så svagt att ytterligare förhör är onödigt, vilket Elisabeth Massi Fritz vägrar att inse.   

Var finns hänsynen till de båda målsägandena frågar Elisabeth Massi Fritz. Motfrågan lyder: var finns hänsynen till Assange? Så länge han inte är dömd ska han betraktas som oskyldig. Därför är han ett lika tänkbart offer som de båda kvinnorna. Åklagaren har i den uppkomna situationen en delikat uppgift då det är lika troligt att en oskyldig blir orättvist behandlad som att två brottsoffer blir det.

I Agenda framträdde den andra kvinnans målsägandebiträde, Claes Borgström. Såväl han som Elisabeth Massi Fritz och åklagaren intar en stelbent hållning. Faktum är att ingen av dem tycks vara intresserad av att fallet avslutas på ett rimligt sätt.

Eftersom heller inte RÅ förefaller benägen att nyttja sin position för att avsluta fallet lär Assange  bli kvar på ambassaden i väntan på brottens preskription. Den som finner att detta gagnar de båda målsägandena bör gärna utveckla tankegången ytterligare.

Inom straffrätten är proportionalitetsprincipen viktig. Den innebär att de tvångsåtgärder som vidtas mot den misstänkte måste stå i proportion till brottets allvar. Den principen gör att få erfarna åklagare skulle ha handlagt detta fall på det sätt som nu sker. För att man överhuvudtaget ska överväga att begära någon utlämnad till Sverige bör brotten vara allvarligare och bevisläget avsevärt bättre än i detta fall. Därför kan man säga att Assange har särbehandlats till sin nackdel.

Åklagaren påstår att det finns en betydande risk att ett förhör i London inte kommer att föra utredningen framåt. Lite enklare uttryckt innebär det att åklagaren finner ett sådant förhör meningslöst för den händelse hon kommer fram till att Assange ska åtalas, eftersom han då ändå inte är tillgänglig för en rättsprocess.

Det minsta man kan begära är dock att åklagaren gör en sannolikhetsbedömning av hur stor den möjligheten är. Om så sker bör hon komma fram till att det mest troliga är att ärendet kan avslutas sedan Assange har hörts.

Vad skulle då kunna tänkas hända om åklagaren svalde förtreten och begav sig till London för förhör med Assange? Mitt grundtips är att åklagaren efter förhöret skulle konstatera att brott inte kan styrkas och att utredningen därför ska läggas ned. För Assange skulle detta innebära att han kan lämna Ecuadors ambassad som en fri man. För åklagaren skulle det innebära att hon får motta ytterligare kritik för att hon inte företog denna åtgärd så snart det stod klart att Assange inte var villig att bege sig till Sverige.

Om grundtipset mot förmodan inte skulle slå in blir alternativet att åklagaren bestämmer sig för att Assange ska åtalas. I så fall kommer dödläget att bestå, eftersom rättegången måste hållas i Assanges närvaro. Detta alternativ är dock föga troligt då förhöret kommer att bli lika offentligt som den hittillsvarande utredningen. Det kommer därför att bli utomordentligt svårt för åklagaren att hävda att tillräckliga skäl för åtal föreligger.

Skulle sedan det allra mest osannolika inträffa, nämligen att Assange infinner sig i Stockholm, förhörs och åtalas är jag fullständigt övertygad om att han kommer att frikännas.

Sammanfattningsvis är min bedömning den att oavsett hur åklagaren väljer att göra så kommer det att finnas skäl att rikta ytterligare stark kritik mot hennes handläggning av fallet. Hon har av outgrundliga skäl, som föga vittnar om yrkesskicklighet, målat in sig i ett hörn från vilket inte finns någon hedervärd återvändo. Den kritik som kommer att framföras kommer inte endast att drabba henne utan dess värre hela det svenska rättssystemet.

Eftersom detta mål även innehåller en politisk dimension vore det även såväl intressant som önskvärt om justitieministern ville förklara varför det anses omöjligt att ge Assange garanti för att han inte kommer att utlämnas till USA om han kommer hit.

Sunt förnuft samt mänskliga och juridiska skäl talar kraftfullt för att staten genom sin representant, åklagaren, har allt att vinna på att ge avkall på den prestige som hittills genomsyrat handläggningen av ärendet.  Förhör utomlands är ingen ovanlig åtgärd och handlar inte om särbehandling.

Åklagaren må tycka att Assanges flykt till ambassaden har försvårat hennes arbete, men det befriar henne inte från att finna en vettig utväg ur denna situation som hon försatt det svenska rättsväsendet i  och indirekt även det brittiska.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

68 comments

Hillegren anför:

"Mitt grundtips är att åklagaren efter förhöret skulle konstatera att brott inte kan styrkas och att utredningen därför ska läggas ned. För Assange skulle detta innebära att han kan lämna Ecuadors ambassad som en fri man."

Utan att lägga någon värdringen i huruvida Hillegrens grundtips är korrekt eller ej så kan det konstateras att Assange anför att han befinner sig på ambassaden inte p.g.a. anklagelserna mot honom utan för att han är rädd för att bli utlämnad till USA. Om vi antar att Assange inte ljuger innebär hans inställning att hans vistelse på Ecuadors ambassad inte har någon koppling till den svenska utredningens varande eller icke-varande. Det är således oväsentligt för Assange om utredningen läggs ned eller ej.

Assange är rädd att bli utvisad till USA *från Sverige*. Alltså är det resan till Sverige han inte vill genomföra. Utredning eller ej.

Det du säger stämmer inte. Titta på intervjun från Agenda med Thomas Olsson.

Läs vad du själv skriver 14.20 ...
"att Assanges rädsla inte har att göra med de svenska anklagelserna och att det inte är anklagelserna som gör att han gömmer sig på ambassaden"

Precis. Det är inte utredningen/anklagelserna som gör att han håller sig undan på ambassaden. Han har bett om garantier för att inte bli utvisad till USA just för att han är rädd att bli utvisad dit.

Och den rädslan, om den är äkta, kommer givetvis att kvarstå oavsett om åklagare lägger ner sin utredning eller inte. Om han tror på det han säger så kan han inte lämna ambassaden i vilket fall som helst då det skulle leda, enligt honom, till att han förs till USA.

Det har inget med Sverige att göra. Som sagt var, titta på intervjun med hans försvarsadvokat.

Paul, du förefaller ha missförstått något väsentligt. Om fallet avslutas där Assange befinner sig kan han lämna ambassaden och England som en fri man. Om han däremot tvingas till Sverige är han rädd för att bli utlämnad till USA och att där bli dömd till ett långvarigt fängelsestraff – ett straff som han befarar skulle bli mångdubbelt längre än vad han riskerar att dömas till i Sverige, om han åtalades och dömdes för de brott han är misstänkt för här.

Oavsett om man anser att Assanges rädsla är befogad eller ej finns det knappast skäl att betvivla att han verkligen hyser denna rädsla.

Som sagt var, Thomas Olsson framförde (må vara något dunkelt) i intervjun med Agenda att Assanges rädsla inte har att göra med de svenska anklagelserna och att det inte är anklagelserna som gör att han gömmer sig på ambassaden.

Hans egen försvarare bör rimligtvis veta vad Assange anser och inte anser med större säkerhet än både du och jag.

Med tanke på Hillergren bemödat som om att undersöka bevisvärdet för åtal och kommit fram till att det saknas grund för ett åtal, vilket också är många andras när de väl sett vad som finnskvar av dett hiskeliga ärende, så ser Hillergrens slutsats vad gäller målet korrekt ut.

Det borde vara ett bekymmer för varje rättskaffens människa att visselblåsare, mediala intressen, fotografer, journalister, hjälparbetare, sjukvårdspersonal och civila är så jagade och hotade av intressen som inte vill att sanningen ska komma fram. Det står alltså mycket på spel....

Det är helt riktigt förstått och Assange har själv uttalat just det du åsyftar. Jag vill dessutom minnas att Assange i ett inledande skede beklagade den uppkomna situationen som han inte trodde att några män i mörka kostymer hade förorsakat. Assange hävdade att det sonika berodde på ett missförstånd mellan han och kvinnorna.

http://www.theguardian.com/media/2013/jun/18/julian-assange-will-not-lea...

Om ni hängt med någorlunda i fallet Assange så vet ni säkert att han själv sagt att han inte lämnar ambassaden även om fallet i Sverige skulle läggas ned.

Hillegren är alltid väldigt förnuftig och det vore intressant att få prova hans recept. Assange får då ett annat problem och det blir intressant att se hur han hanterar det. Han måste ju också betala för att han inte följt domstolens beslut.

The Assange case has excellently exposed the corrupt and politically manipulated swedish judicial system. The international community takes note.

Thanks though to people like MR, Hillegren and others who have shown moral conviction, some swedish dignity can be salvaged. The swedish judicial system needs a serious structural revamp to be taken seriously. Mr. Assange should never set his foot in Sweden without water tight diplomatic guarantees. The general international opinion is that Sweden is not an independent neutral state but a US lapdog state with a corrupt "duck pond" culture that will take a few generations to transform

Missar inte Hildebrand det mest väsentliga här, nämligen att det finns en i vederbörlig ordning upprättad europeisk arresteringsorder vilken brittiska högsta domstolen har fastslagit ska verkställas? Den springande punkten är väl rimligen att Assange väljer att hålla sig borta, inte att den svenska åklagaren skulle missbruka något eventuellt (hypotetiskt) utrymme för skönsmässig bedömning?

Klart som korvspad att arresteringsorden ska respekteras och att någon särbehandling inte kan bli aktuell.

Hildebrand skriver om "outgrundliga skäl, som föga vittnar om yrkesskicklighet", och sedan endast två stycken senare skriver han "Sunt förnuft samt mänskliga och juridiska skäl talar kraftfullt för att ...", utan att överhuvudtaget utveckla dessa skäl.

Denna sista mening är således verkligen ett exempel på "outgrundliga skäl, som föga vittnar om [Hildebrands] yrkesskicklighet", inte minst beaktat att Hildebrand väl själv näppeligen kan ha någon större erfarenhet av europeiska arresteringsordrar.

Om åklagaren handlagt detta ärende på ett rimligt sätt med beaktande av det svaga bevisläget skulle hon aldrig ha utfärdat någon arresteringsorder. Se gärna min artikel på SvD.se den 12 januari.

Nu är en arresteringsorder utfärdad och därefter har en något bisarr situation utvecklat sig genom Assanges flykt till den ecuadorianska ambassaden. I det läget åligger det naturligtvis åklagaren att finna en lösning på problemet. Det duger inte att hävda att Assange får skylla sig själv som vissa i debatten har hävdat.

Om du läser om artikeln kanske du bättre förstår vad jag menar och rentav upptäcker att jag heter Hillegren och inte Hildebrand.

Man kan påpeka att en arresteringsorder INTE har skrivits ut i vederbörlig ordning. En europeisk arresteringsorder kan bara skrivas ut för "lagföring" ("criminal prosecution") eller för avtjänande av utdömt straff. Ingendera är sant i Assanges fall.

Av vad man kunde läsa i pressen så resonerade den brittiska domstolen så att det inte går att utesluta att Ny tänker åtala Assange, den konstruktionen existerar dock vare sig i svensk eller europeisk rätt.

Det är häpnadsväckande att ingen gör något mot ett uppenbart lagbrott. JO? JK? Andra åklagare? Någon?

2002/584/RIF: Rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna - Uttalanden från vissa medlemsstater vid antagandet av rambeslutet:

"...gripa och överlämna en eftersökt person för lagföring eller för verkställighet av ett fängelsestraff eller en annan frihetsberövande åtgärd." - Kapitel 1, artikel 1, punkt 1

"...för gärningar som enligt den utfärdande medlemsstatens lagstiftning kan leda till fängelse eller annan frihetsberövande åtgärd i tolv månader eller mer. Detsamma gäller om ett straff eller en annan frihetsberövande åtgärd i minst fyra månader har dömts ut." - Kapitel 1, artikel 2, punkt 1

Dessutom vart den väl rödmarkerad. Dvs av allvarlig art.. Det luktar ruttet rättssystem i hela Södra Sverige. Är man avundsjuk på den Norrländska Kulturen månde?

Nu pratar du om Interpols klassningssystem. Red notice betyder att personen sökes för arrestering.

http://www.interpol.int/en/News-and-media/Publications/Fact-sheets/Inter...

Utan det kravet hade det inte blivit tillräckligt för en EAW. I fallet Assange är det tydligen inte så noga.... Det är då klart en av grundsatserna i den gode Hillegrens inlägg.

Är inte en häktning ett frihetsberövande eller vad är din poäng?

Jag har också reflekterat över det där. Initialt kan ju konstateras att en häktning inte döms ut för en viss tidsutsträckt vilket ju också är ett krav som framgår av den kommentar ni svarar på. Emellertid är inte Assange ensam om att begäras utlämnad för att fullfölja en utredning, det skedde ju senast för någon vecka sedan i ett annat fall. Och det sker väl i andra länder också. Men ordalydelsen säger ju faktiskt vad den säger. Hur står det till egentligen?

Som föregående kommentator redan tycks ha konstaterat, gäller det frihetsberövande som straff, utdömt för minst fyra månaders verkställighet. Det framgår av citaten i mitt inlägg.

Svar till Rolf Hillgren.
Du kan glömma alla typer av försäkringar från Sveriges regering angående herr Assange.
Det finns ett färskt exempel hur Sverige agerade i Gottfrid Swartholms fall nyligen, fast då var det främst sveriges underrättelsetjänst som villa ha hem honom, just nu sitter han med fulla restriktioner i Danmark i samarbete med KSI.

Om nu inte detta är övertygande nog så är följande S-klassade dokument bra läsning:
https://www.documentcloud.org/documents/894387-se-xkeyscore-ingvar-akess...

https://firstlook.org/theintercept/document/2014/02/18/discovery-sigint-...

Jag tycker att Julian Assange bör komma hit och bedriva sin oskuld om han är oskyldig, men samtidigt förstår jag honom. Assange har bra koll på rättsläget i Sverige. Han är så pass insatt att han vet att den största risken är att han kan bli oskyldigt dömd då han känner till den svenska paranojan kring våldtäktsfall. Han har ofta använt mitt fall som ett exempel på hur svenska domstolar kan begå justitiemord i sexmål.

Nu handlar ju inte Assanges 'rädsla' om de påstådda sexbrotten utan om att svenska myndigheter skulle utvisa honom till USA där han skulle dömas till livstid eller helt enkelt 'försvinna'. Jag tror Assange är helt säker på sin oskuld i frågan om sexbrott och säkert också är säker på att inte felaktigt dömas för dessa men det är ju som sagt inte det som hela cirkusen handlar om.

Det finns en väldigt enkel lösning på problemet: Om pojken med storhetsvansinne satte sig på ett plan till Sverige.

Det finns en väldigt enkel lösning på problemet: om regeringen garanterar att Assange inte utlämnas från Sverige. Saxat från regeringens hemsida "Det är regeringen som beslutar om utlämning från Sverige."

Så svensk kommentar, vilket har varit ett underliggande attitydsproblem att analysera situationen bla hos kvällspressen och tv4. Tipset är att lyfta blicken lite och titta ut över gärdesgården och se det i ett lite större sammanhang.

Jag kan inte bedöma om Hillegren har rätt i beskrivningen av bevisläget, men det finns naturligtvis anledning att ta honom på orden. Hans inställning att man kanske ska vara lite pragmatisk när situationen är speciell, låter också rimlig. Men det finns en lite obehaglig underton i hans text och i artikeln i SvD från 12 januari som i stort går ut på att Assange är felaktigt missänkt. Svagt bevisläge och pragmatik i hantering är en sak. Att ha synpunkter på själva skulden är en annan. I SvD beskriver Hillegren hur misstanken om våldtäkt lades ner (enlig honom ett bra beslut av en erfaren chefsåklagare), vilket sedan överprövades så att nedläggningsbeslutet undanröjdes och förundersökningen återupptogs (enligt Hillegren ett dåligt beslut som beror på hetsen från media i sådana här mål). Det här skulle väl vara en utmärkt kommentar från en erfaren åklagare, om det inte vore för att han avslöjar sin inställning till det misstänkta brottet genom att raljera. Han sammanfattar att ärendet handlar om "meningsskiljaktigheter om användandet av kondom". Som om det vore en bagatell. Som om förundersökningen och misstanken därmed är lite fånig. Som om det inte spelar någon roll om han är skyldig till det han anklagas för eftersom det inte är en riktig våldtäkt, utan bara skilda meningar om man ska använda kondom. Även om Hillegren skulle ha rätt i att ärendet bör läggas ner, eller att det inte spelar någon roll vad Assange säger i ett förhör, försvinner den insikten i den mycket märkliga inställningen att en domstol inte har med dessa ärenden att göra. Att oombedd strunta i skydd är allvarligt. Förutom att man inte kan hålla på och tränga in i folk oombedd överhuvudtaget, måste man ha koll på vilka risker de är beredda att ta. Därmed är väl frågan otroligt relevant för en domstol, om än svårbevisad. Om inte Assange är 100% säker på att han inte bär på HIV, tar han ensidigt oerhörda risker med andras liv. Om han har gjort detta, visar han väl med all önskvärd tydlighet att han delar Hillegrens uppfattning att det inte är så farligt. Och därför kan ha gjort det förr. Och därför mycket väl kan vara smittad. En bra fråga till honom skulle kunna vara: hur var du säker på att du inte kunde smitta? Det kan vara värt en resa till London.

Har tjejerna testat sig själva någon gång innan.? Varför utgör just han hotet? Ligga runt verkar inte bara vara hans gebit...

Den yngre kvinnan hade testat sig tillsammans med sin fd pojkvän med vilken hon alltid och enbart hade skyddat sex med. Däremot hade hon inget problem med att idka oskyddat oralsex gång efter annan tillsammans med den misstänkte.
Om den äldre kvinnan testat sig eller inte förtäljer inte historien.

Castoropollux. Menar du allvar? Om en part kräver skydd och en annan struntar i det, är det självklart den som struntar i det som är ansvarslös och möjligen brottslig. Vilka sexualvanor Asssange eller kvinnorna har är egentligen ointressant. Och frågan om den som begär skydd är smittad är förstås mindre intressant än om den som struntar i det är smittad. Om anklagelsen mot Assange stämmer, är naturligtvis hans sexvanor mer intressant än kvinnornas, eftersom de ville ha skydd och inte han. Invändningen från jonas, att den ena kvinnan idkade oskyddat oralsex med Assange (om det nu alls är sant) har förstås ett värde i det här sammanhanget. Men att man själv valt att utsätta sig för något riskfyllt, betyder väl inte utan vidare att man lämnat carte blanche för den andra personen att genomföra andra liknande riskfyllda aktiviteter. Som dessutom inbegriper fler, andra och större risker. Svårt bevisläge? Javisst. Har Hillegren rätt i att det bör läggas ner? Inte alls otroligt. Har Assange anledning att vara rädd för att åka till Sverige, alldeles oavsett denna anklagelse? Ja, rimligen. Den debatten är intressant. Men varifrån kommer denna starka vilja att betona rätten att ha oskyddat sex med personer som inte vill det? Det är rimligen brottsligt även utan lag om samtycke.

Jasså.? kravet på skydd handlar ju bara om moral. Att slippa få kritik för ett vidlyftigt sexliv. Det går väl gömma sig bakom höga ideal och påstå tvång. I sängvärmen som de båda eldat på glöms snart de vackra idealen bort. Ingen kan väl med fog kalla detta för våldtäkt. Särskilt inte när rättssalarna flödar över av friande domar i ärenden som verkligen handlat om tvång.

"att man själv valt att utsätta sig för något riskfyllt" I alla andra fall där våldtäkt och andra åtalspunkter varit för handen har medgivanden blivit ett gift i processen och orakat käranden än mer lidande. Det går alltså inte bli varse att personen man medgett sex med plötsligt visar sig våldsam och hotfull. Alla som kan tänka sig in i den situationen inser att rädslan sedan bestämmer hur mycket man vågar protestera. Hotade A någon? Det tror iaf inte jag. Om sex inte kom på tal mer för den innevarande perioden, eller plötsligt inte kom på tal, då väljer man att sova i en annan säng. Det går att plocka sönder detta underlag på ett hederligare vis, än man dissekerar dumdristiga tjejers val och sedan ger dem skulden för att de inte förstod hur farligt det var..

Fallet går långt utanför de förekommande täckena och sängvärmen. Att misstänkliggöra visselblåsare, vittnen och media är legio för ett samhällsskick vant att skrämma alla som försöker avslöja den fruktansvärda sanningen. 70-talets avslöjanden och följande opinion mot orättfärdiga krig vill krigsförbrytare och skyldiga beslutsfattare inte uppleva igen. Inte ett enda av de senaste krigen på 30 år har startats på verkliga grunder eller korrekta skäl. All ljuger och fabricerar underlag som stärker den politiska agendan. Att försätta Wikileaks i bakvatten har varit nummer ett på orättfärdighetens lista under många år. De ekonomiska tumskruvarna ska ju inte förglömmas, utan domskäl annat än godtycket havereras en människas en organisations verksamhet.. Skamlig att det skulle bli svenskar, som ledde till detta... Vi deltar ju som sagt upp till öronen i de fula krigen..

Godtycklighet är väl vad detta ärende är klätt i från topp till tå. Svenskt rättssystem på catwalk till tidens underligaste och mest förödande musik... Ändå är det väl mest cirkus med förvånansvärt väldresserade uppträdanden som ska lura betraktaren att allt går rätt till... Vi måste väl jämsöver vara rätt skrämda av maktens katedrar, pekpinnar och kvarsittningssalar för att stillatigande bli åskådare till ännu ett makabert rättsövergrepp. Fallet Sture Bergvall har iaf banat väg för journalistiken att övertrumfa den polisiära/juridiska utbildningen med hästlängder. Pågår det en utredning om en de största rättsskandalerna nu? Nej det ligger redan ett lämpligt lock över hela innehållet. Synar man vårdens effektivitet, polisens krav på relevans eller resultat..? Man blandar bort siffrorna och statistiken istället. Vården lär i realiteten vara det sjukaste vi har så dåligt som patienterna mår.. Värst råkar de ut som behöver mest hjälp.. Sverige är en sandlåda för godtycket, krigshetsare och vinstintressen. Här kan man forma vilka sandslott som helst och sälja dem som om de var sammansatta i sten.

I denna av rättsstaten garanterat korrekta ärende ligger en kondom och skräpar. Den saknar dna från någon av deltagarna. Inte ens dammet/hudavlagringar eller hårstrå den legat i i en hel vecka följde med...

Det har har ju samma nivå som kvasts excesser med skaftet.. Man sopar bort tvivlen med antaganden och fyller hålen gissningar, påståenden som passar ärendet.. Det funkar iaf i vården och på häktet och hos polisen.... Vi borde springa...

De nya bevisen har alltså resulterat i en omhuldad EAW för ett nyp som knappt kan ha gjort ont.. När kom de på att svaret från SKL inte alls var så fantastiskt utan snarare en slangbellas obönhörliga retur... Den felande länken har ju alls ingen orsak att få rassla med sitt i en ekande rättssal..

Överensstämmer i nästan alla delar med vad jag hävdat alltsedan situationen uppstod. Det som jag inte håller med om är huruvida svenska staten kan utlova att Assange inte skall utlämnas till U.S.A. Jag har inte kunskap om reglerna men min maggropskänsla är att det inte är formellt möjligt. Det är inte en sak för regeringen att avgöra.

Ytterst är de det. Så var de med Egyptierna och Sverige lade sig platt... För åtal som verkade sakna grund som i alla andra fall. Det är medeltidshjärnor som konstruerar åtalspunkter som bara har bäring på att bekräfta och rättfärdiga en ohygglig politik. Till det behöver de bara gummilagar och lättböjliga ryggar...

Vad säger din maggropskänsla om §1 i Lag (1957:668) om utlämning för brott som stadgar att "Den som i en annan stat är misstänkt, tilltalad eller dömd för där straffbelagd gärning och uppehåller sig här i riket får efter _beslut av regeringen_ utlämnas till den staten i enlighet med bestämmelserna i denna lag"

Menar du att Sverige ska bryta mot folkrättslig traktat?

Jag menar att om du nu påstår att Sverige skulle på det sättet bryta mot någonting så kan du ange källor till stöd för det påståendet. På samma sätt som jag angav källan och t o m citerade.

Sverige skulle bryta mot utlämningsavtalet som har ingåtts med USA om Sverige inte lämnar ut en person om vederbörande uppfyller de rekvisit som krävs för dennes utlämnande.

Kan du vara så snäll och säga varför det traktatet ska stå över svensk lag samtidigt som svensk lag står över EU-direktiv i andra frågor?(Då menar jag passlagens §5 jmf rörlighetsdirektivet artikel 4.1).

På vilket sätt skulle ulämningsavtalet stå över svensk lag?

Finns ytterligare skäl för Assange att frukta USA och Sverige
http://www.idg.se/2.1085/1.547469

Svenskt rättsväsende är sedan tidigare befläckat med skandaler av stora mått. Vad som nu sker i Assangefallet är om möjligt än värre. Ni som lägger in i sammanhanget ovidkommande frågor som huruvida Assange har HIV må vara förlåtna, men hur kan en åklagare (Ny) och två advokater - visserligen målsägandebiträdena Borgström och Massi Fritz - helt bortse från vad förhören med de s.k. brottsoffren givit vid handen, nämligen att de båda accepterade och var ytterst villiga till samlag med Assange? Våldtäkt innebär som bekant att en person tvingas till samlag mot sin vilja. De här båda lycksökarna var tydligt med på noterna och har dessutom i förhör beskrivits att en av dem tog illa vid sig när Assange vid visst tillfälle upphörde med den sexuella akten och lade sig att sova.
Huvudanledningen till anmälningarna är enligt inledande förhör helt enkelt att målsägandena menar att Assange inte använde konkom i den utsträckning de önskat, inte således samlaget som sådant. Brottsrubriceringen "Våldtäkt" har tillkommit senare och förmodligen över huvudena på kvinnorna på uppmaning från förhörsledare och de presskåta målsägarbiträdena, Borgström och Massi Fritz.
Att inte RÅ agerar i den uppkomna situationen är oförståligt. Här behövs en NY åklagare och bör målsägandena förplitigas att själva svara för sina biträdes kostnader efter det att åtalen lagt ned!
Vart är Sverige på väg??

Berätta varför HIV-risken är ovidkommande. Jag menar helt allvarligt att det är intressant för mig, och möjligen andra, som anser att det är en verklig orsak till oro för den som har oskyddat sex, om man har betonat att man vill ha skyddat sex. I mina ögon är det lite som om man har gått med på pistolskytte, men så övergår den ene plötsligt till att spela rysk roulette. Och då menar jag att även om någon har varit med en runda på den ryska rouletten, betyder det inte att det är OK för den andra att trycka av några gånger till mot mitt huvud. Det finns många ställen liknelsen haltar, men var finns den viktigaste principella invändningen mot att HIV-risken (eller andra risker) spelar roll?

FY FAN !
Dagens juridik raderade posten med länkarna till de amerikanska dokument som hela saken gäller, klarar ni inte av att det står secret på dom..? I övrig är kvalitén på svenska jurister talande här, killen fick problem den 20/8-2010, nu först år 2014 börjar ni vakna upp, eller är det först nu politiskt korrekt att framträda.

Vad mumlar du om? Om det var posten (voyager tis, 2014-02-18 13:42) med två länkar, så är den kvar...

Assange är häktad i sin frånvaro av Svea hovrätt på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt och sexuella ofredande. Utan häktningen hade det inte varit möjligt att utfärda den europeiska arresteringsordern.

Tesen i Hillegrens resonemang är att Assange särbehandlas negativt då åklagaren vägrar åka till London. Jag vet inte om jag köper den bilden, det måste väl ändå vara rätt ovanligt att misstänkta beviljas politisk asyl på en ambassad, vanligare är väl dock att någon förhörs på en polisstation utomlands?

Och om regeringen skulle avge en garanti skulle det innebära att de föregriper en hypotetisk prövning trots att USA inte i något avseende kontaktat Sverige angående Assange. Att låta misstänkta diktera krav är absurt principiellt! Vore inte det särbehandling om något? Finns det något exempel på när regeringen gjort som Hillegren förordar?

Vidare har jag en mycket enklare lösning på problemet som jag vidhållit från början. Assange befinner sig nämligen på ecuadorians ägo och Assange själv liksom Ecuador har sagt att de går med på de förhör som krävs, från ambassaden. Kan Storbritannien förvägra Assange rätten att delta i ett videoförhör från ambassaden? Om svaret är nej så är det ju bara att köra och sedan åtala honom i hans frånvaro och faxa åtalet till ambassaden varpå preskriptionsavbrott inträder och Assange äger nästa steg.

Men då blir åtalet offentligt och det synes som det är där som skon klämmer.

Their is no decent civilized country where these allegations against Mr. Assange would hold. As is evident the entire preliminary investigation is flawed. No tape recordings of the complaintants, one of the complainants is interviewed by a personal police friend etc, etc.The PM Reinfeldt falsely alleges that Assange is charged, the Social Affairs Minister Hagglund calls Assange a coward, but then of course Sweden with its duckpond culture is hardly civilized and transparent,. Lets not forget Sweden´s role in illegal and extraordinary renditions which dates back to the 1940´s and the Baltic states. Swedish law is suddenly none existent. To cover up its dirty arms business where Sweden is per capita the biggest arms exporter in the world and bolster its image this country is know trying to export to the world its sick and skewed version of feminism. It is an insult to the intelluctual international community that this country is associated with the Nobel prizes.

Its time for decent swedes´s to step forward and clean up the mess. They can start by pressing charges against former PM. Goran Persson, Justice Minister Tomas Bodstrom, Mona Sahlin, Sweden´s current Amabassador to Australia Sven Olof Pettersson and others for their disgraceful and cowardly role in illegal and extraordinary renditions.

The decent thing for the swedish government to do is to give Mr. Assange the diplomatic guarantees that he is justified in requesting and which they are authorised to grant, including that no other charges will be brought against Mr. Assange if he is to present himself in Sweden. Realistically, the ridiculous sexual allegations will be dropped but theoretically new charges of breaching swedish state security can be brought against Mr. Assange. A secret trial in camera will be held and Assange found guilty. The big corporate swedish media will follow tune like the silence of the lambs. Thanks to the courageous and principled government of Ecuador this is a highly unlikely scenario.

Somewhere down the line in a few generations we can start trusting the swedish justice system.

Många överord här. Jag kan omöjligt se att det finns någon skandal här.

Killen har själv satt sig i den situation han är i. Vill han sitta i ett rum på en ambassad till dess att brottet preskriberas, så varsågod.

Hillegren har helt fel. Assange har särbehandlats otroligt positivt. Det tog mycket lång tid för engelska domstolar att komma fram till att den Europeiska arresteringsordern skulle effektueras - det normala är annars att detär en mycket snabb och effektiv process där man i princip inte går in i själva fallet utan "litar" på utfärdande myndighet i landet i fråga. I A:s fall har det väldigt otypiskt tagit enormt lång tid, och A har inte häktats under tiden. De regler som gäller för alla andra har inte gällt A, vilket gjort det möjligt för honom att fegt hålla sig undan. Huruvida han kan utvisas till USA från Sverige är en irrelevant fråga f n. Sådana hypotetiska överväganden kan man inte ägna sig åt. Det finns alltså ingen som helst anledning att "gulla" med A, utan man bör låta processen ha sin gång. Det är uppenbarligen en moraliskt mycket anfrätt person och en mansgris, men bortsett från det skall man naturligtvis helt bortse från att han är en "kändis". Som alla andra måste ha stå för vad han har gjort. Är han oskyldig skall han naturligtvis frikännas, och är han skyldig skall han dömas.

Ja kan man inte bara göra som i filmen "Tuppen" ( tjära o fjädra ) bara för att vara på den säkra sidan....

"Som alla andra måste han stå för vad han har gjort", ja det måste ju vara något alldeles förskräckligt det där som "han har gjort".
I jämförelse så känns det nästan banalt att sitta i en apache-helikopter och skjuta prick på civilister. Den största terroristen, ja han har tydligen haft en masterplan i form av att göra hål på en kondom.

Eller, nej, jag kom på nu att han har ju haft sex mot min vilja med mig också, jo så var det ju nu när jag tänker efter lite. Jag har sparat en oanvänd kondom som bevis. Kan någon hivtesta honom åt mig? Va, ska jag testa mig själv? Näääääää, det går ju inte. Han ska testas! Testa honom nu! Förresten, kan jag få ett par målsägandebiträden också?

Precis så. Jag föreslår att du får Tomas Bodström, kompis till Borgström och pappa till våldtäktshysterin, till målsägandebiträde. O glöm inte skadeståndet!!

Re: bojo ons, 2014-02-19 17:44

Man ska vara försiktigt med tvärsäkra, dock helt felaktiga, påstående om man inte är insatt i ärendet.

Visst blev JA häktad, dock släpptes mot borgen (utifrån brittisk lag), med fotboja och dagligen anmälningsplikt hos lokalpolisen.
”Westminster Magistrates Court i London beslutade på tisdagen att Wikileaks-grundaren Julian Assange ska släppas fri mot borgen, beslutet överklagades dock omedelbart av den brittiska åklagaren.”
http://www.dagensjuridik.se/2010/12/haktningen-av-julian-assange-havs

En överlämning enligt EAW går fort under förutsättning att den efterlyste personen godkänner/går med på överlämningen utan att utnyttja överklaganderätten. Att du betraktar som positiv särbehandling det faktum att JA endast utnyttjat sin överklaganderätt ter sig märkligt, då du antagligen inte har några synpunkter över målsäganden begäran om överprövning av åklagarens nedläggningsbeslut.

Det är mycket konstigt ända från början i detta rättsfall.
1. Varför gick man inte till närmsta polisstation och gjorde anmälan istället för till en längre bort, där den ena målsägarens kompis och partivän jobbade?
2. Vid misstanke om sexbrott är det viktigt med videodokumentation av förhören, men förhören med målsägarna och deras stödvittnen skedde utan vare sig bild- eller ljudupptagning. Förhören skedde genom samtal och efteråt skrev förhörsledaren ned sina minnesanteckningar, något som kallas konceptförhör.
Redan här var rättssäkerheten av banan.
3. Det hela fortsätter med att förhör skrivs in i polisens datasystem efter "behövliga ändringar" (polisens dokumenterade ordval).
4. Ena målsägaren lämnar in en trasig kondom som bevis, men det visar sig att den saknar DNA från både misstänkt och målsägare. Den har helt enkelt inte varit i bruk eller ens hållits i handen av någon. Det borde fått en utredare att gå i taket och utreda misstanke om bevisförfalskning, falsk tillvitelse eller något annat, men icke.
Man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att undra vad som pågår.

1. Är det konstigt att man går till någon man känner? Borde vara fullkomligt naturligt.

2+3. Det är så en absolut övervägande del av förhör går till. På vilket sätt skulle det påverka rättssäkerheten i förevarande fall.

4. Det du anför stämmer inte. Det är bara en internetmyt.

1. JÄV, poliskvinna blev JO-anmäld och lämnade ärendet
http://www.realtid.se/ArticlePages/201103/14/20110314113557_Realtid511/2...

2+3. Rapport. Rikspolisstyrelsen (RPS) och Riksåklagaren (RÅ)/Åklagarmyndigheten (ÅM) har sedan år 2000 genomfört gemensamma inspektioner inom ett antal verksamhetsområden.
På sida 9, 4 st ”Med hänsyn till den betydelse som såväl målsägandens som den tilltalades uppgifter har är det särskilt viktigt att de förhör som hålls med dem dokumenteras på ett optimalt sätt, dvs. att videoupptagning sker eller att i vart fall en ljudinspelning av förhörspersonens egna uppgifter görs.
http://www.aklagare.se/PageFiles/3844/Gemensam%20inspektion%20av%20v%c3%...

4. Kondomerna, trots att det handlade om två skilda ärenden, skickades av polisen till SKL med samma rekvisition.
A torn condom given to Swedish police by one of the alleged victims was examined by staff at two forensic laboratories but they could not find any conclusive evidence of Mr Assange’s DNA on it.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2203920/Condom-used-evidence-Ass...

5. ”De uppgifter som ligger till grund för att anhålla Assange på lagens starkaste misstankegrad måste således vara både summariska och ofullständiga.”
http://www.metro.se/nyheter/stefan-wahlberg-varfor-blev-julian-assange-efterlyst/ObjjhD!53694/

1. Att någon JO-anmäls säger absolut ingenting.

2. Ja? Betyder det att vad som hänt i detta fall inte skulle vara ett normalt förfarande? Nej. Det är alltså inget konstigt eller anmärkningsvärt.

4. SKL har alltså inte slagit fast att det inte fanns DNA på kondomen. Det var vad som hävdades.

5. Ska jag länka till någon som tycker det motsatta?

Vad är poängen här egentligen? Om det kvinnorna säger har hänt har hänt så skall Assange fällas. Det får avgöras av en domstol, inte av läst tyckande.

1. Tydligen tog anmälan till JO precis där den skulle. Med tanke på antalet anmälningar mot polisen ligger bollen redan där, mest till ingen nytta. Antalet är säkert en imponerande siffra och givetvis följden av ett ofta nonchalant beteende av samhällets rättsapparat.
2. En anmälan om snatteri kanske kundhanterats av släkting eller en vän på polisstationen, knappast allvarliga anklagelser..
4. Det viktiga med anmälan och anklagelserna var om hans dna fanns på den. Det gjorde det inte.. Den våldsamma redogörelsen fastnar däremot i läsarnas sinnen. Hur den karaktärsmördande beskrivningen kom dit är lika märkligt som att det dna saknades, som borde funnits där.. Sedan går det ju att gå vidare med raderade bloggar, hämndens abc osv och se att EAW'n är mer udda än Assanges frånvarande dna... Till denna föreställning sitter en åklagare och verkar påminna om en domptör.. Att tårta befolkningens medborgerliga ansikten med detta, är anmärkningsvärt.

Å andra sidan är ju krig alltid enastående skamligt, trots att det är så lönsamt.. Vilka regimer har alltid jagat sina avslöjare med blåslampa?

Poängen är att det kvinnorna har anmält Assange för INTE är straffbart i Sverige. De har INTE tvingats till samlag, vilket är en förutsättning för våldtäkt. De har frivilligt lagt sig tillrätta för penetrering. Det som är tråkigt i sammanhanget är, att dessa båda, relativt unga tjejer/kvinnor, är för all framtid stämplade som lättfotade, blåögda lycksökare. Ansvaret för detta vilar tungt på åklagare, målsägandebiträden och i viss mån på dem själva.
Som sagt, det behövs en NY åklagare, som kan lösa upp knuten.

Hade A varit smittbärare av HIV så skulle det väl klassas så i lagens mening. Det blir ändå en hypotetisk anklagelse, karaktärsmord och fall... I den riktningen rörde ju sig expressen med rekordfart, med försäljningsiffrorna som skygglappar och hörselkåpor.

Läckan på åklagarmyndigheten sitter väl säker?

1. Att den berörda polisen vid kritik lyfts från fallet så kanske det kan tolkas som att polisen ansett att kritiken varit befogad?
2. Blir det mer konstigt att alla förhör med den misstänkte och dennes stödvittnen gjorts "by the book" med upptagning enligt regelboken? Fallets handläggning har alltså från början haft en snedvridning, vilket tydligen inte är ovanligt i dagens rättssverige.
4. Vad som hävdades var att kondomen använts av målsägare och misstänkt, vilket den enligt SKL inte kan ha gjorts då DNA saknas. Vad är rubriceringen för detta, när en målsägare lämnar falskt vittnesbörd/bevisning, och hur påverkar det den målsägarens trovärdighet? Varför skickades två kondomer från olika målsägare in för test till SKL under samma ärendenummer, det är ju två olika brott med olika ärendenummer som ska utredas? Utredare ska utreda utan förutfattade meningar om misstänkts skuld, åklagaren ska vara objektiv och ta med saker som både är för och emot den misstänkte i utredningen. Hur påverkas fallets trovärdighet när utredare inte tar tag i det och påbörjar en utredning?
5. Du har alltså länk till någon som funnit två personers (MÄ och misstänkt) DNA på kondomen, ja tack det vill nog flera ta del av!
6. Ja, absolut ska saken avgöras i domstol. Synd då att både Statsminister och Utrikesminister uttalar sig och ljuger i rättsfallet och att Socialministern och diverse kolumnister offentligt kallar den misstänkte för nedsättande saker som "litet äckel" etc. Det har pratats om näthat mot målsägarna, men det är nog en västanfläkt mot vad som drabbat den misstänkte i form av tillmälen i mediahatet.

Varsågod Erik: http://www.magasinetparagraf.se/bilden/forundersokningen-avseende-assang...

Sidan 84 enligt PDF:ens numrering.

Och vad bra. Då kan du börja propagera för att Assange ska ta och infinna sig i Sverige så att vi får ett slut på den här soppan.

Smart att hänvisa till något som motbevisar det du själv anför.

Ta och läs sidan 84 en gång till, kommer du då ändå fram till att MÄ eller MTs dna skulle förekomma, ja då är det läsförståelsen som brister hos dig.

Re; AB, lördag.

Vad vill du säga med det? Inget av det du säger förändrar det jag sagt. I England och även i USA finns "institutet" borgen, dvs personen är under övervakning men slipper sitta i en cell.
Redan där är det positiv särbehandling, jämför andra fall.

Hela instittutet med Europeisk Arresteringsorder är stiftat för en snabb och summarisk handläggning skall vara möjlig, inte att det skall dras i långbänk som i A:s fall. Positiv särbehandling är bara förnamnet, och det förstår du nog också om du tänker efter. Endast A:s apologeter kan komma fram till något annat.

En EAW, kräver och tillkom inte för fall som detta... Inte heller förutsätter en EAW att en svensk åklagare överdriver och förvanskar "rättsläget" för att trumfa igenom de grundläggande villkoren. Den beramade kondomens brist på dna och vars bevisvärde möjligtvis kan användas i en liten slangbella, har även den, sin litenhet till trots skjutit EAW'n i sank. Att åklagarväsendet har mycket att förklara utom att omedelbart dra tillbaka EAW'n har bättre juristutbildade än jag funnit grund för att påstå.. Att det skulle komma bli ett sådant hot och en sådan terror att publicera krigsförbrytelser och övergrepp ekar förvånande dystert i korridorerna och över de svenska slätterna.. Vi har gjort stora grymma makter till viljes förr... De synes ju vara samma andas barn även de.. En EAW må ha ett godtagbart syfte, mål och mening. I detta fall är hela proceduren förfelad och missbrukad som bara sker i stater med sämre rättslig standard.. Att Sverige skapar förvåning och harm världen runt över stora brister och minst sagt monstruösa skandaler kan ju ta tid att smälta och korrigera. Särskilt om det ideligen kommer nya.. Vi ska inte klappa de stora djuren, än mindre leka med dem eller släppa in dem.. De har väl förresten redan orsakat mycken skada för ideal ingen vill eller kan kalla hederliga.