Skip to content

Anställd begick självmord efter mobbning på jobbet – chefer döms för arbetsmiljöbrott

Två chefer vid socialförvaltningen i Krokoms kommun döms till villkorlig dom och dagsböter sedan en 53-årig socialsekreterare, som upplevt sig mobbad på jobbet, begått självmord. 

 

En 53-årig man som arbetat som socialsekreterare i nästan 30 år tog sommaren 2010 sitt liv.

53-åringen hade lidit av en tilltagande depression och under en längre tid känt sig mobbad på sin arbetsplats vid socialförvaltningen i Krokoms kommun. Kort tid före självmordet varslade arbetsgivaren också om att 53-åringen skulle avskedas, trots att grund för avsked saknades.

Hans anhöriga ansåg att situationen på arbetsplatsen bidragit till dödsfallet och efter polisanmälan beslutade åklagaren att väcka åtal mot enhets- respektive socialchefen på kommunen för arbetsmiljöbrott.

Cheferna fälls nu i tingsrätten i enlighet med åtalet för att ha vållat 53-åringens död. Domstolen konstaterar att de båda cheferna haft en skyldighet att systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten i syfte att skapa en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa.

Det har också funnits uppenbara samarbetsproblem mellan 53-åringen och hans närmaste chef – något som de åtalade cheferna fått kännedom om åtminstone våren 2010. Situationen var då så allvarlig att flera av 53-åringens kollegor krävde omedelbara åtgärder eftersom han mådde så dåligt på grund av vad han upplevde som mobbing från chefens sida.

De överordnade cheferna såg också till att en mobbningsutredning genomfördes och ordnade med läkare- och psykologkontakt för 53-åringen. Enhetschefen kom i den mobbingutredning som han själv utförde fram till att 53-åringen inte utsatts för någon kränkande särbehandling eller trakasserier.

Tingsrätten konstaterar dock nu att vittnesmål från kollegor visar att 53-åringens chef visst utsatt honom för kränkande särbehandling och att enhetschefen, som aldrig tidigare gjort något liknande, utfört utredningen på ett undermåligt sätt.

53-åringens tillstånd har också försämrats ytterligare, efter att han vid ett möte med enhetschefen och sin närmaste chef fått ta del av utredningen och dessutom fått veta att arbetsgivaren övervägde att ge honom en varning.

Vid ett senare möte varslade arbetsgivaren även om avsked, trots att någon grund för detta inte funnits. Det är enligt tingsrätten möjligt att cheferna inte känt till att grund för avsked saknades, men de borde ha skaffat sig tillräcklig vetskap om huruvida grund faktiskt förelåg.

Enhets- och socialchefen har i övrigt, trots att de varit medvetna om oron för självmord, inte identifierat riskerna på arbetsplatsen och har därför varken kunnat bedöma eller åtgärda dem.

Domstolen, som hänvisar till uppgifter från både kollegor och läkare samt psykolog, anser också att det finns ett rimligt och mycket sannolikt orsakssamband mellan konfliktsituationen på arbetsplatsen och 53-åringens allvarliga depression. Dödsfallet får därmed anses ha orsakats av en arbetsskada.

Cheferna har inte på ett korrekt sätt undersökt förhållandena på arbetsplatsen, trots att 53-åringen försökt få bli omplacerad och trots upprepade orosanmälningar från kollegor som uttryckligen påtalat självmordsrisk.

Att 53-åringen fått tillgång till företagshälsovård innebär inte att cheferna kan avhända sig ansvaret för situationen på arbetsplatsen och de åtgärder som varit nödvändiga. Tingsrätten anser också att det har varit ett medvetet risktagande från cheferna att, trots självmordsrisken och trots att frågan om grund för avsked inte utretts närmare, påbörjade en avskedandeprocedur för 53-åringen.

Tingsrätten anser att cheferna varit oaktsamma som inte vidtagit åtgärder, till exempel i form av en omplaceringsutredning, för att förhindra sjukdom och dödsfall. De anses också ha varit grovt vårdslösa när de inledde avskedandeförfarandet.

De döms nu därför för arbetsmiljöbrott, genom vållande till annans död. Påföljden bestäms till villkorlig dom och 100 dagsböter om sammanlagt 23 000 respektive 50 000 kronor.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt