Skip to content

"Tveklös avsikt med lagskärpning mot rasism - ändå blev polisens rättstillämpning den motsatta"

DEBATT - av Eric Rönnegård, jur. kand och f.d. polisintendent

 

I Sverige är det ett allvarligt brott att sprida uttryck för nazism och nazistisk ideologi. Brottet är hets mot folkgrupp (brottsbalken 16:8). Normalstraffet är fängelse. Grunden för det är att nazismen är en rasideologi, som innebär att vissa raser och andra grupper människor saknar existensberättigande och kan utplånas.

Sverige anslöt sig 1971 till FN:s rasdiskrimineringskonvension. I konvensionens artikel 4b krävs av anslutna stater att de direkt förbjuder organisationer som främjar rasdiskriminering. Det gjorde inte Sverige trots återkommande kritik från den FN-kommitté, som övervakar tillämpningen av konvensionen.

Men 1988 skedde något. Riksdagen beslutade att skärpa brottet hets mot folkgrupp. Departementschefen skrev i propositionen 1986/87:151:

”Utanför den ´helt privata sfären´ bör det enligt min mening vara otillåtet att ´sprida´ yttranden som uttrycker hot eller missaktning mot folkgrupp på grund av ras eller dylikt. (…)

Det skall räcka att uttalandet sprids. Samhället skulle därigenom slå fast att uttalande som uttrycker rasförakt är oacceptabla så snart de förekommer utanför den rent privata sfären. (…)

 Genom den ändring i reglerna om hets mot folkgrupp i BrB som jag likväl förordar kommer emellertid också rättsväsendets möjligheter att ingripa mot dem som söker sprida rasistiska budskap att förbättras avsevärt. I praktiken torde härigenom det utrymme komma att försvinna som har funnits för organisationer av här aktuellt slag att agera. Redan denna reglering är alltså tillräcklig för att tvinga dessa organisationer till total passivitet. Därmed skulle det inte heller finnas något egentligt behov av att tillföra lagstiftningen även ett direkt organisationsförbud.

(…) Varje främjande eller uppmuntrande av rasdiskriminering kommer ju i fortsättningen praktiskt sett att vara förbjudet.”

Lagskärpningen, som också hade tillstyrkts av konstitutionsutskottet, beslutades enhälligt av riksdagen. Lagrådet hade dock velat gå längre och förordade ett lagstadgat direkt förbud mot rasistiska organisationer enligt FN-konvensionen.

Högsta domstolen (HD) avkunnade 1996 en prejudicerande dom (mål B 3203/96). En man i Visby dömdes för hets mot folkgrupp då han burit märken med anknytning till nazismen.

HD konstaterade att de fem märken mannen burit kunde förknippas med symboler som användes av nazisterna under 1930- och 1940-talen. Vidare anförde domstolen att symbolerna också ”får idag anses vara förknippade inte enbart med nämnda rörelser i och för sig, utan i hög grad också med idéerna med rasöverlägsenhet och rashat som ledde till förföljelse och utrotning, särskilt av människor av judisk härkomst och som är intimt förknippade med dessa rörelsers ideologi.”

HD klargjorde i domen hur lagen skulle tolkas: Om emblem och/eller klädsel ”otvetydigt gav en koppling till en viss åsiktsyttring” var det enligt domstolen befogat att se detta som ”meddelande i lagens mening”.

 Den sjuttonårige mannen dömdes för hets mot folkgrupp till hundra dagsböter. Domen innebar att det var ett allvarligt brott att utanför den helt privata sfären sprida uttryck för nazism och rashat.

Domen innebar en lättnad för judar, romer, homosexuella och handikappade, som under nazismen hade utgjort minoritetsgrupper, som nazisterna ansåg sig ha rätt att utrota. Vid krigsslutet konstaterades exempelvis att ofattbara sex miljoner judar och en halv miljon romer hade dödats i nazisternas Förintelse.

Efter HD-domen borde inte dessa minoritetsgrupper riskera konfronteras med nazister, som exempelvis demonstrerade och därmed spred nazismens rasistiska idéer.

Bekämpningen av hatbrott kom efter HD-domen att successivt ges hög prioritet i polisens arbete. Dessa brott bedömdes vara ett angrepp på vår demokrati och respekten för alla människors lika värde.

1998 anordnade det nazistiska förlaget Nordland en inte tillståndsgiven vit makt-konsert vid Brottby i Vallentuna kommun i Stockholms län. 300 besökare anlände. I publiken fanns besökare också från USA, Tyskland, Storbritannien, Norge, Finland, Tjeckien och Kanada. Arrangören informerades att poliser skulle närvara under konserten och förekom brott, såsom hets mot folkgrupp, skulle polisen ingripa. Då publiken började göra hitlerhälsningar och ropa ”sieg heil” ingrep polisen.

Tjugotvå av de närvarande åtalades. Tolv dömdes till fängelse – en månad eller fjorton dagar – för hets mot folkgrupp. Rätten dömde till fängelse också när endast hitlerhälsning kunde styrkas. Även två gärningsmän under 21 år dömdes till fängelse. Fyra dömdes till dagsböter för samma brott. Sex åtalade frikändes.

Två av de i tingsrätten dömda hade överklagar tingsrättens dom till Svea hovrätt. Hovrätten som fastställde tingsrättsdomen anförde i domen (mål B 239/98):

”Som Högsta domstolen framhållit i rättsfallet NJA 1996 s 577 (Visby-domen) förknippas nazistiska symboler starkt med idéerna om rasöverlägsenhet och rashat.”

Enligt hovrätten bestod de brottsliga gärningarna i att de gjort hitlerhälsningar och ropat ”sieg heil”, vilket ”måste ses som ett uppenbart uttryck för nazism och rasistisk ideologi”. (...) De tilltalade hade med gärningarna ”satt den egna, vita rasen framför andra raser och således uttryckt missakning för grupper av personer med anspelning på ras eller hudfärg. Det är uppenbart att de därmed måste ha varit medvetna om åtbördernas och utropens betydelse. Deras handlande är mot bakgrund av det sagda straffbart som hets mot folkgrupp. (…)

Genom en särskild regel i brottsbalken (29 kap. 2 § 7) (straffskärpning för hatbrott) har lagstiftaren markerat att domstolarna bör se särskilt allvarligt på brottslighet med rasistisk bakgrund. (...) Det är uppenbart ett starkt samhällsintresse att motverka att den får ytterligare spridning. Samhällets avståndstagande kommer till väsentligt tydligare uttryck, om påföljden för brott av detta slag regelmässigt bestäms till ett – låt vara kort – fängelsestraff än om en icke frihetsberövande påföljd normalt väljs. Det står också klart att fängelse i de nu aktuella sammanhangen generellt sett har en avsevärt bättre allmänpreventiv effekt än exempelvis villkorlig dom.”

Hovrätten konstaterar i domen att hets mot folkgrupp är ett artbrott, där fängelse skall väljas som påföljd, om inte särskilda omständigheter talar för något annat.

Svensk rätt tillåter inte någon att utanför den rent privata sfären sprida nazism och därmed dess rasläror. Det framgår i enlighet med FN:s rasdiskrimineringskonvention, utformningen av brottet hets mot folkgrupp och departementschefens motiv, redovisade i propositionen samt domstolarnas praxis.

Det innebär till exempel att polismyndighet inte ska underlåta att ingripa när brottet hets mot folkgrupp begås och inte bevilja nazister tillstånd att demonstrera för nazism. Förvaltningsdomstolar har haft att pröva mål där nazister fått nej av polisen till sökt demonstration. Då har nyckelmeningen för domstolen, när den fastställt polisens avslagsbeslut, varit om ”Det finns en tydlig koppling av nazism till den sökta demonstrationen”. Vad som är känt om de personer, som leder och styr arrangemanget, har då varit avgörande.

Under åren 1996-2003 prioriterade rättsväsendet bekämpningen av rasistiska, främlingsfientliga och homofobiska brott, inklusive diskrimineringsbrott. Riksdagen, regeringen, medierna, RPS, Säpo och RÅ drev då på arbetet att ingripa mot hatbrotten. Enligt riksdagen var det en ”högt prioriterad” uppgift. En mycket stor majoritet av svenska folket tog då starkt avstånd från alla former av rasism.

I polisens utbildning rörande hatbrottsarbetet framhölls att det var angeläget att hantera de rasistiska anhängarna korrekt enligt gällande lagar. Deras grundlagsskyddade mänskliga rättigheter måste respekteras. Men det fick inte hindra polisen att ingripa mot dem när de begick rasistiska hatbrott.

Så såg det ut före terrorattentaten i USA 11 september 2001. Efter dem blev prioriteringen successivt annorlunda. Att förebygga och beivra terroristbrott, som särskilt gäller våldsbejakande islamister, blev polisens och i synnerhet Säpos högsta prioritet. Det var rätt att rättsväsendet gavs också den prioriteringen. Men det var fel att ta resurserna till det från arbetet med rasistiska, främlingsfientliga och homofobiska brott. Hatbrotts- och diskrimineringsperspektiven blev därmed alltmer en icke-uppgift för polisen.

De ledande nazisterna i landet utnyttjade det nya läget. 9 december 2001 anordnade de med Stockholmspolisens tillstånd Salemdemonstrationen. Demonstrationens syfte var rasistiskt. Den arrangerades med anledning av en synnerligen tragisk och allvarlig händelse 9 december 2000 då en ung skinhead pojke knivdödades av en invandrarpojke.

Demonstrationen gav en otvetydig koppling till en viss åsiktsyttring som var nazismen och dess idéer om rasöverlägsenhet och rashat. Det var den svenska nazismens kärna som stod bakom demonstrationerna, som arrangerades årligen till och med 2010 - med polisens tillstånd.

Formell arrangör var den nazistiska paraplyorganisationen Salemfonden. Bakom den har stått exempelvis Info 14, Nationalsocialistisk Front, Nationaldemokraterna, Nordiska Förbundet, Blod and Honour Scandinavia och Svenska motståndsrörelsen. De svenska nazisterna såg Salemdemonstrationen som en stor framgång. De hade bättre kunskap vad som gäller rättsligt enligt svensk lag, än sannolikt många jurister. Att de hade lyckats få polisens tillstånd i tio år var för dem en högvinst. Demonstrationerna blev en av Europas största rasistiska samlingar för vit makt-rörelsen. De första åren samlades mer än två tusen deltagare.

I polischefens inriktningsbeslut för demonstrationerna var det inte längre en angiven uppgift för polisen att ingripa när det förekom hets mot folkgrupp. Det som tidigare hade gällt ‒ enligt beslutad strategi. Hets mot folkgrupp har förekommit frekvent vid Salem under demonstrationerna, utan att polisen har ingripit. I stället har polisen prioriterat att ingripa mot motdemonstranter, vilket var formellt rätt då nazisterna erhållit polisens tillstånd att demonstrera.

Under de senaste trettio åren har trettio personer dödats av högerextrema rasister, varav fjorton under de senaste tio åren. Trots det togs riksdagens tidigare prioritering av polisens- och övriga rättsväsendets arbete med hatbrotten bort också formellt. Den ströks ur budgetpropositionen 2006/07:1.

Svenska motståndsrörelsen och andra rasistiska organisationer kan, av statsmakternas förändrade syn på rasismen, ha blivit än mer motiverade att sprida sina rasistiska idéer. Då de fick polisens tillstånd att demonstrera på ”Kristallnattsdagen” 9 november 2013, kan de inte ha trott sina ögon. Utrustade med sköldar målade med symbolen Livets träd fick de marschera under polisens beskydd från Karlaplan till grekiska ambassaden för att där hylla nazistpartiet Gyllene gryning.

Kristallnatten 1938 var nazisternas pogrom som inledde deras Förintelse. Synagogor brändes och tusentals butiker vandaliserades. Omkring 400 judar dödades och 30 000 fördes till koncentrationsläger.

Kristallnattspogromen för 75 år sedan genomfördes av Nazi-Tysklands paramilitära SA-organisation, som hade Livets träd, som en av sina symboler. Samma symbol som svenska motståndsrörelsen hade på sina sköldar, när de marscherade till grekiska ambassaden. Utifrån sin ideologi var demonstranterna sannolikt mycket stolta och nöjda. Även om det blev en del bråk med motdemonstranter.

Kontrasten för dem blev uppenbarligen för stor när de boende i Kärrtorp en månad senare genomför en motdemonstration, där de vill återta sin stadsdel från nazisterna. De boende i området ville helt enkelt visa att de vill ha ett öppet och fritt bostadsområde, utan våld och rasism. Svenska motståndsrörelsen har försökt att sätta sin prägel i området med egen närvaro, diverse brott och olika informationsinsatser.

Det är sorgligt att nazister idag tillåts marschera på våra gator och i direkt strid med gällande lag sprida sitt rasförakt. En lag som enligt justitieministern i propositionen skulle syfta till att utrymmet för rasistiska organisationer att agera skulle försvinna. Rasistiska organisationer skulle med lagskärpningen tvingas till total passivitet.

Det är svårt att läsa in minsta tvivel vad ministern och lagstiftaren avsett med lagskärpningen. Ändå blev den rättstillämpning som valdes av polisen under senare år att bli den rakt motsatta. Sverige har fullt tillräckliga lagar för att kunna ingripa mot rasismen. Men vad hjälper det när lagarna inte används?

Men idag, efter händelserna i Kärrtorp, borde det finnas visst hopp. Det visar människorna runt om i landet. Människor som i julens mest bråda tid har rest sig enigt i demonstrationer och säger att nu får det vara nog.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

35 comments

"Men idag, efter händelserna i Kärrtorp, borde det finnas visst hopp. Det visar människorna runt om i landet. Människor som i julens mest bråda tid har rest sig enigt i demonstrationer och säger att nu får det vara nog."

Vad var det som hände i Kärrtorp? Blev någon skadad i Kärrtorp? Är det någon som har blivit åtalad/häktad för något som hänt i Kärrtorp. Hur kan man som jurist och före detta polis tycka att våld inger hopp?

Det framgår tydligt att det inte är våldet han hyllar utan manifestationen mot nazism.

Det är svårt näst intill omöjligt att diskutera det här ämnet utan att blanda in politik. Men vid andra uppropet i Kärrtorp ställde alla riksdagspartier utom ett upp sida vid sida. Under ett uppträde på scenen var det en artist som agiterade något om en partledare som skulle bankas gul och blå. Jag kan inte se att Eric Rönnegård opponerar sig eller reserverar sig. I varje fall inte i ovanstående inlägg i debatten.
::
I dagens nätupplaga av en av de stora drakarna framgår det att ett riksdagsparti gör gällande att två andra riksdagspartier skulle vara nazistiska. Inget av de inblandade partierna är det gulblå som jag har nämnt i föregående stycke.

För mig personlige framstår inte Kärrtorps demonstrationerna som något ställningstagande mot rasism alls, utan snarare som ett rasistiskt inslag i sig själv, och en manifestation för ett PK samhälle med allt snävare toleranser mot avvikelser från normen. Kärrtorp har gjort ”åsiktskorridoren” allt mörkare, trångare och snävare. Jag hade snarare velat se en manifestation mot våld, men det hade nog inte varit välkommet då flera våldsbejakande organisationer deltog.

"VÄNSTEREXTREMIST KVAR I HÄKTET FÖR DRÅPFÖRSÖK
En 34-årig vänsterextremist omhäktades under fredagen på sannolika skäl misstänkt för försök till dråp under upploppet i Kärrtorp i december. Enligt åklagaren ska mannen ha knivskurit en nazist i samband med upploppet. 34-åringen medger att han skurit en person i Kärrtorp, men han hävdar att han handlade i nödvärn."
http://www.expressen.se/nyheter/vansterextremist-kvar-i-haktet-for-drapf...

Jag avstår från att kommentera men ser gärna att Eric Rönnegård kommenterar: "Men idag, efter händelserna i Kärrtorp, borde det finnas visst hopp."

Varfor hadde vansterextremist kniven pa sig ?
Det att han hadde kniven med sig betyder att han planerat sitt pahop innan han gav sig ut ??
Detta betyder UPPSATLIGEN. Brottet skall domas som inte ringa och inget annnat an fanglese kan tillampas i fallet.
Om man pastor att man hatar valdet ar en sak men om man anvander andras vald som en ursakt for sina egna grymheter, da ar man likadan och skall bedomas som om det var tvartom, att den som blev knivskuren, hadde knivskurit vansterextremisten ! Infor lagen ar vi lika ?? Kan diskuteras forstas !
Valdet foder vald och ar aldrig forsvarsbar i nagon annan situation an nodvarn !
Dessa vansterextremister tycks alska tillfallen dar dem kan ge sig lost pa folk som inte tanker exact som dem gor, tyvar har jag den kanslan,,,

timppa

timo viljanen. Jag delar din åsikt tillika ska beaktas att yttrandefrihet som av regimer tystas skapar frustrering i synnerhet hos unga människor och med motivering andras våld, begås våldsdåd.
Allt våld bör naturligtvis bedömas lika men i synnerhet våld med politiska inslag, uppfattas olika av polis, åklagare, domare med kommunpolitiker i dömande församlingars, egna politiska åsikter.

Jag är på intet sätt politiskt men respekterar alla så ock politiska åsikter och vid vistelse i övriga världens stater har jag sett och lyssnat till höger och vänster populister på offentliga plaser och i TV program, som framfört deras åsikter på konstant kollisionskurs, utan att det övergågg till våld.
I lagar stiftad yttrandefrihet innefattar så ock politiska åsikter vilket Sveriges regim med diametralt motsatta politiska åsikter, enade i makten till varje pris, oavsett pris, i allians offentligt eklaterar att de bestämt sig för att begå rikspolitikermobbning mot annat rikspolitiskt parti och dess väljare som med personröster valt in partiet i riksdag, regering.
Det utgör naturligtvis att unga människor influeras att framför deras politiska åsikter med samma mobbningsmetodik och i ungdomligt oförstånd går de ett steg längre och våldsdåd är de facto.

Sverige regim och medier säger sig frustrerade över att yttrandefrihet inte existerar i totalitära stater, samtidigt som Sverige regim plockat sönder yttrandefriheten bit för bit och medierna tiger still och där av är av yttrandefrihet och åsiktsfrihet endast spillror är kvar och politiska ungdomsgrupper eskalerar i våldsdåd mot varandra.
Sverige regim och medier synes inte inse att så ock invånarna har i lagar stiftad åsiktsfrihet och yttrandefrihet och att i historiska verk redovisat förtryck av folket kan repriserade utgöra att Europa ännu en gång står i brand.

Ja att förbjuda åsikter brukar alltid vara ett tecken på en kraftfull och levande demokrati. Det enda som skulle kunna vara bättre är väl att förbjuda propagerandet för att förbjuda åsikter.

För en peson som mig, som i alla fall delvis upplevde nazismen, och definitivt dess efterdyningar, är denna artikel synnerligen skrämmande. Det var just med sådana ordvändningar, ofta rent propagandistiska, som man en gång uppviglade mot folkgrupper. Prova själv, kopiera och redigera artikeln, och by ut orden på lämplig sätt, framför er kommer ni att ha ett mycket tidsenlig manifest som kunde har skrivits 1940 i just Tyskland. Tyvärr kommer sådana här generella och ofta osakliga och odetaljerade utfall bara att stärka de organisationer som den avser att bekämpa. Många fakta är korrekta, men det sätt som de sätts samman på och presenteras kommer knappast att vara behjälpliga att skapa ett bättre samhälle.

USA har tydligen ingen `Hets mot folkgrupp`lagstiftning och kanske är USA lika lyckliga för det.Och i Australien är samma lag kanske på väg att tas bort.Hot mot Folkgrupp kan ju finnas men missaktning ter sig tvivelaktigt

Hot mot folkgrupp ska inte få finnas i lagboken. Det finns ingen anledning att behandla människor olika i rättsliga sammanhang beroende på grupptillhörighet. Lagar som värderar människor olika kallar åtminstone jag för apartheid. Hot är hot oavsett åt vilket håll det riktas. Eller vem som uttalar hotet.

How were human right treated by…..? civilian run dictatorship, human rights and speaking out.

Ett artbrott?Den praxisen undrade Högsta Domstolen när dom dömde ungdomar till Villkorlig dom för`hets mot homosexuella` 2006 B119-06.Den innebar en tydlig hållning från HD att det inte längre är ett artbrott

Om hets mot homosexuella är helts mot folkgrupp, skulle då Pride Parader vara hets mot heterosexuella och även det hets mot folkgrupp. Intressant tanke

Rolf. Ser att av dig synnerligen objektiv och relevant liknelse, har i stället för att besvaras anmälts olämplig av någon debattör med eller utan förnekande av egen könstillhörighet.

Av dig sannerligen intressant tankeställare utgör att mitt tipps är att så ock heterosexuella anordnar parader och svaret är givet.
Mvh.

Eller hur, och Martin Luther King hetsade mot vita!? När en grupp människor som är i minoritet och/eller underläge samt utsätts för diskriminering och/eller hat kräver samma rättigheter som alla andra, så kan det omöjligt beskrivas som "hets". Med tanke på vad hbt-personer utsatts för och utsätts för tycker jag att Prides kärleksfulla, glada, snälla och heteroinkluderande framtoning är anmärkningsvärt generös och förlåtande.

Lägga ner pengar på rättegångar och advokatkostnader för att personer uttryck missaktning?Slöseri

Påföljden för Hitler-hälsning numera är böter om människor tvunget ska ha en påföljd för detta.Så skribenten överdriver

En intressant tanke dök just upp i huvudet. I Tibet, till exempel, är hakkorset en religiös symbol som används mycket ofta. Folk målar hakkors på sina hus precis som folk i speciellt Sydeuropa målar kors på sina hus. Om nu någon målar ett hakkors på sitt hus i Sverige som en religiös symbol, innebör detta då ett brott mot anti Nazi lagstiftningen. Om dom blir beordrade att ta bort hakkorset, är det ett brott mot religionsfriheten.

Vore kul om någon kunde ge lite synpunkter på det.

Rolf. Så ock jag har synpunkter och åsikter som inte alltid sammanfaller med bärare av olika symboler tillika är det endast att inse att de är lagliga att bära synligt för de som valt att göra det, vilket också avser symbolen Svastikan.
Svastikan, Hakkorset är i original sedan forntiden symbol i ett stort antal kulturer och religioner och det finns det ingen som kan ändra på .
Hakkorset är också symbol för elkraft som sedermera ersatts av symbol med blixt på, men hakkorset finns fortfarande kvar på gamla elskåps varningsskyltar till så ock hissar i äldre fastigheter.

Svastikan, Hakkorset är forntida, dåtida, nutida och för evig tid symbol i ett stort antal kulturer och religioner i flera världsdelar symbol för allt vad godhet innefattar men några staters regimer förknippar Hakkorset med Hitlers - spegelvända - Hakkors.
Det finns ingen lag som förbjuder organisationers symboler, oavsett vad organisationerna representerar, vilket gör att de är helt lagligt att så ock använda symbolerna om de - trycks - på
T Shirt/Jackor/flaggor och vilket så ock avser alla religösa symboler inkluderande Svastikan, Hakkorset, oavset bärarens religion.
Mvh.

Ännu en långrandig debattartikel av Eric Rönnegård.

En kortare version. Det var bättre förr då polisen prioriterade hatbrott. Det är fel att polisväsendet efter den 11 sept 2001 har prioriterat annan brottslighet på bekostnad av hatbrott.

Kärrtorp kan kanske innebära att en positiv omprioritering av hatbrott.

Det är intressant att man hyllar manifestationen mot våldet, att man hyllar manifestationen i Kärrtorp när den under ytan var något helt annat.

Det som totalt bortses från det här debattinlägget är att demonstrationen i Kärrtorp var fylld med vänsterextremister som var beväpnade med stenar, batonger, knivar och glasflaskor i fall det skulle bli bråk. De var beredda, de visste något som den allmänna befolkningen inte gjorde.

Att allt ansvar endast faller på de högerextrema är inte riktigt rätt.

"De var beredda, de visste något som den allmänna befolkningen inte gjorde. " -- Vore det i så fall inte rimligt att även polisen borde ha vetat om detta "något" och sett till att ha tillräckligt med folk på plats för att skydda demonstranterna (och alldeles särskilt den "allmänna befolkningen" som ju utgjorde det stora flertalet i demon)? Polisen vet att nazister är våldsamma och de hade fått tips om en eventuell attack mot demonstrationen. I det läget *måste* polisen skydda de personer som utövar sin demonstrationsrätt. Om så inte sker kommer människor antingen att undvika att uttrycka sina åsikter eller, precis som du beskriver, beväpna sig för att själva sköta polisens jobb. Ingen av de två alternativen är särskilt demokratiskt önskvärda, så jag tycker att artikeln är högst tänkvärd och att vi måste satsa mot hatbrott och hets.

Det var väldigt vad många som tycks gilla nazismen i det här kommentarsfältet. Har alla glömt att nazismens mål ar är att avskaffa demokratin, genom att ta över det demokratiska systemet alternativt kuppa igenom det när man anser sig tillräckligt stark?

En demokrati måste bekämpa de antidemokratiska krafterna annars kommer vi inte ha någon demokrati kvar.

En demokrati kan inte bekämpa de antidemokratiska krafterna med antidemokrati. Då är det just inte längre någon demokrati.

Och nej, man gillar inte nazismen för att man är kritisk till artikeln eller de så kallade "antifascisterna".

Till Bob: Naturligtvis sympatiserar man inte automatiskt med nazismen för att man kritiserar artikeln eller vissa antifascister. Men vad är det du menar är "antidemokratiskt"? Förbudet mot att öppet propagera för rasideologier? (För det handlar ju vad jag förstår om ett förbud mot nazistisk propaganda/hets -- inte ett förbud mot att hysa nazistiska åsikter eller yttra dem som privatperson.)

Artikelförfattaren är uppenbarligen mot demonstrationsfrihet, en av våra grundläggande rättigheter och en av grundstenarna i en demokrati.

Det tror jag inte är sant. Vad vi vet med säkerhet att det finns brister i det demokratiska systemet som antidemokratiska krafter gärna vill utnyttja för att att avskaffa demokratin (läs nazister i det här fallet). Det är att skydda demokratin att förbjuda verksamheter som som syftar till att avskaffa den. Det är mindre paradox än det verkar när man tillämpar insikten på verkligheten och kliver ner ifrån sina teoretisk/ideologiska höga hästar.

"Det är sorgligt att nazister idag tillåts marschera på våra gator och i direkt strid med gällande lag sprida sitt rasförakt. En lag som enligt justitieministern i propositionen skulle syfta till att utrymmet för rasistiska organisationer att agera skulle försvinna. Rasistiska organisationer skulle med lagskärpningen tvingas till total passivitet."

Svårt att tolka det på annat sätt. Ja du, om vi nu förbjuder åsikter. Då är det inte längre en demokrati. Svårare än så är det inte. De höga hästarna är det nog snarare du själv som sitter på.

Så du menar att i en verklig demokrati skall antidemokratiska krafter få verka helt fritt?
I Tyskland var det ju så att man via val gav nazisterna möjligheten att avskaffa demokratin; inte så att de hade någon majoritet - men de var tillräckligt många för att göra en institutionell kupp. Vill du ha det så?

Demokrati och total yttrandefrihet att kränka, hota och förnedra är inte samma sak.

Då borde även Kommunistiska och syndikalistiska förbud vägras demonstrationer! Dessa ideologier har stått för betydligt värre brott än nazismen!

Så du menar att bara för att någon annan har möjligtvis mördat fler en de minst 6 miljoner som nazisterna gjorde är det ok, och man skall istället fokusera på de syndikalistiska massmorden, vilka de nu skulle vara. Att kommunister på Sovjettiden eller Pol Pot har mördat är naturligtvis riktigt, men idag kommer det mesta politiska våldet ifrån höger, tyvärr. Hur många kommunister i Sverige har mördat sedan 1900?

Ja, det har begåtts större brott mot mänskligheten i kommunismens namn än i nazismens (däremot förstår jag inte vad du menar gällande syndikalismen -- upplys mig gärna om jag missat nåt syndikalistiskt folkmord). Skillnaden är väl att kommunism som ideologi inte går ut på våld och utrotning, vilket nazismen gör. Vad jag menar är att en nazist per definition vill detta, medan en person som kallar sig kommunist i allmänhet inte gör det. Men visst, om man med "kommunist" avser en person som genom statskupp vill införa proletariatets diktatur, då tror jag faktiskt att sådan verksamhet är olaglig enligt gällande lagstiftning.