Skip to content

Dömd pappa beviljas resning - brist på D-vitamin kan vara orsaken till bruten arm

En 41-årig man som för fem år sedan dömdes till fyra års fängelse för att ha brutit armen på sin nyfödda dotter beviljas resning av Högsta domstolen. Orsaken är att det finns ny bevisning som gör att HD anser att det kan ifrågasättas om det inte i själva verket var dotterns låga D-vitaminnivå och en våldsam förlossning som gav upphov till skadorna.

 

Svea hovrätt dömde i mars 2009 en nu 41-årig man för grov misshandel till fyra års fängelse. Enligt domen hade mannen brutit armen på sin två veckor gamla dotter i oktober 2007. Mannen dömdes också att betala 175 000 kronor i skadestånd till sin dotter.

Mannen nekade till brott och hävdade att skadorna hade uppstått på grund av en skelettsjukdom, den våldsamma förlossningen eller ett olycksfall. Även mamman åtalades men friades i både tingsrätten som hovrätten.

Mannen har nu ansökt om resning - någonting som både den nu sexåriga dottern och riksåklagaren har motsatt sig.

I sin resningsansökan åberopar han att dotterns skador uppkommit på grund av att hon har haft en ”extremt låg D-vitaminstatus”, vilket har medfört att hennes skelett och skallben har varit kraftigt försvagade. Rättsliga rådet vid Socialstyrelsen kom dock fram till att de nytillkomna handlingarna inte bidrog till att ytterligare klargöra de medicinska frågor som tidigare har väckts och bedömts i hovrätten.

Högsta domstolen konstaterar nu att resning enligt den så kallade tilläggsregeln i rättegångsbalken får beviljas om det finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Trots en restriktiv tillämpning konstaterar HD att det faktum ”att den tidigare framlagda bevisningen i princip inte ska värderas om, inte hindrar att styrkan av den bevisning som har lagts till grund för den fällande domen kan vara av intresse”.

HD konstaterar att det nu har tillkommit ett analysbesked beträffande flickans D-vitaminvärde fyra dagar efter födseln som visar att slutsatsen i hovrättens dom - att flickan inte led av en skelettsjukdom - kan ifrågasättas.

I de sakkunnigutlåtanden som åberopats görs bedömningen att det har varit fråga om en riskförlossning och att denna talade för att flickan ådragit sig merparten av skadorna under förlossningen samt att den låga D-vitaminnivån bidrog till detta.

HD slår fast att hovrättens konstaterande om att det inte har framkommit någon annan rimlig förklaring till skadorna än att de har tillfogats flickan genom kraftigt våld från en annan person kan ifrågasättas och att det därför finns anledning att betvivla mannens skuld.

Mot denna bakgrund samt allvaret i den brottslighet som mannen har dömts för anser HD att det finns synnerliga skäl att pröva målet på nytt.

  • Alt-texten
    Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt