Skip to content

Högsta förvaltningsdomstolen läxar upp regeringen - "rösträtten är en rätt, inte en skyldighet"

Fredrik Reinfeldt och Mats Melin
Statsminister Fredrik Reinfeldt och HFD:s ordförande Mats Melin som själv deltog i domen mot regeringen.

"Regeringens beslut saknar stöd i lagen". Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen i en dom där regeringen har vägrat att bevilja Jehovas vittnen ekonomiskt statsstöd. Orsaken var enligt regeringen att Jehovas vittnen uppmanar sina medlemmar att inte rösta. Detta är andra gången som ärendet avgörs av HFD som i sin dom pekar på flera grundläggande demokratiska principer som regeringen har missat.

 

I mars 2011 upphävde Högsta förvaltningsdomstolen regeringens beslut att neka Jehovas vittnen statsbidrag. HFD konstaterade då att beslutet kunde bli föremål för rättsprövning och att regeringen dessutom hade brustit i sin motiveringsskyldighet.

Med hänvisning till Jehovas vittnens inställningen till deltagande i politiska val kom regeringen ändå - i maj 2012 - fram till att Jehovas vittnen inte uppfyller kraven i lagen om stöd till trossamfund.

Enligt regeringen uppmanar Jehovas vittnen sina medlemmar att inte rösta i politiska val. Regeringens inställning framgår av HFD:s dom:

"Regeringen anför att rätten att rösta i allmänna val utgör en del av de grundläggande värderingar som samhället vilar på och att Jehovas vittnen således inte uppfyller kraven i lagen om stöd till trossamfund, om att bidra till att upprätthålla och stärka sådana grundläggande värderingar."

Nu upphäver HFD regeringens beslut och visar målet åter till regeringen.

Jehovas inställning framgår av HFD:s dom:

"Den politiska neutralitet trossamfundet förespråkar innebär inte att Jehovas vittnen ställer sig utanför samhället, utan endast att man inte lägger sig i hur de styrande sköter sina uppgifter. Det är fråga om en kristen neutralitet, grundad på uppfattningen att de kristna i Kristi efterföljd inte ska tillhöra världen (Johannes 17:6). Jehovas vittnen motarbetar inga regeringar eller andra styrande, utan underordnar sig dessa. Trossamfundet inriktar sig på att utbilda och skapa moraliska värderingar så att människor blir en tillgång i samhället. Det är dock den enskilde individen som har att tolka och tillämpa trossamfundets grundläggande principer."

Jehovas vittnen anser dessutom att regeringens beslut brister i både materiellt och processuellt hänseende. Man pekar bland annat på att beslutet strider mot Europakonventionen genom att på ett diskriminerande och oförutsebart sätt begränsa Jehovas vittnens medel för utövande avreligionsfriheten.

HFD konstaterar hu att "regeringens beslut saknar stöd i lag" och återförvisar därför ärendet till regeringen för ny handläggning.

HFD skriver bland annat i sin motivering:

"Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att en allmän och lika rösträtt utgör en del av de grundläggande värderingar som samhället vilar på. Samtidigt förhåller det sig så, att medborgarna visserligen kan förväntas utnyttja de möjligheter att delta i sitt lands styre som står öppna för dem, men att de också har rätt att avstå från att göra detta. I Sverige utgör rösträtten just en rätt och inte en skyldighet.

Respekten för religionsfriheten fordrar att bedömningen av om ett trossamfund kan anses bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på inte innefattar någon närmare prövning och värdering av samfundets religiösa lära. Att så inte får ske har uttryckligen framhållits i lagens förarbeten (prop. 1998/99:124 s. 64). Som framgått följer det även av Europadomstolens praxis att statens skyldighet enligt artikel 9.1 i konventionen att förhålla sig neutral och opartisk är av avgörande vikt vid bedömningar av detta slag."

Högsta förvaltningsdomstolens dom är enhällig.

 

 

Foto: TT

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

45 comments

Bravo, HFD!

Efter att ha läst den aktuella rättsprövningsdomen måste, finner jag, med tillfredsställelse konstateras att den är "klockrent" motiverad. Vad beträffar förbudet att rösta, omfattades en svensk officer i dåvarande Krigsmakten för ett antal generationer sedan av ett förbud att engagera sig politiskt och förbjöds att rösta, tillhöra politiska organisationer och att demonstrera. Detta krav på denna yrkeskårs neutralitet ställdes samtidigt även i de flesta andra demokratier. Det skulle inte få finnas främmande lojalitetsband som kunde utgöra en säkerhetsrisk. Den officer som inte fogade sig efter dessa krav avskedades.

Den som anser att ett sådant Berufsverbot står i uppenbar strid med de grundläggande värderingarna i den moderna demokratin har delvis rätt. Men de flesta är nog omedvetna om att sagda Berufsverbot i grunden fortfarande består, även om bestämmelserna mildrats. Det är nämligen självfallet fortfarande förbjudet för en officer att i sitt privatliv engagera sig i umgängeskretsar och organisationer, som omfattar sådana grundläggande värderingar som kan innebära att han eller hon utgör en säkerhetsrisk.

Det är alltså inte helt okomplicerat att det, som regeringen påstår, skulle stå i strid med de grundläggande värderingar på vilka demokratin vilar, att en frivillig sammanslutning eller organisation har ett internt regelverk som förbjuder deltagandet i allmänna politiska val. Man måste nämligen skilja på om förbudet att rösta är ett symptom på en underliggande strävan att destabilisera den parlamentariska ryggraden i vår demokrati, eller utgör ett banalt symptom på en ovilja hos en försvinnande liten del av våra medborgare att engagera sig i "bröd och smör-frågor". När och om vägran att rösta skulle utgöra en kulturyttring hos en icke oväsentlig del av befolkningen i syfte att destabilisera demokratin, befinner vi oss i en helt annan situation där demokratin har rätt att effektivt försvara sig.

Dessutom måste jag ge HFD och regeringen en eloge för att man undvikit den allmänt utbredda språkgroda som skrivs "värdegrund". En husgrund är ju den grund ett hus står på och en demokratisk värdegrund är ju den demokratiska grund på vilken värden av ett eller annat slag vilar på. Vilket ju är rena rappakaljan.

Vet inte om jag skulle säga att det är förbjudet, det verkar ju som domstolen anser att man ska trots allt bedöma situationen när en officer är medlem eller på väg att bli medlem i t.ex. HA... räcker inte med att man enbart är medlem eller på väg att bli medlem (föreningsfrihet, så klart). Måste knytas till något också!

AD 1995 nr 122
En kapten vid Försvarsmakten har sagts upp och avstängts från sin anställning som officer. Bakom Försvarsmaktens beslut låg omständigheter hänförliga till kaptenens medlemskap i en motorcykelklubb och denna klubbs ansökan om medlemskap i motorcykelorganisationen Hell´s Angels. - På grundval av den utredning som arbetsdomstolen fått tillgång till i målet kommer arbetsdomstolen fram till att Försvarsmakten inte haft vare sig saklig grund för uppsägningen eller rätt att avstänga kaptenen. I målet är även fråga om Försvarsmakten fullgjort sin förhandlingsskyldighet enligt 11 § medbestämmandelagen och om vissa ordningsföreskrifter följts.

I den 18 år gamla AD-domen "vann rättvisan" men trots detta förblev kaptenen avsatt. Sedan dess har sekretessbelagd lagstiftning tillkommit som sekretessbelägger alla avskedanden som grundas på sekretess- eller säkerhetsbrott. Det är bl.a. detta nya chefs-JO Elisabet Fura varnat för. Under tidernas lopp har Sverige haft sina i media hårdbevakade spionprocesser, men nu och i framtiden kommer ingen mediabevakning kunna ske av en ny stor spionaffär av det enkla faktum att den blir totalt hemligstämplad. Och det hemliga straffet kommer spionen att avtjäna I ett hemligt fängelse med hemlig fångvårdspersonal.

Känns skrämmande. Håller Sverige verkligen på att förvandlas till den perfekta totalitära staten där de mesta i insyn förhindras. Grundvalen för den svenska demokratimodellen är ju just öppenhet och folkinsyn. Samma sak med signalspaningen, alltså massövervakningen, som används för att övervaka, kontrollera och styra innevånarna. Sedan ser vi dessutom att den politiska friheten och yttrandefriheten systematiskt begränsas, med nytänkande sammanslutningar som omedelbar stämplas som ”nazistiska”, ”extrema”, osv och kraftfullt och systematiskt bekämpas av det statsfinansierade media.

Jag är ense med dig Rolf. Den rättsordning som utvecklades i det dåvarande Västtyskland 1949 och framåt, borde ge anledning till eftertanke. Dess politiker var stenhårt inställda på att förhindra uppkomstoen av ett nytt Nazi-Tyskland. Eller ett Stalin-Tyskland. Så man förbjöd all sådan verksamhet för vars vidkommande det låg i farans riktning att Västtyskland destabiliserades politiskt. Med alla sorts möjliga och omöjliga parti- och Berufsverbot som konsekvens. På den tiden hyste många, även konservativa svenska bedömare, uppfattningen att Västtyskland inte var en äkta demokrati, utan lagstiftat sig själv in i ett ingenmansland utan rättsstatlig förankring. Ganska talande att ingen ser på dagens Tyskland på det sättet, trots att säkerhetslagarna och säkerhetsförbuden både finns kvar, skärpts och blivit fler.

Jag röstar inte och säger till andra att också låta bli........ är jag olaglig då.......nä, bara olycklig...för de partier jag har att välja på är så dåliga att jag spyr, och missnöjespartiet springer omkring med järnrör...

Betyder mitt ställningstagande och min grundlagsskyddade yttrandefrihet att jag inte ska behålla mitt arbete? Om regeringen får bestämma verkar det inte bättre...... Leve nya arbetarpartiets generalsekreterare och högsta sovjet!

D, är du verkligen så naiv som du låter? HFD-domen gäller inte den enskildes fria val att - om han eller hon så vill - lägga sin röst i allmänna val. Domen gällde om en religiös kyrka, som i sitt interna regelverk förbjuder församlingsmedlemmarna att utnyttja sin allmänna, politiska rösträtt, har rätt att erhålla det årliga bidrag som staten delar ut till sådana religiösa församlingar/kyrkor som ansöker om bidraget. Regeringens inställning är att en kyrka, som förbjuder utövandet av en grundläggande demokratisk rättighet, inte ska ha rätt till bidraget. HFD underkände regeringens motivering och upphävde dess beslut.

..vilket betyder att HFD värnar grundläggande juridiska principer medan regeringen inte bryr sig om sånt trams, eller?

Den naiva poängen = regeringen visar igen att den inte bryr sig om sånt trams som grundläggande rättsstatsprinciper! Det blir därför svårt för mig att rösta på regeringspartierna! Och alternativet, oppositionen, som vill genomföra grön skatteväxling genom att beskatta ihjäl privatpersoner (piska) istället för att ge morötter, har med Bodströms rättsrötande förändringar redan visat att den bryr sig lika lite om juridiska grundprinciper. O järnrörsgänget tycks väl bara ha en princip "att makt är rätt" (om den är svensk).

Sen kan man undra om skattepengar ska ges till trossamfund ( oavsett om sammanslutningen tror på den heliga brödrosten i mitt kök eller den tredelade navelluddsfadern).

Förbjuder?!?!?!
Sedan när blev "uppmanar att inte" och "förbjuder" synonymt?

Hur skulle Jehovas ens kunna kontrollera vilka medlemmar som röstar eller inte röstar?

För en religiös person innebär en uppmaning från samfundet att avstå från val samma sak som ett förbud. Om du tror på helvetet, och den du litar på säger att om du röstar förnekar du guds storhet, så kommer du till helvetet, så är det liktydigt med ett förbud, för oss andra. Detta agerande från ett samfund är knappast förenligt med demokratiska principer. Därför bör det givetvis vara tillåtet, men knappast stödberättigat.

JV förbjuder INTE sina medlemmar att rösta! Läs på!

Rösträtt är inget tvång! Läs på!

Som sagt, det känns faktiskt verkligen skrämmande att sitta och iakttaga helhetsutvecklingen i Sverige. Sedan har vi ekonomiska frågor, där staten, skattemyndigheten, har blivit både åklagare, domare, exekutor och rent ut utpressare. ”Vi anser att du skall betala oss så mycket, hoppas du har ett par hundra tusen och fem år att bevisa motsatsen. Vi kan ju alltid sätta dig i häkte ett par år för att utreda dig.” Utvecklingen i Sverige börjar visa skrämmande likheter med utvecklingen i Tyskland på 30-talet, det går till och med att dra direkta paralleller.

Rösta blankt om du inte vill göra din röst hörd.

.. Och rösta på regeringen eller oppositionen om du vill ge legitimitet åt nedmonteringen av rättstaten (EMR , straffprocessutredning, generella PT, fler straffförelägganden, polisledda FU, civilanställda "poliser", försämrad/avskaffad rättshjälp m.m.). Och rösta på missnöjespartiet om du vill rensa upp ned järnrör.... Låt din röst höras över vidderna.....

Enligt vetenskapen (vilket är annat än juridiken) ligger det inte i individens intresse att rösta i allmänna val: Enda undantaget uppkommer när individens har en icke försumbar chans att påverka valutgången.

Ovan kan lätt förstås (om man är på det humöret) när man betänker att för individen är det förknippat med diverse kostnader/uppoffringar att rösta i allmänna val men att individens röstning högst sannolikt inte kommer att påverka valutgången i allmänna val. Följaktligen skall den rationella individen avstå från att rösta i allmänna val som grundregel.

Nu vet ni det.

Vilken i sanning STOR och övermänskligt insiktsfull guru och profet du är Pet Lisa. Hade det varit pingst hade jag svimmat i hänryckning.

Intresseklubben noterar att det följaktligen inte är pingst (...om man nu lite lätt skall prova på tänket i trögfattarföreningen).

Intressant att Gud fader själv tydligen gjort sin inställning till det hela känd. För det kan väl aldrig ha smugit sig in ett korrekturfel i en så seriös publikation som Dagens Juridik?

Det är väl ingen som är förvånad över att en högerregering inte har förstått innebörden av de demokratiska principerna.

Bra dom.

Din ilska låter äkta D. Och jag sympatiserar med dina värderingar.

Vad beträffar HFD-domen förvånar det mig att ingen observerat att HFD övergett RegR:s gamla mantra att lagarna bara utgjorde ett onödigt hinder för fullföljandet av uppgiften att tillgodose regeringens bedömning av vad som är det allmännas bästa. Jag har haft det i högsta grad delade nöjet att som ombud i RegR erfara att muntlig förhandling i rättsprövningsmål egentligen endast fyllde den pedagogiska uppgiften att undervisa de klagande om de bakomliggande skäl som nödvändiggjorde kränkningen av deras intressen. Med andra ord innebar RegR:s mantra "Regeringen har alltid rätt".

@Bo W W: Instämmer till fullo.

Bevittnar vi kanske att HFD (och HD) äntligen börjar vakna och blir en form av författningsdomstol a la Tyskland? Jag hoppas det! När den exekutiva makten och den lagstiftande församlingen tycks ha tappat "rätt och fel" måste någon samhällsinstitution försvara det grundläggande! Annars är vi (oliktänkande) snart illa ute..

Om någon annan hade skrivit det som HFD har skrivit så hade de fåt stämplen "rättshaverist" eftersom det är så självklart och grundläggande.

Men så är det i Sverige; alla som "går emot systemet" blir rättshaverister.

Hur som haver: Bra jobbat HFD!

Hur insyltad demokratik till religion? Religion är för en person som hur man kan få liv and vad vi förmena om .
Jehovah’s vittne beskriver till andliga och heliga energi med Gud men det är inte beskriva att inte någon gynnsam saker. Vad är fundmant?
Tror inte i treenigheten.
Tror inte i bokstavlig helvete
Går till himlen
Att andra religioner demoniskt inspired
Världens regeringar är under demonik kontroll
osv.
I want to just say that
The govt’s action must have a secular legislative purpose
The govt’s action must not have the primary effect of either advancing or inhibiting religion.
The govt’s action must not result in an excessive govt entanglement with religion.

Domen är utmärkt. I ett fritt samhälle har man givetvis rätt att ha vilken inställning som helst till statsskicket, utan att diskrimineras av staten. Det är lika legitimt att vara anarkist, Jehovas vittne, syndikalist, fascist, islamist eller militant pastafarian, som att vara socialdemokrat eller moderat.

Det kommer mer och mer till uttryck i debatten att man måsta stödja det demokratiska systemet för att få bidrag av olika slag, och att all undervisning o.s.v. ska genomsyras av ett stödjande av det rådande systemet, som helt identifieras med demokratin i sig. Sverige tycks kräva lika mycket lojalitet mot sitt eget system som det kinesiska kommunistpartiet, fast med mindre drakoniska sanktioner. Man kommer osökt att tänka på J.S. Mills ord i "Om friheten":

"Society can and does execute its own mandates; and if it issues wrong mandates instead of right, or any mandates at all in things with which it ought not to meddle, it practices a social tyranny more formidable than many kinds of political oppression, since, though not usually upheld by such extreme penalties, it leaves fewer means of escape, penetrating much more deeply into the details of life, and enslaving the soul itself. Protection, therefore, against the tyranny of the magistrate is not enough; there needs protection also against the tyranny of the prevailing opinion and feeling, against the tendency of society to impose, by other means than civil penalties, its own ideas and practices as rules of conduct on those who dissent from them; to fetter the development and, if possible, prevent the formation of any individuality not in harmony with its ways, and compel all characters to fashion themselves upon the model of its own."

David N, HFD-domen gällde INTE den enskildes fria val att - om han eller hon så vill - lägga sin röst i allmänna val. Den gällde inte den ENSKILDES rättigheter. Domen gällde om ett kollektiv, en religiös kyrka, som i sitt interna regelverk förbjuder församlingsmedlemmarna att utnyttja sin allmänna, politiska rösträtt, har rätt att erhålla det årliga bidrag som staten delar ut till sådana religiösa församlingar/kyrkor som ansöker om bidraget.

Besynnerligt att så mycket som skrivs här fullständigt missförstås.

Du ser inte skogen för alla träd Bo!

Men, en intressant fråga är (om regeringen fått rätt) vad som händer om jehovas vittnen uppmanas av sina chefer att infinna sig på valdagen och lägga tre tomma ( blanka) kuvert för att ge till kejsaren vad kejsaren tillhör och jehova vad jehova tillhör? Skall den militära underrättelsetjänsten kopplas in för att se till att de röstande faktiskt röstar på ett visst parti? Det hela blir fullständigt löjeväckande, om regeringens grundläggande syn inte varit så skrämmande!

Vill regeringen också dra in katolikernas stöd för att katolikerna inte anser att kvinnan bestämmer över sin egen kropp (kvinnoförtryck), Hebreerna och deras kusiner mohammedanerna inte få pengar för att jehova vill skära av förhuden på pojkbarn (misshandel) eller pastafarianerna gå miste om bidrag för att de inte uppfyller kraven på fotolegitimation? allvarligast av alla exempel är väl för regeringen pastafarianernas samhällsomstörtande eftersom deras handlande skadar oss i kampen mot terrorismen?

Problemet är inte vad regeringen föreslagit! Problemet är regeringens Syn på demokratiska rättigheter!!!

Qvintus Sextissimus, med din metafor om skog och träd får jag anta att du anser att ett kollektivs legimitet härrör ur de enskilda medlemmarna i deras egenskap av mänskliga varelser. Anser du verkligen att FRA härleder sin eventuella legitimitet på samma sätt?

Europadomstolen (ED) ser hur som helst inte saken i det perspektivet att ett kollektivs legimitet skulle härröra ur de enskilda medlemmarna i deras egenskap av mänskliga varelser. Enligt Europakonventionen (EK) finns inga kollektiva rättigheter. Däremot tillerkänner ED vid tillämpningen av EK enskilda rättigheter i lika mån åt såväl juridiska som fysiska personer.

Dessutom följer av de i EK:s artikel 9 föreskrivna skyldigheterna för staten att respektera religionsfriheten, att bedömningen av om ett trossamfund kan anses bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på, inte innefattar någon närmare prövning och värdering av samfundets religiösa lära. Att sådan prövning och värdering inte får ske har dessutom uttryckligen framhållits i förarbetena till lagen om stöd till trossamfund (prop. 1998/99:124 s. 64).

I lagen (1999:932) om stöd till trossamfund föreskrivs i dess 3 § pkt 1 att stödet får lämnas endast till ett trossamfund som bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på.

Och det var sannerligen inte moderaterna som stod bakom det entydiga kravet. Utan socialdemokraterna. Så Sveriges nuvarande regering har egentligen utkämpat ett krig med HFD på socialdemokraternas front. Så, Qvintus, alluderande på dina träd och skogar, skyll inte på regeringens män och kvinnor med motorsåg. Lika lite som det är odemokratiskt att skjuta på pianisten.

HFD finner helt nyktert att "Bestämmelsen i 3 § 1 lagen om stöd till trossamfund kan mot bakgrund av vad nu sagts inte ges den innebörden att ett samfund, vars religiösa lära innebär att dess medlemmar uppmanas avstå från att delta i allmänna val, utan att för den skull motarbeta det demokratiska styrelseskicket, inte kan anses uppfylla kravet för rätt till statsbidrag."

HFD:s slutsats att bestämmelsen i 3 § 1 lagen om stöd till trossamfund inte kan ges den av regeringen hävdade innebörden, vilar egentligen till 100 procent på ED:s i domar avkunnade, på artikel 9 grundade avgöranden om trossamfund i allmänhet och Jehovas vittnen i synnerhet, där slutsatsen är att Jehovas vittnen måste antas bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på. Att förarbetena till lagen om stöd till trossamfund ger uttryck för samma slutsats torde ytterst härröra ur ED:s tillämpning av EK. Minns du möjligen att HD med stöd av EK art. 9 friade en frikyrkopastor trots att denne i offentlig predikan brutit mot svensk lag genom att stigmatisera homosexualitet och andra av Bibeln fördömda livsstilsmönster?

En skog = ett träd?

Bo: Jehovas vittnen består av individer, som använt sig av sin individuella rätt att bilda sig en uppfattning och bilda en organisation. De ska givetvis inte diskrimineras med bidragsavslag, för att deras kyrka har "fel" åsikter.

Att diskriminera ett samfund är att diskriminera de människor som utgör samfundet, p.g.a. deras åsikter.

JV förbjuder INTE sina medlemmar att rösta! Läs på!

Rösträtt är inget tvång! Läs på!

David N, du har fått de fundamentala reglerna om bakfoten. Eftersom HFD givit trossamfundet Jehovas vittnen rätt att få sin sak prövad i rättsprövning, har HFD dragit slutsatsen att trossamfundet Jehovas vittnen ska betrakats som "enskild".

Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen.

Om trossamfundet Jehovas vittnen ej betraktats som "enskild" med den enskildes mänskliga rättigheter, hade HFD avvisat samfundets talan.

Se f.ö. mitt svar härovan riktat til Qvintus.

Bäste Bo - att Jehovas vittnen rent juridiskt behandlas som en "person" som får sina "rättigheter" kränkta är mig helt likgiltigt. Det är en teknikalitet, som handlar om hur lagarna är utformade, rent praktiskt.

Rättigheter kan endast existera på individuell nivå. Att Europadomstolen dömer utifrån en juridisk persons "rättigheter", blir i praktiken inget annat än en prövning utifrån de mänskliga, individuella rättigheterna - även om det inte uttrycks så. Det är, reellt sett, medlemmarnas rättigheter det handlar om.

Fel min gode David N. Under så pass många långa år har jag varit verksam vid Europadomstolen, att jag kan knäppa dig på fingrarna vad gäller Europarätten och mänskliga rättigheter. Jehovas Vittnen utgör i det hänseendet en enhet eller sammanslutning, som har egen rättskapacitet, det vill säga kan förvärva EGNA RÄTTIGHETER och ikläda sig EGNA SKYLDIGHETER. Vilket är en annan definition på juridisk person.

Alltså är det ur ENHETEN Jehovas Vittnen som dess rättigheter enligt artikel 9 i EK härflyter ifråga om det av HFD i rättsprövning avgjorda fallet om ENHETEN Jehovas Vittnens RÄTTIGHET att uppbära stöd i egenskap av religiöst trossamfund. Vid sidan härom åtnjuter naturligtvis varje medlem i trossamfundet i egenskap av fysisk person de rättigheter som härflyter ur EK och dess tilläggsprotokoll (TP). Dock har ingen av dem rätt att uppbära stöd till trossamfund enligt lagen (1999:932) om stöd till trossamfund.

Är du månne politiker? Jag ställer den frågan eftersom somliga svenska politiker med förkärlek inhämtar uttryck som frekvent används av amerikanska advokater när de tappar ett mål. Då skyller de på en teknikalitet, vilket i grunden betyder att de hänvisar till att de misslyckats följa någon regel i den processuella rättegångsordningen. Vilket är ett allvarligt missgrepp som vid upprepade misslyckanden innebär att de utesluts ur sin "bar".

Europakonventionen (EK) utgör ett i juridisk dräkt klätt politiskt manifest i form av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, som antogs 1948 av FN:s generalförsamling i Palais de Chaillot, Paris. Många av de av EK och dess tilläggsprotokoll garanterade rättigheterna är av processuell natur. D.v.s. enligt ditt tyckande en samling teknikaliteter. Tjaha. Man får ju tycka som man vill men tiga är silver och tala är guld om man inte är absolut säker på att inte framstå som en muntration.

Käre Bo, "rättighet" är ett moraliskt begrepp - Europakonventionen är ett politiskt och juridiskt dokument. Om du läser vad jag skrivit från första början, så tror jag att det står ganska klart att jag applåderar det faktum att människors moraliska rättigheter upprätthålls.

Att Jehovas vittnen är en juridisk person, med juridiska rättigheter, betyder givetvis inte att JV är en riktig person med riktiga rättigheter.

Att man kallar en organisation för "person" och talar om dess "rättigheter" är en enbart juridisk konstruktion. Att påstå att JV verkligen har rättigheter är lika fånigt som att påstå att JV på riktigt är en person eller att man på riktigt har en egen vilja o.s.v. Det är den värsta sortens juridiska realism man kan tänka sig.

En organisation existerar bara i kraft av sina medlemmar, "vill" bara något som uttrycks av medlemmarna (eller deras accepterade representanter) och har bara rättigheter i kraft av att representera fysiska människor. Att påstå något annat är metafysiskt nonsens.

Du påstår: "Att Jehovas vittnen är en juridisk person, med juridiska rättigheter, betyder givetvis inte att JV är en riktig person med riktiga rättigheter."

Riktig person???? Menar du att person nödvändigtvis måste vara detsamma som människa? Ack du eviga enfald! En enfald som naturligtvis ytterst härrör ur USA-feminismen.

[fsv. person(a), f.; jfr isl. persóna, f., persóni, m., d., t. o. en person, fr. personne; av lat. persona, (ansikts)mask (för skådespelare), roll.

Med en person menar jag här en individ - en entitet som i sig har en egen tankeförmåga och viljemässig autonomi. Detta är nämligen sedan upplysningstiden just de egenskaperna som gör en individ till rättighetsbärare. Sedan står det ju dig fritt att använda ordet i andra bemärkelser.

I det latinska orginalet kan det givetvis finnas helt andra betydelser - en karaktär/mask som spelar en roll. I den bemärkelsen kan en organisation vara en person, men knappast i den moderna, svenska betydelsen. Att lista SAOB:s härledning av begreppet är knappast givande för din argumentation. Inte heller att argumentera att någon som spelar rollen av en individ kan ikläda sig verkliga rättigheter. Att använda ordet om JV, i den bemärkelse, styrker ju bara det jag säger - att man "låtsas" att JV är en person/entitet som i sig kan ha rättigheter.

Du verkar alldeles utmärkt bevandrad i juridikens värld, herr Widarsson, men när det kommer till mer filosofiska spörsmål, blir det genast lite svårare. Vad klassisk rättighetsfilosofi har med amerikansk feminism att göra, är höljt i dunkel.

Vad bra, då har du ju med emfas konstaterat att JV inte har någon som helst rättighet att uppbära det ifrågavarande bidraget. Av de uttryckliga villkoren för beviljandet av bidraget framgår nämligen att det inte får sökas av eller ges till en eller flera fysiska individer.

Återigen blandar du ihop det jag talar om - etiska rättigheter - med det tekniska - juridiska rättigheter.

Det är inte så svårt: genom att upprätthålla JV:s lagtekniska/konstruerade rättigheter, har ED upprätthållit medlemmarnas etiska rättighet att bilda och driva en sådan organisation, och bli likabehandlade inför lagen.

Jag kan tyvärr inte uttrycka det mycket enklare än så, och sätter därför streck i debatten här.

Skyll inte på mig. Det är lagstiftaren som uttryckligen exkluderat fysiska personer från bidragsrätten. Skriv gärna ett brev om saken till justitieutskottet och läxa upp deras ordförande kallad Begravningsentreprenören aka Morgan Johansson, Du kan ju erbjuda dina tjänster som extern konsult, dr i filosofi får man antaga.

Kurt har hamnat I fel forum. Kurt ombeds flytta till Vakttornet. Eller El Haaret.

I sin bok These Also Believe skriver professor C. S. Braden: ”De (Jehovas vittnen) har gjort demokratin en märklig tjänst genom sin strid för att slå vakt om sina medborgerliga rättigheter. I sin kamp har de gjort mycket för att säkerställa dessa rättigheter åt varje minoritetsgrupp i Amerika. När det görs intrång i de medborgerliga rättigheterna för en vilken som helst grupp, är ingen annan grupps rättigheter säkra. De har därför avgjort bidragit till att några av de mest betydelsefulla dragen i vår demokrati blivit bevarade.”

Åhhhhh Guuud såååå intressant!

Synd att Bo W är så trångsynt o fördomsfull...En av de i Regeringen som motiverade avslag till Jehovas vittnen är själv med i Pingsrörelsen! Vad har du Bo att säga om det?