Skip to content

Rejält sänkt skadestånd för uthängd flicka - "alltmer accepterat att vara öppen med sina sexvanor"

"Det inte går att bortse från det förhållandet att det inom inte alltför snäva kretsar av befolkningen med tiden har blivit alltmer socialt accepterat att vara mycket öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor". Det skriver Göta hovrätt i en dom och sänker skådeståndet från 130 000 till 25 000 kronor till en flicka som har blivit smygilmad när hon hade sex och uthängd på nätet.

 

En då 17-årig pojke filmade sig själv och sin dåvarande flickvän när de hade sex och lade sedan ut videon på ett flertal pornografiska internetsidor - allt utan flickvännens vetskap.

Pojken erkände de faktiska omständigheterna men bestred ansvar eftersom han inte hade menat att vara dum mot flickvännen och inte heller trott att filmen skulle få så stor spridning.

Skaraborgs tingsrätt ansåg dock att pojken måste ha insett att filmen skulle kunna komma att få stor spridning och att flickvännen därmed skulle kunna utsättas för andras missaktning. Han dömdes därför för grovt förtal till 45 timmars ungdomstjänst och 136 000 kronor i skadestånd till ex-flickvännen - varav 130 000 avsåg kränkning och 6 000 ersättning för sveda och värk.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Tingsrätten har tagit del av några minuter av den aktuella filmen bakom stängda dörrar. Tingsrätten kan konstatera att ett samlag mellan X (pojken) och Y (flickan) har spelats in. En bit in i filmen är Y:s ansikte väl synligt en längre stund. Några svårigheter för den som känner Y att identifiera henne kan inte ha förelegat och det har också framkommit i övrigt att Y har identifierats."

Tingsrätten fortsatte:

"Filmens innehåll och att denna nått spridning till ett större antal personer i målsägandens umgängeskrets har inneburit en mycket allvarlig kränkning av målsägandens personliga integritet och medfört betydande negativa konsekvenser för målsägandens sociala liv. Tingsrätten bedömer ett skäligt skadestånd avseende kränkning till 130 000 kr."

17-åringen överklagade till Göta hovrätt och yrkade att skadeståndet skulle sättas ned när det gällde kränkningsersättningen.

Hovrätten skriver:

"De uppgifter som X har lämnat har visserligen varit nedsättande för Y:s anseende. Det går dock inte att bortse från det förhållandet att det inom inte alltför snäva kretsar av befolkningen med tiden har blivit alltmer socialt accepterat att vara mycket öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor. I linje med att härskande etiska och sociala värderingar ska utgöra utgångspunkten vid bedömningen av en kränkningsersättnings storlek bör detta förhållande ges ett inte obetydligt genomslag vid hovrättens prövning."

Hovrätten skriver också att för det stora flertalet av de personer som har tagit del av filen ”torde” ex-flickvännens ansikte ha varit obekant. För dessa personer har det därmed saknats en koppling mellan de uppgifter som filmen förmedlade och ex-flickvännens person.

Med anledning av bland annat detta - och vid en jämförelse med de kränkningsersättningar som brukar utgå vid andra typer av brott - slår hovrätten fast att en skälig kränkningsersättning uppgår till 25 000 kronor. Det totala skadeståndet blir därför 31 000 kronor.

 

Foto: Stefan Wahlberg

  • Alt-texten
    Eva Clasö

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

62 comments

HovR:
"Det går dock inte att bortse från det förhållandet att det inom inte alltför snäva kretsar av befolkningen med tiden har blivit alltmer socialt accepterat att vara mycket öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor. I linje med att härskande etiska och sociala värderingar ska utgöra utgångspunkten vid bedömningen av en kränkningsersättnings storlek bör detta förhållande ges ett inte obetydligt genomslag vid hovrättens prövning."

Detta är att ta i. Att härskande etiska och sociala värderingar nu kommit så långt att det blivit alltmer socialt accepterat att vara "mycket" öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor. "Inom inte alltför snäva kretsar..." Vad använder sig HovR av för måttstockar egentligen? Fokus måste väl ändå ligga vid vad den enskilda individen upplevt/upplever och åsamkats såvitt avser kränkningens art, djup och omfattning. Den enskilda individen är inte = massan. Hur snäv får kretsen vara/bli för att inte övergå i "massan"? >50%? Hur mäts det i dessa fall? Ett finger i luften eller vad?

Det framträder en allt tydligare trend att synen på brottsliga gärningar och straffmätningen m h t därtill blir mildare i HovR:na än i TR:na. Tyngdpunkten i rättskipningen förskjuts därmed - i motsats till den uttalade viljan och ambitionen hos lagstiftarna - från första instanserna till mellaninstanserna. Dessutom löper den normgivande lagstiftningen på vissa områden - med "icke obetydliga genomslag i domarna" - risken att urholkas.

1-0 till TR.

Vid förtal är det objektiv ära som ligger till grund för avgörandet, alltså omgivningens uppfattning om individen Hur man mäter det är förstås svårt att svara på men man måste förstå att rätten är tvungen att göra en sorts ungefärlig uppmätning.

I och med att hon tillerkänns skadestånd anses brottet fortfarande utgöra en allvarlig kränkning, det är bara det att den inte anses vara lika allvarlig i hovrättens ögon som i tingsrättens, vilket antagligen är korrekt då den rådande uppfattningen är att kvinnor (med rätta) ska anses vara fria sexuellt och att det därmed inte är kränkande att porträtteras i en sexuell akt. Det ska alltså inte anses så allvarligt kränkande för en kvinna att få sitt sexliv blottat. Hade domen fallit i ett samhälle där kvinnlig sexuell dygd är av yttersta vikt för hennes anseende så hade ett högre skadestånd säkerligen dömts ut med rådande "måttstock".

Att HovR i detta mål råkar anse att det ”inom inte alltför snäva kretsar av befolkningen med tiden har blivit alltmer socialt accepterat att vara mycket öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor” innebär för ingen del med självklarhet att den i just det här målet aktuella 17-åriga flickan har att tåla, snudd på räkna med, att - utan egen vetskap och än mindre utan eget medgivande - bli filmad och uthängd i ett allmänt s k socialt medium i mycket intima och privata situationer/scener.
HovR bedömer att endast en viss nedsättande kränkning föreligger och reducerar därför det av TR utdömda skadeståndet väsentligt m h t luddigt formulerade rådande etiska och sociala värderingar.
Att kvinnor ska ”anses fria sexuellt” innebär ju inte per automatik vare sig att alla kvinnor, utan en känsla av kränkning, upplever sig vilja bli offentligen ”porträtterade i en sexuell akt” eller att enskilda kvinnor inte kan känna sig allvarligt kränkta av att ”ha fått sitt sexliv blottat” offentligt utan vare sig egen vetskap och/eller än mindre eget medgivande.
För övrigt räcker det med att endast någon eller ett par personer kan identifiera flickan på bilderna för att en kränkning ska anses föreligga samt att risken för muntlig spridning i vidare kretsar är uppenbar på sätt som gör att personen ifråga kan utsättas för andras missaktning.
Det är f ö symptomatiskt för vår tid att få eller ingen tycks plädera för männens rätt att fredas från kränkningar i sammanhang som dessa. Tvärtom, med rådande adrenalin-och testosteronstinna prestationsklimat är det snarare att anse som ett ”hjältedåd” att i narcissistiskt egotrippad anda visa upp sig själv med ändan bar i lag med sina "nedlagda jakttroféer", primärt för att vinna uppskattning inför andra hannar.
Det här är tendenser som ingalunda borde förstärkas/konfirmeras ytterligare genom förirrade utslag i våra domstolar.
Betydligt färre kvinnor torde f ö kittlas av tanken att offentligt publicera sig själva och sina partners i motsvarande situationer.
Man kan nog inte utesluta att i mål av denna beskaffenhet nalkas manliga respektive kvinnliga yrkesdomare ämnets kärna med delvis olika värderingar.

Undrar om skadestånd överhuvudtaget skulle beviljas för något "oliberalt" med typ följande motivering:
"Det går inte att bortse från det förhållandet att det inom inte alltför snäva kretsar av befolkningen alltjämt finns (kvar)varande normer om att det inte är socialt accepterat att ....(sätt in något gammeldags tänk).

Med tanke på de värderingar som idag råder i vårt samhälle och den oproblematiska ställning som det stora flertalet svenskar intar till pornografiskt material är HovR:s bedömning rimlig.

Fast vad har din eller någon annans inställning till porr att göra med den kränkning flickan måste ha känt över att hennes pojkvän filmat henne utan hennes medgivande och senare lagt upp filmen för allmän beskådning?

Jaha, är det enligt normen att lägga ut smygfilmad porrfilm nu alltså? Det har jag inte märkt. Själv så skulle jag vilja krypa ner i ett hål och gömma mig om det hade hänt mig. Så utomordentligt korkat uttalande av HovR. Det blir allt mer tydligt att de som sitter där har tappat all verklighetsförankring...

Absolut håller med.

Respekten för och hänsynen till den enskilda människans integritet minskar ju högre position i samhället som betraktaren befinner sig. Det bestyrker bara sanningshalten i bordellhärvan som försiggick i den högsta samhällstoppen redan på sjuttiotalet.

"Det går dock inte att bortse från det förhållandet att det inom inte alltför snäva kretsar av befolkningen med tiden har blivit alltmer socialt accepterat att vara mycket öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor. I linje med att härskande etiska och sociala värderingar ska utgöra utgångspunkten vid bedömningen av en kränkningsersättnings storlek bör detta förhållande ges ett inte obetydligt genomslag vid hovrättens prövning."

Ja, det kanske stämmer HovR. Folk pratar mer om sex nu än tidigare, men det är väl ändå en väldig skillnad mellan att prata om sitt sexliv med sina vänner jämfört med att visa upp en hemmavideo på själva akten. Eller är det bara jag?

Jo, så är det naturligtvis. Det argumentet har dock ingen tyngre bäring i det här fallet då skadestånd utdömdes samt att den tilltalade dömdes till grovt förtal, eller hur?

Kanske inte men det har konsekvenser, människor oroas över upprätthållandet av rättsmedvetandet inom hovrätterna. Göta Hovrätts argumentering säger mer om dem än om gemene man dock de har mandat att kontextuellt förmildra en sexualkränkning - och detta känns inte som en bra sak för rättsäkerheten.

Sex is a private matter to a person. It is getting serious when another person is taking risk from the sex activities. According to the law in this subject, some restriction to the sex activities as age limit, protect to the outside environment from the sex communication, and behaviour with public and public matters. Human sexual behaviour is depending upon the social matters and psychological matters as like a how to attract with mind! There is solitary behaviour involving only one individual, and there is sociosexual behaviour involving more than one person. I believe that so many people attract from mentally as sexual response. Really these type of matters can not neglect because it is effecting to the person` s future.

Domen och artikeln kommenteras på Juridikbloggen:

http://juridikbloggen.wordpress.com/2013/10/21/det-gar-dock-inte-att-bor...

Domen visar återigen hur rättslös den enskilde individen ar i var dysfunktionella Nation Sverige. Samtliga i Hovratten bor skämmas .Man undrar vilka pervationer de domare lider av OCH skulle de dömma likadant om det gällt deras egen dotter eller son. SKAMS Sjufaldigt!

"pervationer", "dömma", "SKAMS"....
Skall du inte skämmas själv, som gått i skolan till stora kostnader för det allmänna utan att ha besvärat dig med att lära dig skriva?

Hört talas om dyslexi?

Du menade nog perversioner och döma, ring över å, prickar över ä samt mellanslag e f t e r punkt...

Och du menade nog inte att vara en petimeter men se det blev du i alla fall. Klarar du inte av att förstå innehållet i den meningen utan prickar och onödiga mellanslag?

"Det går dock inte att bortse från det förhållandet att det inom inte alltför snäva kretsar av befolkningen med tiden har blivit alltmer socialt accepterat att vara mycket öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor. I linje med att härskande etiska och sociala värderingar ska utgöra utgångspunkten vid bedömningen av en kränkningsersättnings storlek bör detta förhållande ges ett inte obetydligt genomslag vid hovrättens prövning."

Det är ju så att man tappar hakan. Vad är det för gubbar som sitter i hovrätterna egentligen??? Menar de verkligen att Svensson lite till mans brukar lägga upp egeninspelade porrfilmer??!!! Visst snackas det om sex men att det skulle vara allmänt accepterat att lägga upp inspelningar som visar när man har sex är ju helt absurt. De medger ju till och med att det har varit nedsättande för hennes anseende i domen och med den spridning som allt får på internet riskerar ju detta att förfölja henne resten av hennes liv. Och att de flesta inte känner igen hennes ansikte gör inte saken bättre. Med största sannolikhet har ryktet också spridit sig som en löpeld till personer i hennes omgivning och setts av dessa just därför att det INTE är allmänt accepterat att lägga upp egeninspelade porrfilmer. Verklighetsförankring tack!

Jaha, inom kort så kommer några bland hjärntrusten att göra bedömningen

"att då det numera i en inte alltför liten och snäv krets inom samhället, får anses accepterat och vedertaget med, vad som tidigare benämdes hedersbrott; så kan inte den iofs. grova misshandeln och könsstympningen, anses vara ett brott som samhället bör bedöma.

Håll i hatten - det går fort utför nu

Kunde inte skrivit det bättre själv, Affe! Men, jag tänker nog hålla i något annat........

Ja, när jag läser dessa "domslut" får de mig verkligen att känna att jag är pryd, konservativ och alltför naiv när det gäller förhoppningen att domstolar dömer "rättvist".

Jag hoppas Dagens Juridik följer upp med ingående och personliga porträtt av de personer som dömt på detta vis! Med tanke på dessa personers "etiska och sociala värderingar" borde ju ingående personporträtt av den typ jag refererar till vara allt annat än ett problem. Borde tryckas i alla tidningar. Allmänintresse finnes att veta vilka de här typerna är!

Jag tog del av skrivningen på Juridikbloggen och fastnade för följande:

"Det här är mer än ett iakttagande av etiska och sociala värderingar. Det här är ett empiriskt påstående om hur synen på sexuallivet förändrats i samhället. Sådana domskäl borde inte få skrivas utan ett robust stöd i sociologiska källor, enligt min mening. Utan stöd i någon form av empiri blir det rena spekulationer. Stämmer hovrättens påstående? Vi kan ju fråga Natascha som inte längre vill gå ut."

Jag kan bara instämma. Hovrättens skrivning synes vara tagen från luften som en allmän formulering och inte vara baserad på empiri utan snarare på ledamöternas egna sexliv. Det dröjer nog inte länge innan ackusatorisk processen får sig ännu en prövning då domaren hänvisar till sina egna erfarenheter av BDSM.

Det har inget med ledamöternas egna sexliv att göra. De gör en rimlig uppskattning av rådande etiska och sociala värderingar, hur ska man annars kunna ta ställning till något angående andras syn på målsäganden.

Det är väldigt vanligt idag att människor lägger ut nakenbilder och information om sina sexliv på nätet så varför skulle någon se ned på personen i fråga för det. 25 000 är helt klart rimligare än 130 000.

Både du och hovrätten har fel! Det är ingalunda "väldigt vanligt idag" att lägga ut sig själv i en film i ett samlag på porrsidor. Du som privatperson kan i och för sig påstå så och hänvisa till dina egna förehavanden men en domstol borde motivera det konkret varav följande frågor aktualiseras:

• Finns det något bärande stöd för "att det inom inte alltför snäva kretsar av befolkningen med tiden har blivit alltmer socialt accepterat att vara mycket öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor"?

• Om svaret på föregående fråga är ja, kan det i så fall per automatik tolkas som att vår ökade transparens kan tillämpas i det här fallet? [En bikinibild på din privata Facebookprofil är inte att jämställa med en publik video, på en porrsida, vari du har samlag.]

• Vad åsyftas med att något är "väldigt vanligt idag"? [Det borde väl minst krävas att över hälften av befolkningen frivilligt figurerar i porrvideor.]

Jag förstår emellertid att mitt synsätt är främmande för den moderna rättstillämpningen och jag får väl acceptera att övergrepp mot enskilda kan anses mildare beroende på vad allmänheten antas tycka helt utan minsta referens. I min enfald trodde jag tills i dag att en individuell bedömning skulle göras i varje fall med effekten att om flickan inte varit med på noterna skulle det ha företräde framför kollektivets (ev.) sexualisering. Min rättskänsla fick sig dock en rejäl törn!

Du verkar ha missat att rätten fällde den tilltalade för grovt förtal samt tillerkände målsäganden skadeståndsbelopp p.g.a. kränkning vilket betyder att de bedömde att skadan utgjorde en allvarlig kränkning. Med det i åtanke är det svårt att förstå den upprörda tonen i kommentarsfälten. Om hovrätten säger att det "har blivit alltmer socialt accepterat att vara mycket öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor" kan man inte tolka in att den menar "att lägga upp sexvideos", vilket flera verkar göra.

Man kan heller inte påstå något annat än att det har blivit en öppnare syn gällande sexualitet i Sverige, en utveckling som tog sin början på 60-talet som som därefter har fortsatt.

Nej jag har inte missat det. Men hovrätten motiverade det sänkta skadeståndet på ett sätt som jag ogillar och sålunda är ju invändningen relevant. Låt oss då gå igenom din kommentar i förhållande till mina punkter.

Du tror att hovrätten lutar sig mot 60-talet. Över huvud taget är det olyckligt att vi tvingas tro i brist på hovrättens utstuderade resonemang men jag tvivlar. Sedan blir det knepigt, för du vidgår att hovrätten avhandlat ett generellt synsätt som har implicerats i det aktuella ärendet.

Hur kan en (fortfarande eventuell i brist på utförligare skrivningar i domen) ökad sexualisering vara relevant i det här ärendet om alla samtidigt torde vara överens om att väldigt få frivilligt lägger ut porrvideor på sig själva på webben? Nu förstår jag emellertid att den ökade sexualiseringen på något sätt blir ett bihang och inte är essentiell som så men hur kan det då tillmätas en betydelse värd 105 000 kr i det enskilda fallet; proportionalitetsprincipen???

I vilket fall som helst, även om domstolen gjort en riktig bedömning är det sjukt att en kollektiv sexualisering ska sättas i relation till ett övergrepp på en enskild såsom i det här fallet.

Jag tror inte att hovrätten lutar sig mot 60-talet, men att den ökade sexualiseringen, som hovrätten har att beakta i det här fallet, där tog sin början (i runda slängar ...).

Vid förtal har man att värdera målsägandens objektiva ära, alltså vad andra tycker om den individen. Då det rör sig om förtal av sexuell karaktär måste man naturligtvis göra en ren uppskattning av samhällets rådande sociala värderingar, för att värdera den missaktning brottsbestämmelsen om förtal talar om - annars kan man ju inte ens döma i fallet. På det sättet är sexualiseringen av vikt då man har att anta att samhället inte anser ens persons "ära" vara kränkt om den pekas ut som en sexvideodeltagare lika mycket som om den skulle pekas ut som pedofil

Av rena rättssäkerhetsskäl borde man ju rimligen istället vara upprörd över att folk kan fällas för förtal då missaktning är oerhört svår att möta och att man då hellre borde fria än fälla...

Som sagt, det är en gravt störd syn att tro att folk inte missbetraktar en som figurerar i en video på en porrsida. Allt annat är humbug!

Absolut och därför blev det en fällande dom plus skadeståndsskyldighet. Hovrätten resonerar bara att man nuförtiden inte i lika hög grad missaktar porrskådisar och liknande. Det finns nyansskillnader inom skadeståndsrätten som är vanskliga att överträda, då det öppnar upp för mycket högre ersättningsbelopp.

Sen finns det naturligtvis olika grader av förtal, där det här är ett grovt sådant - men inte lika grovt som många andra. Det är t.ex. inte olagligt att ställa upp i en sexvideo och sex i sig är relativt avdramatiserat jämfört med förr. Det är det som den fällande domen konstaterar i princip.

Men med det sagt är det naturligtvis integritetskränkande för tjejen att bli utsatt för detta men då har man större nytta av att uppdatera lagstiftningen istället för att rucka på omodern sådan (vilken ärekränkning är). Detta är rätten tvungen att göra då man ser på de krystade domskälen här och i andra sexvideofall (att det är missaktande att betraktas som sexvideodeltagare - då det snarare rör sig om känslan av angripen intregritet), då förtal skyddar subjekten ära och heder, vilka enbart i vissa fall överensstämmer med många av dagens påstådda ärekränkningsbrott.

Jag ställer mig väldigt frågande till hur du definierar "väldigt vanligt". Kan inte svara för hur mycket folk skulle prata om sina sexliv anonymt på nätet men känner verkligen inte att jag ens är bekant med så många människor som nonchalant lägger upp nakenbilder av sig själva och delar med sig om sina sexliv. Möjligen att par delar nakenbilder ofta med varandra och att detta diskuteras med någorlunda nära vänner.

Är dock ännu ett språng att sedan dela med sig av ett helt videoklipp där man har sex. Som nämnts av andra så är jag helt enkelt väldigt obekant med att detta skulle vara så vanligt och socialt accepterat. Kan ju praktiskt taget lika väl säga att det är "väldigt vanligt" att ha en liten publik med in i sovrummet lite då och då.

Tror dock att det stora problemet har att göra med att offrets egna integritet inte tas på allvar. Även om det nu var så att alla tycker att det är fullt normalt att lägga upp sina egna hemma-gjorda porrfilmer så borde det ju ändå vara ett ganska stort brott att göra detta mot någons vilja. Som alltså uppenbarligen skedde i detta fallet.

Så känns väldigt mycket som att det är fel både på lagen och tillämpningen av den.

Ingenstans i hovrättens dom finns det att läsa att det skulle vara "väldigt vanligt" att lägga upp videoklipp där man har sex. NI verkar inte ha insett att den tilltalade dömdes för grovt förtal och utdömdes att betala skadestånd till målsäganden.

Precis!

Jag fattar inte heller vad som menas med "väldigt vanligt" då det mest lättklädda jag stött på hos bekanta på webben högst varit ett par shorts, det kan ju inte kallas för en ökad sexualisering.

Men det essentiella är fortfarande om en ökad sexualisering har kommit till uttryckt på senare tid och i så fall på vilket sätt. Det verkar ändå som om jag får visst gehör för att det fortfarande hör till ovanligheten att folk lägger ut porrvideor på sig själva. Trots det ska en diffus allmänt ökad sexualisering tillmätas betydelse i det enskilda fallet. Ett ord: Sjukt!

Nej, de gör en svepande och inte särskilt rimlig uppskattning av rådande etiska och sociala värderingar. Självklart måste de göra en bedömning, men det betyder inte att bedömningen är riktig.

Att det är "väldigt vanligt" att människor lägger ut nakenbilder och information om sina sexliv på nätet, innebär inte att det inte är kränkande att få sådant material utlagt mot sin vilja. Det finns i och med internet mycket som är "väldigt vanligt", men som antagligen varken du eller jag vet någon som gör. Det finns troligen många i flickans omgivning som ser ner på henne i och med detta, och det påverkar troligen hennes liv negativt, för en lång tid framöver.

Vari ligger rimligheten i det?

Kränkningen är inte i sig att filmen blivit utlagd utan att det skett utan målsägandens vetskap och godkännande.

Dagens samhälle är översexualiserat och gemene man har i allt större utsträckning ett förvridet förhållande till sex och sexualitet. I vårt land är detta nära kopplat till 60-talets sexuella revolution och dagens lättåtkomliga pornografi. Det är i det samhälle som hävdar att sex är något offentligt som handlingar likt dessa kan ske. Varifrån tror ni dessa killar får sina idéer? Varifrån tror ni lusten till att göra sådana här handlingar utgår ifrån? Varifrån skulle ett gränsdragande omdöme i vår samtid kunna nå fram till dessa killar som gör detta? Handlingen är fruktansvärd och borde bestraffas hårt. Men de intellektuella och politiskt aktiva som vill ha vårt sexualliberala samhälle är inte de första som skall klaga.

Det är riktigt men glöm för guds skull inte den slappa uppfostran! Om det inte vore för att somliga föräldrar fortfarande besitter konsten att medelst uppfostra sina barn skulle vi se ännu fler sådana här ärenden.

I och med ansiktsigenkänning och taggning i social medier så faller hovrättens resonemang att kvinnans ansikte är obekant för de flesta.

Med denna 'dom' (på tok för mild) och de friande våldtäktsmännen i fallet med flickan i Tensta som mot sin vilja tvingades till sex med flera killar så vet vi idag att respekten för kvinnor i det svenska rättsväsendet verkar ha nått en ny botten. Det är faktiskt rent utsagt skrämmande att det ska daltas så förbannat med dessa vidriga män', ynkryggar är vad de borde kallas, och att deras omförmåga att känna vad som är rätt och fel tycks ses som något acceptabelt eller t o m naturligt.

Som man och bosatt i Sverige så vill jag säga till rättsväsendet i Sverige: Sluta att se oss som viljelösa monster styrda av våra djuriska lustar utan se oss istället som individer med fri vilja som faktiskt klarar att INTE begå de där olagliga handlingarna.

Tack Martin! Det är det här jag också har reagerat på. Och i det uppmärksammade fallet med flickan i Tensta förundras jag över att man inte kollar att den man har sex med är med på noterna - måste tjejen skrika "nej"?! Nog inser man om den man har sex med vill det eller inte.

Ja det här är en empirisk paradigm jag ofta försöker diskutera i bloggande och tweetande. Det finns ett så kallat sunt förnuft. Så även i dessa kontextuella sammanhang. De flesta killar och män som motsäger sig översensibiliserade sexualbehov i fall där det är orimligt vet vad som gäller. De vet. Det kallas common sense och utgör normen för rådande socialt beteendet 2013.

Förnuftiga killar och tjejer, kvinnor och män kommer kan inte förstå hovrättsdomares preferenser för förmildring och bortförklaringar, för domslutsargumenten utgör ett rättstvistande som är ofattbart. Ser fler än jag faran med rättsäkerhetsaspekten av en domslutsargument som Göta Hovrätts? Jag vare sig kan eller vill ge mitt stödi varje fall till rådande rättspraxis inom hovrätterna.

Men jag förstår inte. Om hon nu inte ville att filmen hon inte visste togs skulle visas för andra, hur kan hon då anses "vara öppen med sin sexualitet"? Om det hade varit tingsrätten som motiverat det så hade jag inte blivit förvånad, men Hovrätten? Kanske dags att några där söker jobb som passar deras kompeten?

Jag som lekman kan ej förstå hur laga män och kvinnor som tänker att detta har blivit socialt accepterat,Det är det grövsta en människa kan utsätta en annan för, denna flicka kommer att vara uthängd av en människa smygfilmar samlag handling för sina egna dolda agenda. Det är ett grovt övergrepp på den mänskliga integriteten.Har vi kommit till ett samhälle där all är socialt accepterat jag undrar hur dessa lagmän kvinnor som är högt utbildad med bra lön kan komma fram till denna slut plädering men vad vet jag en enkel människa som tycker det svenska rättssamhället börjar likna en dålig novell av rättsliga gallimatias

Socialt accepterat?? Vilka kretsar vistas domstolen i? När större delen av befolkningen anser att ett pojkgäng begått en gruppvåldtäkt, då frias de för att offrets historia inte riktigt hänger ihop. Då var den allmänna uppfattningen inte så intressant. Nu har en flickas integritet kränkt, och förövaren får strafflindring eftersom rätten tror att vi, befokningen, betraktar beteendet som normalt! Alla argument går tydligen hem om det gäller att rädda en man.

@hd: straff och skadestånd är inte samma sak. Förövaren har inte fått någon strafflindring som du påstår, TR:s dom för grovt förtal till 45 timmars ungdomstjänst står fast. Överklagandet till hovrätten gällde endast skadeståndsbeloppet på 130.000, som sänktes till 25.000

Jag kan ha viss förståelse för att skadeståndet sänktes. Men när jag läste domskälen blev jag, milt sagt förvånad. Måttstocken för om något är allmänt socialt accepterat måste rimligen ta sin utgångspunkt just utifrån vad allmänheten har för uppfattning. Att hänvisa till vad en liten perverterad grupp har för uppfattning i frågan kan inte rimligen tas till intäkt för att beteendet generellt vunnit acceptans. Hovrättens resonemang haltar redan därav och den moraliska kompassen har helt tappats bort av de aktuella domarna. Tyvärr blir väl detta en dom som får överprövas av HD, endast på grund av domskälen.
Mvh Kent

Vilken vanvettig dom. Hur minskar det kränkningen flickan utsatts för, ens om det vore sant att det "inom inte alltför snäva kretsar av befolkningen med tiden har blivit alltmer socialt accepterat att vara mycket öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor"?

Det är trist att vårt rättsväsende verkar oförmöget att modernisera sig självt ur en jämställdhetssynpunkt.

Mot Den Stora Enfalden och Elakheten kampade sjalvaste Gudarna forgaves..sa.......SKAMS Sjufaldigt

Det är ju helt sanslöst att rättsväsendet inte kommit längre. Hur skadeståndet kunde sänkas med den primitiva motiveringen är inte bara en gåta, det är en skandl!

Som "icke-jurist" häpnar jag över att vad som rätten inbillar sig är "socialt accepterat" dvs folkopinionen tydligen ska få styra hur högt straffet ska vara. Ska inte lagen göra det? Rättvisan är definitivt inte blind i dagens Sverige.

Ar det ngn som verkligen tror att Sveriges Rikes Lag ar till for att framja en rattssaker Nation som varnar om varje enskild individ, djur, natur etc NEJ den skall bara gagna Lambertz och andra brannvisjurister utan vett och sans , Ask med lakejer och politiker som helt saknar vett och sans utan dartill omdome och inte minst kompetens. Att bli statsminster i Sverige kraver inte ngt alls som gor exakt vad de vill utan ngn som helst ens anmarkning Jag har inte lang tid kvar tack i detta liv tack gode Gud och hoppas det politiska etablissemanget far smaka pa den egna medicinenen......

Wow, exceptionellt medioker dom.

Jag tänker på flickan i USA (minns inte namnet) som flashade brösten framför en webbkamera och när bilderna sedan spreds på nätet, och i hennes skola, hängde sig själv. Inte på något sätt ett unikt fall. På vilket sätt menar Hovrätten att den här skulle vara socialt accepterat? Jag skulle vilja hävda att det - tvärtom - är värre idag än det var förut, givet sociala medier och lättheten med vilket sånt här material sprids, m.m.

Skadeståndet borde alltså höjas kraftigt, inte sänkas, men det kanske är för mycket begärt att mossiga hovsrättsråd som inte hänger med i samhällsutvecklingen ska ha någon som helst förståelse på det här området.

Självklart får man ha sex. Ingen höjer på ögonbrynen för att en kvinna ligger med sin man. Man får också gå på toaletten, duscha, med mera med mera.

Det betyder inte att det är acceptabelt att sprida filmer på dem som gör sådant. Det är fortfarande oerhört genant och det innebär fortfarande att den som hängs ut på film riskerar trakasserier. Se på flickan som tog livet av sig efter att hennes sexfilm spreds på nätet och den förföljelse som blev konsekvensen av det blev henne övermäktig. Inse att det är henne juristerna i hovrätten talar om. Samhället som drev henne till självmord på grund av sexfilmen är det samhälle hovrätten syftar på.

Som vanligt måste man dra slutsatsen att jurister är helt världsfrånvända. Ni förstår inte världen ni lever i och det samhälle ni borde vara en del av. Problemet är att världsfrånvända jurister kan göra enorm skada, som i det här fallet. Ni som bor bakom era trygga skrivbord och umgås med lika underliga juristkamrater, ni borde inte få sitta till doms.

25.000 kronor är ett hån och motiveringen är ett slag i ansiktet på både sansen och moralen.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/hovratten-forsvarar-domen/

Försvarstalet gör mig nästan mer förbannad...

Tingsrättens analys var den rätta, hovrättens är sjuk. Blir man filmad utan att vara medveten om det eller ha samtyckt handlar det inte om sexvanor, det handlar om kränkning och utnyttjande.

Hovrättens dom - "Smygfilmad och uthängd på nätet? Ja vad då då? Sådana som ni tycker ju ändå inte det är särskilt skämmigt att hängas ut på internet numera. Det har vi läst i aftonbladet".

det här visar bra att medborgarna måste få insyn och påverkan även i Hovrätten. Inför samma domarsammansättning som i Tingsrätten dvs att nämndemännen är i majoritet. Så att sunt förnuft får komma till tals.

Tyvärr är inte nämndemännen direkt representativa för resten av befolkningen, i alla fall inte i de allra flesta fall.

HUR tänkte Hovrätten här då????
Är det socialt accepterat att filma sex med sin partner och sedan lägga ut det till allmän beskådan utan att det ger konsekvenser????
25 000 är ytterligare en kränkning av kvinnan!!!

Han hade ju smygfilmat henne utan hennes vetskap.
Det innebär ju att han på förhand visste att han utsatte henne för en kränkning och att hon inte hade gått med på att bli filmad eller utlagd på nätet.
Vilket märkligt förfarande av hovrätten! Undrar om herrarna och damerna där hade tagit lika lätt på det om det gällt dem själva/deras döttrar/deras hustrur?
Det verkar visa mer på bristen på etik i hovrätten än bland folk överlag.
Kan verkligen inte hålla med om att det här på något sätt skulle vara ett allmänt accepterat mönster. Det är nog en lika stor skandal idag som någonsin!
I det här landet vill man snart inte bo mer! Hovrätten omöjliggör all form av etik och moral i samhället - vilka är dessa människor? Och hur läser de lagen?