Skip to content

Högsta domstolen: "Otrohetskontroll" av kvinnas underliv är våldtäkt - avsikten saknar betydelse

Högsta domstolen
Högsta domstolen

Så kallade "otrohetskontroller" - där en man tvingar en kvinna till "gynekologisk" undersökning för att kontrollera om hon har varit otrogen - är våldtäkt. Det slår Högsta domstolen fast i en dom idag.

 

Sedan en man hade åtalats för att han, efter våld och hot, hade fört upp fingrarna i sin sambos underliv för att kontrollera om hon hade varit otrogen så  dömdes han för våldtäkt av tingsrätten.

Svea hovrätt kom dock fram till att gärningen var att bedöma som olaga tvång eftersom mannen inte hade haft något sexuellt syfte eller uppsåt.

Med bara några dagars mellanrum bedömde Göta hovrätt ett helt annat och nära nog identiskt fall som sexuellt tvång.

När det gäller fallet från Svea hovrätt så meddelade Högsta domstolen prövningstillstånd i frågan om brottsrubricering och valde att i övrigt lägga hovrättens dom till grund för sin bedömning.

Högsta domstolen skriver:

"Hovrätten har, beträffande åtalspunkten 2, funnit styrkt att X har knuffat ner Y på sängen och dragit hennes ben åt sidan samt att han mot Y:s vilja fört upp sina fingrar i hennes underliv och i samband med denna händelse uttalat hot av innebörden att hon skulle skadas. X och Y var vid tidpunkten för händelsen ett par. De har samstämmigt uppgett att X syfte med handlingen var att kontrollera om Y hade varit otrogen."

HD slår nu fast att själva syftet i sig saknar betydelse för att bedöma om det handlar om ett sexualbrott eller inte. HD skriver:

"Vissa handlingar ska alltid anses ha en påtaglig sexuell prägel. Exempel på sådana handlingar är vaginala, orala och anala samlag. Hit hör även handlingar som att föra in fingrar eller föremål i en kvinnas underliv. Avsikten med handlingen saknar betydelse. En handling av det aktuella slaget är alltid ägnad att kränka den sexuella integriteten, om den utförs utan ett giltigt samtycke."

Gärningen ska enligt HD bedömas som våldtäkt av normalgraden:

"X har fört in två fingrar i Y:s underliv och 'grävt runt', låt vara att handlingen var kortvarig. Handlingen har med våld och hot om våld utförts mot Y:s uttryckliga vilja. Det uttalade syftet har inneburit att situationen, utöver den kränkning som övergreppet i sig innebar, var förödmjukande för henne. Brottet kan därför inte anses vara ett sådant undantagsfall där den lindrigare straffskalan i tredje stycket ska tillämpas. Brottet ska således bedömas som våldtäkt enligt 6 kap. 1 § första stycket brottsbalken."

HD återförvisar nu ärendet till hovrätten för fortsatt handläggning.

 

Läs hela domen här.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt