Skip to content

HD enhälligt om ne bis in idem - förbjuder åtal för skattebrott efter skattetillägg

Den som har fått ett skattetillägg därför att han eller hon har lämnat en oriktig uppgift i skatteförfarandet får inte därefter åtalas för skattebrott på grund av samma oriktiga uppgift. Det är innebörden av det pleniavgörande som Högsta domstolen idag har kommit med i frågan om ne bis in idem.

 

HD skriver att den enskilde har ett skydd mot att en och samma gärning prövas i två olika förfaranden. Det framgår av ett tilläggsprotokoll till Europakonventionen och av EU:s rättighetsstadga.

Det svenska systemet innebär att en oriktig skatteuppgift kan leda till både skattetillägg och ansvar för skattebrott.

HD har nu slagit fast att en person för en och samma oriktiga uppgift inte får åtalas för skattebrott vid allmän domstol om Skatteverket dessförinnan har beslutat om skattetillägg.

HD:s avgörande innebär en ändring av domstolens praxis. Det har fattats av Högsta domstolen i dess helhet i ett så kallat pleniavgörande där samtliga justitieråd har deltagit. Avgörandet är enhälligt.

Enligt beslutet har Högsta domstolen tagit hänsyn till en dom som EU-domstolen meddelade tidigare i år. Den domen gäller mervärdesskatt.

Högsta domstolens beslut innebär att skyddet mot dubbla förfaranden gäller även andra skatter, exempelvis inkomstskatt.

HD skriver bland annat:

"Sammanfattningsvis innebär det sagda i huvuddrag följande. Rätten att  inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott (gärning) omfattar systemet med skattetillägg och påföljd för brott mot skattebrottslagen.  Rätten omfattar såväl mervärdesskatt som andra skatter och avgifter. Den  gäller när skattetillägg och påföljd för skattebrott aktualiseras för en och samma fysiska person, också när en juridisk person är primärt ansvarig för skattetillägget. Det föreligger hinder (lis pendens) mot åtal för skattebrott även om beslutet om skattetillägg inte har vunnit laga kraft."

 

Här kan du läsa hela beslutet från HD.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt