Skip to content

"Hjälplöst tillstånd" blir "särskilt utsatt situation" - men ingen samtyckesparagraf i nya våldtäktslagen

Professor Madeleine Leijonhufvud och justitieminister Beatrice Ask
Professor Madeleine Leijonhufvud och justitieminister Beatrice Ask

Regeringen lämnar i dag över ett förslag till ändringar i sexualbrottslagstiftningen till Lagrådet. Någon så kallad samtyckesparagraf är dock inte aktuell heller denna gång.

 

- Det borde vara självklart i Sverige 2013 att man inte ska få utföra en allvarlig sexuell handling när man vet att den andra inte vill. Stora delar av resten av världen har infört sådan lagstifning, säger professor Madeleine Leijonhuvud till Sveriges Radio.

Madeleine Leijonhufvud har länge förespråkat att kravet på samtycke införs i våldtäktsparagrafen.

Justitieminister Beatrice Ask har dock ännu en gånng avfärdat detta med hänvisning till att hon vill undvika en byråkratisering av sexuallivet.

- Sexuella övergrepp innebär en allvarlig integritetskränkning. Respekten för varje människas absoluta rätt till sexuell integritet och sexuellt självbestämmande måste därför värnas och vara tydlig, säger Beatrice Ask som dock nöjer sig med att reformera dagens lagstiftning med tre huvudsakliga förändringar.

Enligt Lagrådsremissen handlar dessa om:

  • Bestämmelsen om våldtäkt utvidgas. Fler fall av sexuella utnyttjanden kriminaliseras som våldtäkt genom att begreppet "hjälplöst tillstånd" ersätts av det vidare begreppet "särskilt utsatt situation". Enligt regeringen skulle det därmed bli tydligt att även sådana situationer där ett offer möter övergreppet med passivitet omfattas av våldtäktsbrottet.
  • Tillämpningsområdet för grovt sexuellt övergrepp mot barn utvidgas. Syftet är att ge domstolarna ett större utrymme att bedöma allvarliga sexuella övergrepp mot barn som grova brott. Samtidigt höjs straffminimum för brottet från fängelse i sex månader till fängelse i ett år.
  • Kravet på dubbel straffbarhet avskaffas för utnyttjande av barn för sexuell posering och köp av sexuell handling av barn. Preskriptionstiden förlängs för utnyttjande av barn för sexuell posering genom att den börjar löpa först den dag då barnet fyller 18 år. Ändringar krävs enligt regeringen för att Sverige ska kunna tillträda Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt