Skip to content

Regeringskansliet bröt mot språklagen - idag byts alla e-mail-adresser ut från engelska till svenska

Statsminister Fredrik Reinfeldt och hans medarbetare byter e-mail
Statsminister Fredrik Reinfeldt och hans medarbetare byter e-mail

Idag byter hela Regeringskansliet e-postadresser - från engelska till svenska. Bakgrunden är bland annat den JO-kritik som år 2010 riktades mot Regeringskansliet för att man inte levde upp till den nya språklagen.

 

"I detta sammanhang vill jag erinra om regeringens uttalanden i språklagens förarbeten angående vikten av att det allmänna i sin verksamhet ger en tydlig signal om att svenskan är samhällets gemensamma språk."

Så skrev justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger år 2010 när det gäller Regeringskanslets engelska e-mail-adresser.

Den nya språklagen trädde i kraft år 2009 och i anmälningar som kom in till JO påtalade bland annat "Nätverket Språkförsvaret" att Regeringskansliet enbart använde sig av engelskspråkiga e-postadresser.

Justiteiombudsmannen Hans-Gunnar Axberger kom år 2010 fram till att utformningen av myndigheters e-postadresser i och för sig kan ligga utanför det kärnområde där språklagen kräver att endast svenska språket får användas.

Att myndigheter har e-mail-adresser på engelska bör dock inte sätta stopp stoppa möjligheten att kunna kommunicera med svenska myndigheter på svenska enligt de krav som ställs upp i språklagen, ansåg JO som skrev:

" Lagen innefattar emellertid ett allmänt krav på att, enkelt uttryckt, en myndighet så långt möjligt ska använda svenska."

"Språklagen ålägger det allmänna ett särskilt ansvar för det svenska språkets användning och utveckling. Ansvarets räckvidd måste bland annat vara beroende av vilken roll och ställning en myndighet har. Regeringskansliet är därvid unikt. Just dess bruk av enbart engelskspråkiga e-postadresser rimmar illa med det särskilda språkvårdsansvar som från statens sida ställs på myndigheterna."

Arbetet med att lägga om de anställdas e-mail-dresser vid Regeringskanslet har sedan dess pågått och idag sjösätts alltså de svenska e-mail-adresserna. De engelska kommer dock att fortsätta att fungera under ett år framöver. 

 

Foto: Yves Logghe/Scanpix

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt