Skip to content

HD: Trygg-Hansa måste betala för tågolycka - trots grov vårdslöshet från försäkringstagare

Tågolyckan utanför Kristianstad år 2004.
Tågolyckan utanför Kristianstad år 2004.

SJ betalade efter en allvarlig tågolycka ut ersättning till sina passagerare och riktade sedan krav mot Trygg-Hansa som var försäkringsbolag för den lastbilschaufför som hade vållat olyckan genom grov vårdslöshet. Ärendet vandrade hela vägen till Högsta domstolen som nu slår fast att Trygg-Hansa får bära hela kostnaden.

 

Hösten 2004 kolliderade ett SJ-tåg med en lastbil  vid en järnvägskorsning utanför Kristianstad. Korsningen var försedd med ljus- och ljudreglering samt bommar och när dessa fälldes ned blev ekipaget stående mellan dem - på spåret.

Tåget kunde inte stanna, körde in i lastbilen och tre vagnar spårade ur. Ett stort antal passagerare skadades och två personer omkom.

Lastbilschauffören dömdes för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och grov vårdslöshet i trafik.

SJ betalade ut betydande ersättningar till sina passagerare trots att lokföraren inte hade varit vållande.

Trygg-Hansa, som stod för lastbilens trafiförsäkring, betalade efter brottmålsdomen ut trafikskadeersättning men ville däremot inte ersätta SJ för de belopp man betalat ut därifrån.

I tingsrätten åberopade försäkringsbolaget det undantag i trafikskadelagen som gäller fall då skadan vållats genom grov vårdslöshet eller uppsåtligen. Tingsrätten kom dock fram till att denna regel endast gäller då den skadeståndsskyldige och skadevållaren är samma person. 

Trygg-Hansa ålades därför att ensam bära hela kostnaden för skadorna - inklusive de belopp som SJ redan hade betalat ut - vilket totalt uppgick till närmare 1,9 miljoner kronor.

Hovrätten instämde i tingsrättens uppfattning och fastställde domslutet.

HD, som nu tagit upp fallet till prövning, konstaterar att ordalydelsen i det aktuella lagrummet visserligen medger den tolkning som Trygg-Hansa gjort. I förarbetena nämns dock endast situationen att försäkringsgivaren får rikta återkrav mot just en skadeståndsskyldig som framställer återkrav.

Ingenting nämns om att exempelvis grov vårdslöshet hos en helt annan skadevållare skulle hindra den som betalat ut skadestånd från att rikta återkrav mot försäkringsgivaren. En sådan tolkning skulle även medföra att det som skulle vara avgörande för vem som slutligt får betala ersättningen till den skadelidande skulle vara mot vem denne riktat sitt anspråk.

Detta skulle enligt HD inte ha varit avsikten. Tolkningen skulle även medföra konsekvenser för fördelningen av trafikskadeersättning även för andra än järnvägar - till exempel det skadelidandes eget försäkringsbolag.

HD slår därför fast att Trygg-Hansa inte har rätt att åberopa lastbilschaufförens grova vårdlöshet mot SJ. Hovrättens domslut står däför fast.

Ett justitieråd är skiljaktigt i fråga om motiveringen.

 

Foto: Ola Torkelsson/Scanpix

  • Alt-texten
    Isak Bellman
  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt