Skip to content

Försökte våldta man i kvinnokläder - friades av tingsrätten men fälls av hovrätten

Den 61-årige mannen trodde att han försökte våldta en kvinna - i själva verket var hans offer en transsexuell man i kvinnokläder. Tingsrätten friade 61-åringen från åtal för våldtäktsförsök eftersom man ansåg att han aldrig skulle ha fullföljt våldtäkten om och när han insåg att det var en man. Hovrätten river nu upp domen och fäller 61-åringen.

 

Tingsrätten tog fasta på att offret biologiskt sett var en som vid  brottstillfället hade varit klädd i kvinnokläder och genomgick en hormonbehandling för att uppnå en könsidentitet som kvinna. Rätten konstaterade att 61-åringen - som helt nekade till gärningen - endast haft uppsåt att våldta en kvinna och att han aldrig hade fullföljt gärningen om han känt till offrets faktiska kön.

Offrets ex-pojkvän hade vid gärningstillfället ingripit och jagat bort 61-åringen med ett skohorn. Tingsrätten ansåg dock att det var fråga om ett otjänligt försök som aldrig skulle ha kommit att fullbordas även utan ingripandet i fråga.

Det kunde heller inte anses att effekten av gärningen varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter vilket åklagaren ansett. 61-åringen friades därför från våldtäktsförsök, men dömdes till fyra månaders fängelse för misshandel för det våld han använt mot sitt offer. Han dömdes också att betala 15 000 kronor i skadestånd.

61-åringen överklagade och yrkade på friande dom samtidigt som åklagaren yrkade på fällande dom för våldtäktsförsök.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att 61-åringen endast avsett att våldta sitt offer i egenskap av kvinna och att han vid ett fortsatt agerande hade upptäckt att det fysiskt sett varit fråga om en man. Hovrätten anser heller inte att det är troligt att 61-åringen hade förverkligat sitt uppsåt när han väl insett detta och någon konkret fara för brottets fullbordan har därför inte funnits.

Domstolen understryker dock att bedömningen av om brottets fullbordan varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter ska göras - objektivt sett - utifrån gärningsmannens perspektiv. Lagstiftarens avsikt har varit att även sådana otjänliga försök som är värda att ta på allvar ska falla inom det straffbara området.

Hovrätten framhåller dessutom att avgränsningen mot det straffria området enligt lagens förarbeten ska dras mellan fall då det funnits en djupgående brist i brottsplanen och där fullbordan mer har berott på slumpen.

I det aktuella fallet har det inte funnits någon brist i brottsplanen. Den omständigheten som gjort försöksbrottet otjänligt – - att brottsoffret fysiskt sett var en man –- var enligt hovrätten istället helt oberäknelig.

Försöksbrottet har därför varit värt att ta på allvar och 61-åringen döms därför för försök till våldtäkt. Fängelsestraffet skärps till ett år och tre månader och skadeståndsbeloppet höjs till 40 000 kronor.

 

Foto: Scanpix

  • Alt-texten
    Isak Bellman
  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt