Skip to content

Advokatfirma i rättskyddstvist med försäkringsbolag - får prövningstillstånd i HD

Tingsrätten fann att ett försäkringsbolag haft rätt att neka en advokatfirma, som anlitats som ombud för ett byggbolag, utbetalning av rättsskydd på grund av preskription. Hovrätten förklarade advokatfirmans eventuella rätt till ersättning prekluderad istället för preskriberad. Högsta domstolen meddelar nu prövning i målet.

En advokatfirma anlitades som ombud för ett byggnadsbolag i en tvist gällande ett byggnadsprojekt.

Då advokatfirman vände sig till byggbolagets försäkringsbolag nekades dock utbetalning av rättsskydd på grund av preskription. Advokatfirman hänvisade till treårsregeln i försäkringsavtalslagen, FAL, och ansåg att fristen börjat löpa först då tvisten avslutats.

Försäkringsbolaget menade dock att preskription enligt försäkringsavtalet inträdde redan ett år från det att byggbolaget ”fått kännedom om fordran”. Preskriptionsfristen började enligt bolaget löpa från det att tvisten uppkom eller advokatfirman anlitats, alternativt då advokatfirman erhållit första fakturan för utfört arbete.

Tingsrätten menade att byggnadsbolaget ”fått kännedom om fordran” och att fristen börjat löpa då byggnadsbolaget anlitat advokatfirman. Rätten förklarade därför i mellandom att advokatfirmans eventuella rätt till försäkringsersättning var preskriberad.

Hovrätten ändrade tingsrättens domslut endast så att advokatfirmans eventuella rätt till ersättning förklarades prekluderad istället för preskriberad. Detta då de regler i FAL som använts för att utröna när preskriptionsfristen börjat löpa avser preklusion och inte preskription.

Högsta domstolen meddelar nu prövningstillstånd i målet.

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt