Skip to content

Ingen ytterligare kritik från Statens ansvarsnämnd mot Barbro Jönsson för domstolstrots

Chefsjuristen Barbro Jönsson
Chefsjuristen Barbro Jönsson

Rikspolischefen begärde att Statens ansvarsnämnd skulle tilldela den före detta åklagaren, numera chefsjuristen, Barbro Jönssons en disciplinpåföljd. Statens ansvarsnämnd nöjer sig dock med de kritiska uttalanden som JO redan har gjort och skriver i övrigt av ärendet.

Bakgrunden är följande: I december 2009 avslog Barbro Jönsson, som idag är chefsjurist för Polismyndigheten i västra Götaland, en begäran från en journalist på Göteborgsposten om att få ta del av allmänna handlingar.

Kammarrätten i Göteborg upphävde beslutet och återförvisade det för ny sekretessprövning varvid Barbro Jönsson, ännu en gång, beslutade att avslå begäran.

Kammarrätten återförvisade då ärendet en andra gång vilket ledde till att Barbro Jönsson ånyo, i huvudsak, avslog samma begäran. Kammarrätten upphävde slutligen Barbro Jönssons beslut en tredje gång.

Journalisten på Göteborgsposten anmälde Barbro Jönssons ”domstols-trots” till JO som beslutade att överlämnade anmälan till Åklagarmyndigheten.

Chefsåklagaren Stefan Göransson vid Riksenheten för polismål inledde då en förundersökning om tjänstefel som senare lades ned.

Barbro Jönsson förnekade mycket bestämt att det skulle ligga något lagtrots bakom hennes agerande. Hennes ambition var i stället att försöka finna en avvägning mellan tryckfrihetsförordningens krav på insyn i den offentliga verksamheten och skyddet för de enskilda personen som omnämndes i handlingarna.

Efter åklagarens beslut om nedläggning hamnade ärendet åter på JO:s bord som inte fann skäl att återuppta förundersökningen. I ett beslut uttalade dock justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger att det är tydligt att Barbro Jönsson inte tog åt sig överinstansens beslut på det sätt som denna haft skäl att förvänta sig. JO vidtog dock ingen ytterligare åtgärd.

Statens ansvarsnämnd skriver:

”Saken har alltså redan varit föremål för prövning i en förundersökning om tjänstefel och JO har också nyligen gjort vissa kritiska uttalanden men ansett att saken inte bör föranleda någon ytterligare åtgärd. Ansvarsnämnden har inte någon annan uppfattning i saken.

 

 

Foto: Björn Larsson Rosvall/Scanpix

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt