Skip to content

77-åring undgår fängelse på grund av ålder och hälsoskäl

En 77-årig man som stod som företrädare för ett bolag dömdes till sex månaders fängelse i tingsrätten för grovt bokföringsbrott. Hovrätten finner att det finns särskilda skäl för att mannen ska undgå fängelse.

Efter att Ekobrottsmyndigheten inlett undersökningar gällande ett företags bokföring åtalades en 77-årig man för grovt bokföringsbrott.

77-åringen stod som företrädare för bolaget och var ensam styrelseledamot. Det upptäcktes att insättningar gjorts på företagets konto med cirka 1,7 miljoner kronor och att uttag skett med motsvarande belopp utan att någon bokföring upprättats.

Företaget ska ha arbetat med en redovisningsbyrå som skulle upprätta bokföringen. Revisorn på redovisningsbyrån ska dock inte ha upprättat någon bokföring mot bakgrund av att underlaget var så pass bristfälligt, bland annat då vissa fakturor saknade belopp samt information om vad de avsåg. Revisorn ska senare ha avsagt sig uppdraget.

77-åringen medgav att ett åsidosättande av bokföringsskyldigheten hade skett, men förnekade ansvar. 77-åringen hävdade att han varken uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldigheten. Detta då han enligt egen utsago gjort allt som krävts av honom genom att försöka hitta en annan redovisningsbyrå när den tidigare avsagt sig uppdraget.

Tingsrätten konstaterade att 77-åringen var ansvarig för bokföringen och att någon sådan inte hade upprättats. Mannen ansågs ha brustit i sina skyldigheter eftersom han inte hade tillhandahållit tillräckligt underlag för bokföringen. Mot bakgrund av detta och med hänsyn till det stora beloppet fann tingsrätten åtalet styrkt.

Gällande påföljden konstaterade tingsrätten att mannen tidigare dömts för liknande brottslighet, och att straffvärdet för det aktuella brottet uppgick till åtta månaders fängelse. Med hänsyn bland annat till mannens ålder samt till att han led av diverse fysiska åkommor, bestämdes dock påföljden till sex månaders fängelse. 77-åringen fick även näringsförbud under fem år och företaget ålades en företagsbot på 300 000 kronor.

Domen överklagas till hovrätten, som gör samma bedömning gällande skuldfrågan, rubriceringen, näringsförbudet och företagsboten som underinstansen.

Vad gäller påföljden finner hovrätten dock att det finns särskilda skäl för att mannen ska undgå fängelse. Detta då mannen snart fyller 78 år och har sviktande hälsa. Han lider av bland annat svåra förslitningsskador som gör det svårt för honom att gå, han har även problem med hjärtat samt diabetes, Hovrätten sänker därför påföljden till villkorlig dom förenad med 150 dagsböter om 50 kronor.

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt