Skip to content

Bostadsrättsförening får öka insatser med 20 miljoner

Hovrätten instämmer med hyresnämnden och finner att en bostadsrättsförenings beslut att höja insatserna med 20 miljoner kronor inte är otillbörligt mot medlemmarna. Detta trots att tre medlemmar riskerar tvångsförsäljning och personlig konkurs.

En bostadsrättsförening äger den exklusiva fastigheten det Hasselbladska Huset i Göteborg. Föreningen beslutade i maj 2011 vid en extra föreningsstämma att öka insatserna i föreningen med 20 miljoner kronor. 18 av 22 röstande röstade ja till förslaget som innebar en ökning av alla medlemmarnas insatser utan att förhållandet mellan de inbördes insatsernas rubbades. För de fyra som motsatte sig förslaget skulle insatsernas höjas med 334 000 - 746 000 kronor.

Föreningen ansökte därefter i hyresnämnden om att stämmobeslutet skulle godkännas. Den anförde att ombyggnaden av fastigheten blivit dyrare än planerat varför föreningen tvingats låna 90 miljoner kronor istället för knappa 60 miljoner kronor. De höga lånen hade inneburit tre gånger högre årsavgifter än planerat och "extremt låga värderingar av lägenheterna". Vidare skulle ökningen av insatserna resultera i att månadsavgifterna skulle komma att sänkas.

De fyra medlemmarna som motsatte sig stämmans beslut menade att lägenheterna var överbelånade och att det inte fanns mer att pantsätta. De menade att de inte hade råd att betala mer insats, vilket skulle resultera i tvångsförsäljning och personlig konkurs. De anförde även att föreningen låg i rättstvist gentemot byggherren, tillika säljaren, och att en eventuell höjning av insatserna i vart fall skulle avvakta utgången i tvisten.

Hyresnämnden konstaterade att nämnden hade att godkänna beslutet såvitt det inte framstod som otillbörligt mot någon bostadsrättshavare. Nämnden uttalade att det faktum att en bostadsrättshavare riskerar att inte ha råd att bo kvar inte med nödvändighet innebär att beslutet är otillbörligt.

Nämnden konstaterade dock att den omständigheten att en höjning av insatserna skulle innebära betydande ekonomiska svårigheter för flera bostadsrättshavare kan medföra att det finns anledning att inte godkänna ett beslut om höjning, även om föreningen har ett legitimt intresse. Nämnden fann dock att föreningen mot bakgrund av den höga belåningen och de omedelbara likviditetsproblemen hade goda skäl för att höja insatserna. Nämnden fann att bostadsrättshavarnas svårigheter att finansiera höjningen inte var tillräckliga för att stämmobeslutet skulle anses otillbörligt varför nämnden godkände den extra föreningsstämmans beslut om ökning av insatserna i föreningen med totalt 20 miljoner kronor.

En av bostadsrättshavarna, e 41-årig man, överklagade och menade bland annat att upplåtelsen av bostadsrättslägenheten till honom hade skett i strid med bostadsrättslagen eftersom någon ekonomisk plan inte hade upprättats.

Hovrätten konstaterar att talan om ogiltighet måste väckas inom två år från den dag då upplåtelsen skedde. Då föreningen upplät lägenheten med bostadsrätt i september 2006 med tillträde den 1 november 2007 är det försent att göra gällande att upplåtelsen skulle vara ogiltig.

Hovrätten beaktar att 18 av 22 medlemmar röstat ja och att föreningen har ett starkt intresse av att förbättra sin ekonomi. Hovrätten finner att stämmobeslutet inte är otillbörligt mot någon medlem i föreningen och avslår därmed överklagandet.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt