Skip to content

Bertil Ströberg nekas resning

bertil ströberg
Bertil Ströberg 1984

Bertil Ströberg har vid flera tillfällen försökt få en ändring till stånd sedan han dömdes för grovt spioneri mot sitt nekande i början av 80-talet. På fredagen avslog Högsta domstolen den tidigare överstelöjtnantens resningsansökan.

Bertil Ströberg, överstelöjtnant i Flygvapnet, dömdes till sex års fängelse för grovt spioneri i juli 1983 sedan tingsrätten funnit det visat att han låg bakom det brev som i april samma år hade skickats till den polska beskickningen i Stockholm, i vilket en person erbjudit sig att lämna uppgifter om hemliga svenska militära förhållanden mot betalning.

Sedan en oenig hovrätt fastställde domen i oktober 1983 har Bertil Ströberg flera gånger och utan framgång försökt få en ändring till stånd. Nu har Bertil Ströberg ansökt om resning avseende hovrättens dom, bland annat med hänvisning till att en viss postkassörska inte hörts som vittne i vare sig tingsrätt eller hovrätt.

Högsta domstolen, HD, menar att de nya omständigheter och bevis som åberopats varken för sig eller sammantagna sannolikt skulle ha lett till att Bertil Ströberg skulle ha frikänts om de hade åberopats i hovrätten. Med hänsyn till att det nästan är 30 år sedan händelsen ägde rum är förutsättningarna för att nu på ett meningsfullt sätt genomföra en ny rättegång vidare mycket begränsade, konstaterar HD.

Att Bertil Ströberg, så som han själv hävdat, borde ha fått tillgång vissa handlingar tidigare än vad som skett medför inte att den lagakraftvunna hovrättsdomen ska undanröjas, konstaterar HD, som avslår resningsansökan.

Bertil Ströberg greps på ett postkontor i Stockholm sedan han försökt att hämta ut ett poste restante-brev adresserat till en viss Sven-Roland Larsson, den person som omnämnts som betalningsmottagare i brevet till polska ambassaden. Bertil Ströberg har hävdat att Sven-Roland Larsson bett honom hämta ut brevet.

Hovrätten fann att den enda rimliga förklaringen till att Bertil Ströberg haft kännedom om instruktionerna i ambassadbrevet är att han är gärningsmannen eller åtminstone medverkat såsom gärningsman i det spioneribrott åklagaren påstått. Hovrätten fann därför, liksom tingsrätten, att åtalet skulle bifallas.

Vare sig tingsrätten eller hovrätten var eniga i sin respektive dom. En nämndeman i tingsrätten fann det sinte visat att det var Bertil Ströberg som skrivit ambassadbrevet, medan en nämndeman och referenten ville ogilla åtalet i hovrätten.

Bild: Gunnar Lundmark / SvD / Scanpix

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt