Skip to content

Skolinspektionen: Nästan alla skolor har brister

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Statistiken för år 2010 tillsyn visar att nästan alla skolor hade brister i någon form vid tillsynsbesöket
De vanligast förekommande bristerna rörde det förebyggande arbetet mot kränkande behandling, kunskapsresultaten, åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd samt det systematiska kvalitetsarbetet. I genomsnitt hade de granskade grundskolorna åtta brister och gymnasieskolorna åtta brister.
Skolinspektionen fattade beslut för 749 grundskolor och 117 gymnasieskolor samt i 58 kommuner med tillhörande verksamhetsformer efter regelbunden tillsyn under 2010. Elva grundskolor och två gymnasieskolor bedömdes inte ha brister i den omfattningen att åtgärder behövde vidtas.
  • Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt