Skip to content

Katastrofjuridik

Av Peter Wahlgren, professor i rättsinformatik

 

Det mesta har en juridisk sida. Allt är inte etablerat som juridiska discipliner men nya ämnen tillkommer. Något som alltmer framträder som ett specifikt område är katastrofjuridik, eller mer precist, juridiken kring hur katastrofer bör hanteras.

Katastrofer är händelser som orsakar betydande skada, förlust av liv eller allvarlig miljöförstöring. Orsaker kan vara tekniska haverier (Mexikanska golfen 2010), naturfenomen (Haiti 2010), epidemier (HIV), medvetna attacker (Norge 2011) eller smygande långsiktig påverkan (miljögifter). Effekterna kan förvärras då en initial händelse startar en kedjereaktion (Japan 2011).

Tanken att katastrofer utgör ett rättsområde kan överraska. Vad förenar epidemier i Afrika, terror i Europa och flodvågor i Asien? En närmare betraktelse visar dock att det finns flera skäl att studera dessa företeelser samlat.

En gemensam faktor är det preventiva arbetet, katastrofer skall alltid försöka undvikas. I alla situationer ingår därför också att etablera och vidareutveckla skyddsmekanismer, vilket i sin tur innebär att juridiska kunskaper aktualiseras. Det kan handla om att utforma regler för ansvarsfördelning, standardisering eller etablering av internationella varningssystem.

Prevention är inte det enda som förenar. Då katastrofer inträffat skall konsekvenserna begränsas och räddningsarbetet skall vara effektivt. Organisationer måste samverka, inte sällan över nationsgränser. Befintliga regelverk, beslutshierarkier och verksamhetskulturer skall koordineras. Även i detta arbete är de juridiska inslagen framträdande. Återkommande frågor handlar om myndighetsorganisation, arbetsrätt och kvalitetssäkring av krisplaner.

En ytterligare orsak till varför katastrofjuridik bör ses som ett samlat område är att allt säkerhetsarbete kan utmana grundläggande rättsprinciper och påverka samhällets öppenhet. Såväl förebyggande arbete som räddningsinsatser måste ske på ett genomtänkt och rättssäkert sätt.

Problemet är tydligt i terrorbekämpning. Hög säkerhet förutsätter kontroll. Få uppskattar dock att få telefonsamtal, Internetanvändning och sociala medier övervakade. Metalldetektorer eller kroppsvisitation vid offentliga byggnader och tunnelbanespärrar irriterar. Om kontrollorganet dessutom har rätt att kopiera resenärernas hårddiskar och ständigt loggar var och ens position genom mobilernas rörelser ökar obehaget. Övervakningen oroar mer än rädslan för det ursprungliga hotet.

Utmaningarna rör inte bara terrorbekämpning. Informationsinsamling är viktig i alla former av katastrofhantering, såväl i förebyggande arbete som under räddningsinsatser. Det kan handla om uppgifter om skadade och döda, evakueringsplaner, räddningspersonalens behov m.m. Känsliga personuppgifter ingår ofta och informationen kan missbrukas. Räddningsarbetet kan försvåras eller saboteras.

Nya spörsmål med rättsliga implikationer uppkommer kontinuerligt. Det är idag möjligt att skapa kommunikationsnätverk ad hoc genom att låta mobiltelefoner samverka, t.ex. inom ett katastrofområde. Detta kan i princip ske utan ägarnas medverkan, men i vilka situationer bör myndigheterna få ta över våra mobiler, för att effektivisera sin egen kommunikation och för att samla in information?

Slutsatsen att de rättsfrågor som aktualiseras vid olika slags katastrofer förtjänstfullt kan studeras i ett sammanhang. Många av problemen är gemensamma och en samlad kunskapsuppbyggnad leder till att arbetet blir mer rationellt.

Katastrofjuridik handlar om ansvar och riskallokering, etablering av skyddsmekanismer, räddningspersonalens arbetsmiljö och om arbetets administrativa organisation. Centralt är också hur pass ingripande kontroll och insatssystem får vara. Hur hanteras integritet, hur skall personuppgifter skyddas och hur bör offentlighet och sekretess regleras i dessa sammanhang?

 

Peter Wahlgren är professor i rättsinformatik. Han arbetar f.n. som juridisk expert i EU-projektet BRIDGE (Bridging resources and agencies in large-scale emergency management).

Bild: Scanpix


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt