Skip to content

Kallt badrum i BR utgjorde dolt fel som berättigar till ersättning

Tingsrätten finner i ett avgörande att två makar visserligen förvärvat en bostadsrätt i befintligt skick och att garantiåtagande från säljaren saknats, men att köparna ändå är berättigade till ersättning om drygt 230 000 kronor mot bakgrund av ett dold fel samt ersättning för hinder och men i nyttjandet.

Två makar förvärvade våren 2007 en bostadsrätt i Stockholm till en köpeskilling om 12,8 miljoner kronor. Bostadsrättslägenheten var en så kallad vindsvåning och överläts enligt kontraktet "i det skick och med den utrustning som föreligger idag, med undantag av säljarens åtagande om flyttstädning". Makarna väckte vid tingsrätten talan och yrkade att säljarna av bostadsrätten skulle förpliktigas att utge totalt närmare 520 000 kronor för icke åtgärdade garantifel, för hinder och men i nyttjandet samt för övriga dolda fel. Bland felen som specificerades av köparna ingick bland annat brister i våtrum i form av dålig isolering, avsaknad av fuktspärr, med mera samt missfärgade fogar och bakfall på takterrasser. Köparna ansåg i första hand att fel enligt 17 § eller 18 § köplagen förelåg, alternativt att fel enligt 19 § samma lag åtminstone skulle anses föreligga. Säljarna bestred yrkandena i dess helhet.

Tingsrätten konstaterar att den aktuella paragrafen i köpeavtalet varken placerats dolt eller på annat sätt utformats för att dölja sin rätta innebörd och att den inte kan tolkas på annat sätt än att köparen har ålagts att undersöka bostaden samt att denna överlåtits i befintligt skick. Några omständigheter som utgör skäl för att lämnat innehållet i paragrafen utan avseende eller jämka densamma saknas enlig t rätten helt. Något stöd för att säljarna lämnat någon garanti finns inte heller och tingsrätten lämnar därför yrkandet om garantiersättning utan bifall.

Tingsrätten finner med avseende på de påtalade våtrumsfelen att det saknas stöd för att fungerande tätskikt skulle saknas och att omständigheterna tvärt om talar för motsatsen. Beträffande isoleringsfrågan konstaterar domstolen emellertid att mätningar i ett av bostadsrättens badrum visat att det, vid en utetemperatur om - 3 grader varit 18 grader i badrummet, trots att värmesystemet varit fullt påslaget. Rätten konstaterar att denna omständighet måste att medfört att badrummet i fråga under delar av vintern varit omöjligt eller åtminstone svårt att använda. Det bristfälliga uppvärmningen, alternativt isoleringen, ska mot denna bakgrund anses utgöra ett fel. Då felet vid tillträdet under sommarhalvåret varit omöjligt att upptäcka ska det anses ha varit dolt.

Trots att lägenheten sålts i befintligt skick anser tingsrätten att det aktuella felet medfört att bostadsrätten varit i ett väsentligt sämre skick än köparna hade kunnat förvänta sig. Säljarna hade även beretts tillfälle att avhjälpa felet, men inte gjort detta. Domstolen konstaterar vidare att felet synes ha krävt tilläggsisolering av väggar och tak samt bättre och mer effektfulla värmeslingor för att åtgärdas, och att sådant arbete inte kunnat utföras med mindre än att hela badrummet rivits och byggts upp på nytt. Att köparna på egen bekostnad valt att göra detta har följaktligen varit påkallat och de ska ersättas med hela kostnaden för felets åtgärdande. Tingsrätten ålägger därför säljarna att betala 215 000 kronor jämte ränta med anledning av badrumsfelet.

Domstolen finner inte att de övriga brister som anförts av köparna ska anses utgöra fel i köprättslig mening, men finner att köparna ska anses berättigade till ersättning för hinder och men i nyttjandet. Mot bakgrund av utgången i målet i övrigt finner rätten att denna skäligen ska bestämmas till halva det belopp som yrkats, eller närmare 18 000 kronor.

Isak Bellman
isak.bellman@dagensjuridik.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt