Skip to content

Konungariket Belgien saknar immunitet i renoveringstvist

Högsta domstolen finner att tingsrätten borde ha tagit upp ett tvistemål till prövning trots att svaranden, den belgiska ambassaden, åberopat diplomatisk immunitet.

En bostadsrättsförening yrkade att tingsrätten skulle fastställa att en ambassad hade skyldighet att på visst sätt renovera en förhyrd lokal i föreningens fastighet samt slutligt ansvara för del av renoveringskostnaderna.

Tingsrätten fann dock att ambassaden hade rätt att åberopa immunitet och ansåg sig därför inte behörig att ta upp tvisten till prövning. Föreningens tala avvisades, och föreningen ålades att ersätta ambassaden för dess rättegångskostnader.

Hovrätten delade tingsrättens bedömning och avslog överklagandet, men Högsta domstolen, HD, undanröjer nu tingsrättens beslut om visar målet åter till tingsrätten för ny handläggning.

HD konstaterar att den diplomatiska immuniteten ger skydd för beskickningslokalens fysiska okränkbarhet och skydd mot verkställighetsåtgärder som direkt berör lokalen.

Bestämmelserna kan däremot inte anses innebära någon rätt för den sändande staten, i detta fall Belgien, att åberopa immunitet mot den mottagande statens jurisdiktion i ett mål angående tolkningen av sändarstatens avtalsrättsliga förpliktelser.

Någon rätt för Konungariket Belgien att i detta mål åberopa diplomatisk immunitet kan därför inte anses föreligga.

Eftersom tingsrätten borde ha tagit upp målet till prövning trots immunitetsinvändningen återförvisar HD målet till tingsrätten för fortsatt handläggning.

Johanna Haddäng
johanna.haddang@dagensjuridik.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt