Skip to content

Telekombolag slipper dubbelbeskattning

Skatteverket beslutade att beskatta telekombolaget Timepiece för tjänster som tillhandahållits från och beskattats i Portugal. Kammarrätten i Stockholm finner liksom länsrätten gjort att bolaget inte är skyldigt att betala mervärdesskatt i Sverige. Advokat Stefan Häge uppger att bolaget är lättat över kammarrättens dom.

Teleoperatören Universal Telecom överförde sin privatkundstock till Timepiece Servicos De Consultoria LDA i februari 2001. Timepiece, som har sitt säte i Portugal har anfört att bolaget varken har personal eller lokaler i Sverige. De tjänster som tillhandahålls svenska konsumenter påförs portugisisk moms. Timepiece har mot den bakgrunden gjort gällande att bolaget inte omsatt några tjänster i Sverige och att bolaget inte har något fast driftställe här.

Skatteverket har gjort gällande att ett agentförhållande föreligger. Överlåtelsen av privatkunder till Timepiece har enligt Skatteverket i praktiken inte påverkat den svenska verksamheten. I sitt omprövningsbeslut konstaterade Skatteverket att Universals kunder hänvisats till en postadress i Årsta, där bolaget också förfogat över lokaler.

Skatteverket bedömde att Timepiece genom Universal bedrivit verksamhet från fast driftställe i Sverige. Faktureringen till svenska kunder ansågs utgöra omsättning inom landet. Vad bolaget anfört om dubbelbeskattningsavtalet ansågs inte påverka bedömningen. Bolaget påfördes därmed svensk mervärdesskatt.

Länsrätten ansåg att förvärvet av privatkundstocken skett i enlighet med gängse villkor och metoder på marknaden. Domstolen konstaterade vidare att det inte funnits något avtal med innebörd att Universal skulle agera som agent i Sverige. Länsrätten ansåg inte att Timepiece, varken genom egna resurser eller genom Universal, haft fast etableringsställe i Sverige. Tjänsterna ansågs heller inte omsatta i Portugal. Därmed befriade domstolen bolaget från skyldighet att betala svensk mervärdesskatt.

Kammarrätten i Stockholm finner inte skäl att göra någon annan bedömning än den länsrätten gjort, och avslår därmed överklagandet.

Timepiece företräddes av advokat Stefan Häge på Kriström Advokatbyrå i Stockholm. Timepiece uppges vara lättat över Kammarrättens domslut, som i praktiken innebär att bolaget inte kommer att drabbas av dubbelbeskattning av en tjänst som redan beskattats i en annan medlemsstat.

- Det är dock beklagligt att Kammarrätten genom dom ska behöva besluta att även Sverige tillhör EU, tillägger Stefan Häge.

Fredrik Olsson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt