Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Kriget mot narkotikan har tagit en skev sväng – när det förs mot produkter som inte är narkotika…”

Debatt
Publicerad: 2017-10-27 09:53

DEBATT – av advokaten Sargon De Basso och biträdande juristen Emil Ekdahl, Advokatfirman De Basso

 

Den 17 oktober 2017 gjordes tre tillslag av polisen mot återförsäljare av cannabidiololja (”CBD-olja”) i Skåne och Västra Götaland. Hela lager av produkter som sålts som kosttillskott beslagtogs och ägarna stod handfallna när deras respektive näringsverksamheter lamslogs.

CBD-olja är narkotika, hävdar åklagare och polis. Det är det inte alls, menar återförsäljarna.

CBD-oljan vi pratar om är framställd ur så kallad (laglig) industrihampa, vilket inte ska förväxlas med (olaglig) droghampa. Trots att det rör sig om i stort sett samma växt –cannabis sativa – kan hampa ha olika legal status beroende på hur hög halt av tetrahydrocannabinol (”THC”) som finns i plantan.

Huruvida hampan ska bedömas vara laglig eller olaglig prövades när en svensk bonde fick sin skörd beslagtagen år 2001 och då drog Sverige inför rätta, närmare bestämt inför tingsrätten i Halmstad.

Tingsrätten passade vidare målet och det landade i Luxemburg, dåvarande Europeiska gemenskapernas domstol, som ett par år efter stämning konstaterade att det svenska generella förbudet mot hampaodling stred mot gemenskapshetsrätten (det vi i dag kallar unionsrätten).

För att hampan ska vara tillåten krävs att den är odlad enligt EU-regler och att den inte överstiger gränsvärdet på 0,2 % THC.

Sedan dess har ett antal mål som berört CBD-olja och/eller industrihampa varit uppe för prövning.

Det tydligaste exemplet är nog från år 2006 då allmän åklagare gjorde gällande att en person skulle fällas för narkotikabrott då han försökt bruka industrihampa såsom det vore narkotika. Därför skulle innehavet falla utanför det straffria området, som åklagaren menade endast skulle gälla hantering som syftar till odling av industrihampa.

Dessutom, menade åklagaren, hade det varit enkelt för misstänkt att ”extrahera cannabisolja som därefter kunnat användas genom att rökas i en så kallad joint […]”.

Hovrätten nämnde i domskälen, bland annat, att då åtalet inte gällde någon gärning som avsåg substanser som utvunnits ur den odlade hampan, var inte åtalet i den delen styrkt, och samtidigt skickades en passning till lagstiftaren som kanske behövde se över saken (för kännedom så ses saken över men det är en annan artikel).

Högsta domstolen kom slutligen fram till att det aktuella innehavet inte utgjorde narkotikabrott.

Så det måste stå klart för alla och envar, det är med andra ord förutsebart, att så länge du odlar eller på något annat sätt befattar dig med EU-godkänd industrihampa i sin ursprungsform är det ingen risk för att bryta mot lagen. Men om du utvinner CBD-olja ur industrihampan är rättsläget dimmigare. Några exempel kan belysa:

En tingsrätt i landet menade den 20 april 2016 att CBD-olja inte kan betraktas som narkotika i lagens mening om den utvunnits ur industrihampa.

Redan under hösten samma år var en annan tingsrätt av motsatt uppfattning, men hovrätten ogillade till sist även det åtalet lagom till jul.

Ändå menade ytterligare en annan tingsrätt den påföljande hösten, så sent som den 18 oktober 2017, att då den i målet aktuella CBD-oljan framställts med användande av industrihampa var inte oljan i sig ett cannabispreparat enligt narkotikastrafflagen. Men oljan är i och för sig en beredning med innehåll av THC, som omfattas av narkotikalagstiftningen, och därför är THC-haltig CBD-olja i sig narkotika, även om det rör sig om låg halt THC.

Hur det senare står sig i hovrätten får framtiden avgöra men med övrig praxis för handen är det svårt att se tingsrättens resonemang ska hålla.

Rättssäkerhet i sin allra enklaste form stavas förutsebarhet. Det finns ingen förutsebarhet i de här fallen.

Det borde vara förutsebart kan man tycka i och med att hovrätten redan tidigare har varit av uppfattningen att det inte rört sig om narkotikabrott då man intagit CBD-olja.

De näringsidkare vars hela lager nu beslagtagits och vars ekonomi nu äventyras, på grund av att åklagare och polis bestämt sig för att de är knarklangare, trodde att de kunde förutse konsekvenserna. De var till och med övertygade om att de inte begick något brott. Det finns ju ingen rationell anledning till att det skulle vara brottsligt, men hur historien slutar vet vi inte ännu.

Vad vi vet är att ”war on drugs” har tagit en skev sväng när kriget förs även mot produkter som per definition inte ens är narkotika.

 

Författarna är ombud för två av de företag som omnämns i artikeln.

 

 


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: