Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Politik
Publicerad: 2019-06-28 17:12

Rökförbud och höjt Rut-avdrag: Här är de nya lagarna

Illustrationsbild. Foto Magnus Andersson / TT /

Här är en sammanställning av de viktigaste lagar och förordningar som träder i kraft i samband med halvårsskiftet.

 

Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

Ändringarna innebär att en arbetstagares rätt att vidta eller delta i en stridsåtgärd mot en kollektivavtalsbunden arbetsgivare endast ska få utövas under följande villkor:

  • Att stridsåtgärden har beslutats i behörig ordning av arbetstagarens organisation.
  • Att stridsåtgärden syftar till att uppnå kollektivavtalsbundenhet i förhållande till arbetsgivaren.
  • Att parterna först har förhandlat om de krav som ställs.
  • Att inte krav ställs som innebär att det kollektivavtal som arbetstagarorganisationen vill uppnå tränger undan arbetsgivarens befintliga kollektivavtal.

Ändringarna medför också att det inte kommer att vara tillåtet för en arbetsgivare eller en arbetstagare att vidta eller delta i en stridsåtgärd för att utöva påtryckning i en rättstvist.

 

Större frihet att bygga altaner

Ändringarna innebär att det varken krävs bygglov eller anmälan för att uppföra en altan vid ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus, om altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset, inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. En sådan altan får strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

 

Återinförd skattereduktion för gåvor

Den 1 juli 2019 återinförs skattereduktionen för privatpersoners gåvor till ideell verksamhet. En förutsättning för skattereduktionen är att gåvorna består av pengar och lämnas till på förhand godkända gåvomottagare. Ytterligare förutsättningar är att gåvorna uppgår till minst 200 kronor per gåva och sammanlagt minst 2 000 kronor per beskattningsår. Maximal skattereduktion är 1 500 kronor per person och år. Skatteverket prövar frågan om godkännande som gåvomottagare efter ansökan.

 

Taket för Rut-avdrag höjs

Det nuvarande taket för rutavdrag för personer som inte har fyllt 65 år höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Det innebär att taket för rutavdraget blir 50 000 kronor för samtliga. Det höjda taket kommer att gälla för hela beskattningsåret 2019.

Taket för Rut-avdrag för personer som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Rut-avdraget kommer numera att vara 50 000 kronor för alla. Det höjda taket föreslås gälla för hela beskattningsåret 2019.

 

Nya skatteregler för att underlätta ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag

Ett undantag införs från bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet.Detta för att underlätta för generationsskiften i fåmansföretag. Det innebär att närståendes verksamhet i ett företag med samma eller likartad verksamhet under vissa förutsättningar inte ska hindra att den femåriga karenstiden påbörjas. Det görs också en ändring som innebär att de s.k. 3:12-reglerna ska tillämpas även när samma eller likartad verksamhet bedrivs i ett indirekt ägt företag.

 

Åtgärder för ett effektivare försvar i straffprocessen

Klargörande av rätten till offentlig försvarare i vissa fall

Ändringarna klargör att rätten till en offentlig försvarare för den som eftersöks i Sverige enligt en europeisk eller nordisk arresteringsorder gäller fram till dess att ett överlämnande till en annan stat görs. Det vill säga även viss tid efter det att beslutet om överlämnande har fått laga kraft.

 

Nya insolvensregister införs

I enlighet med 2015 års insolvensförordning införs svenska insolvensregister där uppgifter om konkurser, företagsrekonstruktioner, skuldsaneringar och F-skuldsaneringar ska offentliggöras. Informationen kommer att bli sökbar på den europeiska e-juridikportalen. Bolagsverket och Kronofogdemyndigheten ska vara registreringsmyndigheter. Samtidigt som insolvensregistren införs fasas det nuvarande registret över fysiska personers och dödsbons konkurser ut.

Åtgärder för ett effektivare försvar i straffprocessen

Ändringarna innebär att åklagaren får en skyldighet att anmäla en försvarare till rätten om det med hänsyn till omständigheterna finns anledning att pröva om personen uppfyller kraven för att vara försvarare. Det blir också möjligt för en domstol att förordna en offentlig försvarare vid sidan av en försvarare som den misstänkte själv har utsett, om det finns synnerliga skäl.

Vidare ska ett barn som blir myndigt när han eller hon är frihetsberövad under vissa förutsättningar ha rätt att vara fortsatt placerad med barn under 18 år. Ändringarna innebär också ökade möjligheter för en arbetsgivare att ersätta en offentlig funktionär för hans eller hennes rättegångskostnader och att övervakningsnämnden ges möjlighet att lämna information om förenklad delgivning.

Stärkt ordning och säkerhet i domstol

Ändringarna innebär att domstolarna kan genomföra sammanträden under ordnade och säkra former och att förhörspersoner kan lämna sina uppgifter utan att känna sig störda, hotade eller utsatta för påtryckningar. Brottsoffer och vittnen får större möjlighet att delta genom videokonferens. Åhörare ska kunna hänvisas till en sidosal på grund av ordnings- eller säkerhetsskäl. Förbudet mot att fotografera i rättssalen utvidgas så att det även gäller fotografering in i rättssalen, och straffskalan för brott mot förbudet skärps.

Elektronisk utrustning som åhörare har med sig i rättssalen ska som huvudregel vara avstängd och undanstoppad. Säkerhetskontrollen blir effektivare genom att fler personer omfattas av den.

 

 

Rökförbudet utvidgas till att omfatta uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen

Effektivare prövning av utlämningsärenden i Högsta domstolen

Innan regeringen beslutar i vissa ärenden om utlämning för brott och om verkställighet av en brottmålsdom utomlands ska ärendet först prövas av Högsta domstolen. Lagändringarna gör det möjligt för Högsta domstolen att pröva dessa ärenden med färre ledamöter i rätten än i dag. Det ska göra Högsta domstolens handläggning effektivare och frigöra resurser till domstolens huvuduppgift att skapa vägledande avgöranden för övriga domstolar.

 

Polisen får utökad tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt,FRA

Lagen innebär att uppgifter i underrättelser från Försvarets radioanstalt får användas i underrättelseverksamhet, men inte för att utreda brott, och enskilda tjänstemäns tillgång till uppgifterna ska begränsas. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska ha tillsyn över tillämpningen av den nya lagen.

 

Tillståndsplikt för tobaksförsäljning, rökförbud på uteserveringar och andra förändringar

Ersätter tobakslagen (1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Det införs tillståndsplikt för tobaksförsäljning. Rökförbudet utvidgas till att omfatta uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda att användas av den som reser med kollektivtrafik, inhägnade platser avsedda för idrottsutövning och lekplatser som allmänheten har tillträde till.

Rökförbudet utvidgas också till att omfatta fler produkter, bland annat elektroniska cigaretter. Förpackningar med portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner. Den nya förordningen ersätter tobaksförordningen (2016:354) och förordningen (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Källa: Regeringen

Fullständig sammanställning finns här

 


Dela sidan:
Skriv ut: