Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Rättsfrågor
Publicerad: 2019-03-27 00:00

”Juriststudenter som nämndemän skulle kunna vara en lösning”

David Massi
Redan kund?

I en debattartikel utvecklar advokat David Massi här sina tankar om hur nämndemannasystemet skulle kunna förändras – med hjälp av juridikstudenter.

Just det faktum att rättsordningen har politiskt tillsatta domare – nämndemän – är i sig ett problem. Utgången i ett brottmål skall avgöras av lag och utifrån den bevisning som åklagaren lägger fram. Genom att ha politiskt tillsatta domare finns en risk att utgången i målet påverkas av nämndemännens ideologiska uppfattning eller människosyn, vilket vi har sett exempel på den senaste tiden.
Utöver ovanstående problem finns även vissa praktiska problem med nuvarande system.
I många långa och komplicerade rättegångar har onekligen en del nämndemän problem med att hålla koncentrationen uppe. Många gånger kan de juridiska frågor som också avhandlas vara komplicerade och svåra att förstå. Att då ha någon som inte är juridiskt insatt i ämnet kan vara vanskligt. I vissa fall kanske de ej har förstått den bevisning som åklagaren har lagt fram och frikänner med anledning av detta. I andra fall kanske de inte har förstått bevisningens svagheter och fäller på felaktiga grunder. I ytterligare fall utgör nämndemännens roll bara ett spel för galleriet, där juristdomarens ståndpunkt blir den linje som nämndemännen helt enkelt följer (då de inte har förstått bevisningens tyngd eller brister).

David Massi

David Massi är advokat verksam i Stockholm. Han driver bland annat ”Advokatsnack” på Youtube: https://www.youtube.com/advokatsnack
Här utvecklar han sina tankar om hur nämndemannasystemet skulle kunna utvecklas med hjälp av juridikstudenter.

Skulle ha större möjligheter att tillgodogöra sig den bevisning som presenteras i brottmål

Å andra sidan är det viktigt att samhället får en röst i våra allmänna domstolar. Ur det perspektivet är det bra att domstolens avgörande även baseras på allmänhetens röst, dvs genom nämndemän. Många gånger handlar brottmål om trovärdighet och tillförlitlighet hos ett eller flera vittnen och i dessa delar kan nämndemännens roll fylla en viktig funktion vid värderingen av utsagan hos ett vittne.

Skulle juriststudenter i slutskedet av utbildningen kunna vara ett alternativ till nuvarande system?
Juriststudenter som nämndemän kan vara en bra lösning på problemet. Fördelen med ett sådant system är att de uppenbarligen har vissa juridiska kunskaper och därför har större möjligheter att tillgodogöra sig den bevisning som presenteras i brottmål. En nackdel med juriststudenter är dock att de i de flesta fallen är mycket unga, och av den anledningen kanske saknar de livserfarenheter som nämndemän normalt sett har (vilket är en fördel att ha till exempel vid en trovärdhets/tillförlitlighetsbedömning av ett vittne). Å andra sidan är denna nackdel (avsaknaden av livserfarenhet) inte av avgörande betydelse för möjligheten att bedöma ett vittnes trovärdighet/tillförlitlighet).

Idag saknar många juriststudenter praktisk erfarenhet av domstolsprocessen

Förslagsvis skulle en viss tids tjänstgöring som nämndeman kunna ingå i juristutbildningens slutskede. Detta skulle även vara till fördel för juriststudenten då den praktiska erfarenheten som nämndeman följer med ut i första steget i arbetslivet.
Idag saknar många juriststudenter praktisk erfarenhet av domstolsprocessen varför en tjänstgöring som nämndeman skulle ge våra juriststudenter insyn i domstolsprocessen på ett sätt som juristutbildningen inte kan erbjuda. Genom att på daglig basis följa huvudförhandlingar och iaktta de professionella utövarna i domstol och vara delaktiga i beslutsfattandet, torde juriststudenten få en ovärderlig kunskap i slutskedet av sin juristutbildning.

Om tjänstgöringen skulle vara frivillig, skulle man kunna tänka sig ett system där en juriststudent som genomfört en tjänstgöring som nämndeman, under en termin skulle vinna företräde vid en senare tillsättning av notarietjänstgöring efter juristutbildningen.

Det är möjligt att vi idag inte har tillräckligt många juriststudenter för att täcka behovet av nämndemän runt om i landets domstolar eller att det ej finns tillräckligt intresse hos juriststudenterna, då många av dagens juriststudenter väljer den affärsjuridiska banan. I så fall skulle juriststudenter (som önskar delta i sådan tjänstgöring) i vart fall kunna vara ett komplement till det nuvarande systemet.

Annons
Annons