Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

DEBATT: ”Förse barnen i vårdnadstvister med egna ombud!”

Debatt
Publicerad: 2021-03-05 10:12

DEBATT – av Tone Berggren och Anna Ekström, biträdande jurister på Advokatfirman Defens.

Debattartikeln ”Mer behövs för att stärka barnrättsperspektivet i
vårdnadstvister”
publicerades den 17 februari 2021 på Dagens juridik.
Artikeln är författad av Helena Thybell och Cecilia Sjölander,
generalsekreterare vid Rädda Barnen och stiftelsen Allmänna Barnhuset. I
artikeln framförs bland annat att regeringen bör säkerställa
barnrättsperspektivet i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge och att
ett särskilt fokus ska ligga på att vidta förebyggande åtgärder för att minska
antalet vårdnadstvister.

Så som verksamma i ett stort antal vårdnadstvister över hela Sverige menar
vi, till skillnad från artikelförfattarna, att det faktum att en tvist hamnar i
domstolen inte behöver vara negativt för barnet. Tvärt om kan processen
skapa stabilitet och ordning för familjen, som genom processen får ett beslut
att förhålla sig till med fasta tider när barnet ska hämtas och lämnas. Vi menar
att det finns andra åtgärder som är mer centrala för att stärka barnens ställning
inom ramen för vårdnadstvister.

Frågan om vårdnadstvister är i dagsläget mycket aktuell – en konsekvens av
den pågående coronapandemin är att skilsmässorna ökar. Mellan januari till
och med augusti i år lämnades närmare 22 000 skilsmässoansökningar in till
Sveriges tingsrätter, vilket är en markant ökning jämfört med förra året. I
sviterna av det ökade antalet skilsmässor följer högst sannolikt ett ökat antal
vårdnadstvister.

Lagen är tydlig – barnets bästa ska vara fokus i processen och vara avgörande
i alla beslut. Trots lagens tydlighet är svenska barn inte representerade av
något eget ombud i processen, något som är en självklarhet i andra
rättsordningar. I det amerikanska rättssystemet, exempelvis i delstaten New
York, är det första som händer i en vårdnadstvist att en oberoende advokat
utses för att representera det barn som målet handlar om. Den oberoende
advokaten träffar självständigt barnen och gör en egen bedömning av de
uppgifter som kommit fram för att sedan ge domstolen en rekommendation
om vem av föräldrarna som bör få vårdnaden. Barnets advokat har en
avgörande roll för utgången i målet tillsammans med den psykolog som
anlitats för utvärdering av föräldrarna. Det svenska systemet saknar även en
psykologutvärdering av föräldrarna.

I det svenska systemet för vårdnadsmål är det istället socialtjänsten som är
maktspelaren. Detta eftersom domstolen ger socialtjänsten i uppdrag att göra
en utredning inför rättegången. Socialtjänstens utredning avslutas med ett
förslag på vem av föräldrarna som ska få vårdnaden. Utredningen utgör
typiskt sett det främsta beslutsunderlaget för domstolens bedömning i
vårdnadsfrågan.

Vi menar att lämpligheten i att socialtjänsten har denna avgörande roll i
vårdnadsmål starkt kan ifrågasättas. Socialtjänstens utredningar kan i
praktiken bygga på ett fåtal telefonsamtal och ett enda i förväg bokat
hembesök hos respektive förälder samt samtal med anhörig. Utredningen,
som i praktiken utgörs av en (ibland två) enskild socialsekreterares
uppfattning, innehåller inte sällan ställningstaganden och slutsatser som
bygger på rent personligt tyckande snarare än forskning och metodik.
Erfarenheten hos socialtjänstens utredare och kvaliteten i utredningarna
varierar kraftigt över landet och från gång till gång.

FN:s barnkonvention är numera lag i Sverige men samtidigt utlämnas barn
till en såväl slumpmässig som rättsosäker ordning i dessa viktiga frågor. Med
ett eget juridiskt ombud för barnen skulle kvaliteten och rättssäkerheten öka
och socialtjänstens utredning skulle bli ett komplement i bevisföringen, men
inte helt avgörande.

Ta makten från socialtjänsten och placera den hos ett ombud som är
utsett för barnet. Ge svenska barn rätt att vara representerade av en
egen advokat i den tvist som är avgörande för deras framtid.


Dela sidan:
Skriv ut:

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se