Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Rive Juridiska Byrå anförde vinnare i Lex Sarah-skandal

Compexia Law Group
Publicerat 15 juli, 2020

Socialsekreterare slog larm efter att ha upptäckt grova felbehandlingar gällande barn som farit illa. Kommunen, genom Förvaltningschefen, gjorde gällande att socialsekreterarna begått dataintrång och avskedade de båda. RiVe tog sig an ärendet och lämnade som vinnande part med miljoner i skadestånd för sina klienter.

Det har stormat rejält kring Hedemora Kommuns socialtjänst efter att Sveriges Radios P1 Kaliber i fjol avslöjade att Kommunen lagt betydande mängder av allvarliga orosanmälningar om att barn far illa på hög de senaste åren. Samma år blev arbetsrättsexperterna på RiVe juridiska byrå kontaktade av två anställda inom socialtjänsten i Hedemora Kommun i vad som skulle visa sig komma att bli ett mycket spektakulärt ärende.

De två anställda var tillsatta att leda arbetet med Hedemora kommuns nya enhet – en enhet med specialinriktning kring hedersrelaterat våld, eftersom kommunen hade uppmärksammat en kraftig ökning i den typen av ärenden. Enhetens uppdrag var att handlägga enskilda fall, men även att forma socialförvaltningens arbetsmodell och riktlinjer kring hur hedersrelaterade ärenden skulle komma att handläggas framöver. För att skapa rutinerna fick de i uppgift att bland annat identifiera hur socialtjänsten tidigare brustit i att fånga upp just den typen av fall.

”Under tiden de båda arbetade med att ta fram nya riktlinjer jobbade de även operativt med befintliga hedersvåld ärenden. Då inträffar plötsligt två händelser kort efter varandra, en som rör ett misstänkt hedersrelaterat ärende om en liten pojke som far illa och en annan där en kvinnlig klient blev pressad på privat information om en släkting av en i kommunen anställd (ej auktoriserad) tolk”, säger arbetsrättsjurist och förhandlingschef, Henric Einarsson, RiVe Juridiska Byrå.

Socialsekreterarna tog först upp ett ärende gällande en pojke med förvaltningschefen, som personligen var hedersvåldsenhetens närmaste chef, eftersom de ansåg att berörd handläggare, i det här fallet en konsult, i ärendet inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda pojken, där de båda föräldrarna medgett att de regelbundet utsatte barnet för våld. När sedan den andra händelsen med en kvinna som besökt socialtjänsten och en av kommunen anställd tolk inträffade, där tolken försökt att få kvinnan att röja hemliga uppgifter om den exakta adressen till det skyddade boende där kvinnans syster bodde (hade placerats av samma socialtjänst), valde socialsekreterarna att göra en Lex Sarah-anmälan gällande de båda händelserna. Till saken hör att det hade varit tidigare tillfällen där skyddade boenden hade kommit förövaren tillkänna och socialsekreterarna ansåg nu att kommunen borde upphöra att anlita en vanlig privatperson som tolk i känsliga ärenden, utan att som lägst borde tolkarna som anställdes i kommunen för just hedersrelaterade ärenden vara auktoriserade tolkar, de ansåg även att kommunen borde utreda ärendet med pojken där det var ostridigt att föräldern använde våld mot pojken och att föräldrarna i övrigt ansåg sig ha rätt att bortse från svensk lag om de bedömde det som nödvändigt i uppfostringssyfte.

Anmälan lämnades in till förvaltningschefen och några dagar senare blev de båda kallade till ett möte som skulle inträffa dagen efter. Mötets syfte var först att tala om upptäckterna, dels de som Lex Sarah-anmälan avsåg, dels övriga ärenden där socialsekreterarna hade upptäckt likartade händelser. Eftermiddagen innan mötet ändrades kalenderkallelsen att istället avse påstådda brott mot offentlighets- och sekretesslagen samt anklagelser om dataintrång. De båda kollegorna anade stor oro och kontaktade arbetsrättsexperterna på RiVe Juridiska Byrå.

”Jag och min kollega åkte ner och kom in till vad jag skulle beskriva som ett ganska spänt möte. Jag får intrycket av att anställda är mer insatta än förvaltningschefen som hävdar att de brutit mot sekretessregler och gjort sig skyldiga till dataintrång när de gått igenom de här ärendena. Det visar sig att hon har en bakgrund från sjukvården och vi påtalar att det är olika regler, men hon säger bara att det inte spelar någon roll och att de två berörda kommer att få sparken”, berättar arbetsrättsjuristen Henric Einarsson vid RiVe.

RiVe insåg allvaret i ärendet, bland annat med anledning av att socialsekreterarna beskrev situationen i allmänna ordalag angående vad de funnit i över mer än 30 ärenden som rör barn som gifts bort eller farit illa på annat sätt, detta utan att Kommunen agerat. Tillsammans med de två anställda fattades beslutet att upprätta en ”Särskild rapport om allvarliga missförhållanden vid Hedemora Kommun” som sen överlämnades till var och en ledamot av kommunens socialnämnd. Totalt belyste rapporten ett trettiotal ärenden där kommunen hade misskött handläggningen i allvarlig grad, utan att berörda individer identifierades. Veckan efter att rapporten inlämnades blev de båda visselblåsarna avskedade av kommunen, varpå socialsekreterarna, biträdda av RiVe, omedelbart väckte talan vid Falu tingsrätt.

I förevarande process vid Falu tingsrätt biträddes Hedemora kommun av ombud från arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner (tidigare SKL). Kommunen, genom ombud, vidhöll sina påståenden om att det förelåg grund för avsked. Under åtta månader drev kommunen och SKR-ombudet ärendet innan Kommunens ombud valde att avsluta abrupt och ett nytt SKR-ombud tillsattes. Någon månad senare och tio dagar innan dagen för huvudförhandling i tingsrätten gav Hedemora kommun upp, detta då de två socialsekreterarna vägrade att föra någon dialog om förlikning med kommunen, de krävde sin sak prövad genom huvudförhandling i tingsrätten och de var inte beredda att acceptera ännu mera pengar i utbyte mot sekretessklausuler.

”Ett år senare, efter att de båda kvinnorna gått utan lön och inkomst, medgav kommunen till sist de båda socialsekreterarnas talan. Det som är spektakulärt här är att vi blir kallade av våra klienter till ett möte med Kommunen och påtalar där vissa allvarliga brister som rör liv och hälsa, det är för alla i rummet uppenbart att Kommunen inte budgeterat för de skyddsåtgärder som övergått på kommunen och som därmed krävs för att fullgöra Kommunens uppdrag. Men man väljer då att avskeda de två särskilt utbildande socialsekreterarna, som man satt att sköta kommunens specialenhet mot just hedersrelaterat våld, och detta helt mot bättre vetande. När vi påtalar i domstol att det här inte är korrekt och i ett ganska tidigt skede visar att det varit deras arbetsuppgifter att gå igenom just dessa 30-tal ärenden, väljer Kommunen ändå att fortsätta med sin inställning, i ca ett år, tills just dagarna innan tingsrätten ska pröva frågan genom huvudförhandling, för att då istället vänder Kommunen 180 grader och lägga sig helt platta, och medger samtliga av våra skadeståndsanspråk och yrkanden, de medger båda socialsekreterarnas talan i samtliga delar”, säger Henric Einarsson, arbetsrättsjurist och förhandlingschef vid RiVe Juridiska Byrå, och fortsätter;

”Det här resulterade inte bara i onödigt lidande för många barn och ungdomar, som man helt hade fallerat att skydda, utan såklart även för de två drabbade socialsekreterarna. Det resulterade förstås även sedan i stora kostnader för Hedemora Kommun.”

Efter avslutat domstolsförfarande erhöll en av de anställda allmänt skadestånd och fick sin anställning åter, i enlighet med den personens önskemål, den andra mottog en utbetalning om 28 månadslöner samt även allmänt skadestånd därutöver. Båda två ersattes även för tolv uteblivna månadslöner. Med rättegångskostnaderna inräknade blev kommunen, för de felaktiga avskedandena, förpliktade att erlägga närmre tre miljoner kronor till de två Socialsekreterarna.

Fallen om missförhållanden i Hedemora kommun fick därefter stor uppmärksamhet i riksmedia, bland annat efter P1 Kalibers avslöjanden och Expressens, Dalarnas tidningar och andra mediers uppföljningar. Förvaltningschefen blev själv avskedad av Socialnämnden och Kommunstyrelsen och historiskt hård kritik riktades mot kommunen från den statliga myndigheten IVO, som hade verkställt en omfattande granskning av Kommunens socialtjänst. I sin utredning kunde de konstatera ett stort antal fall av mycket allvarliga brister där barn inte skyddats av socialtjänsten vid Hedemora Kommun. För första gången i modern tid nyttjade IVO möjligheten att kalla kommunstyrelsen till ett fysiskt möte på sitt huvudkontor i Örebro för att specifikt gå igenom IVO egen Rapaport tillsammans med Kommunstyrelsen. Hedemora Kommun ålades även under äventyr av vite på sexsiffriga belopp att själv granska och åtgärda bristerna inom den tidsfrist som IVO hade bestämt. IVO förklarade även att de kom att följa upp huruvida Hedemora Kommun åtgärdat bristerna eller inte.

”Det här är ett rättsövergrepp. I vårt ärende avskedar kommunen två socialsekreterare som påtalar grova brister i skyddet av barn, de påtalade detta enligt konstens alla regler, genom en intern sk. Lex-Sarah anmälan till närmaste chef. När Förvaltningschefen inte visade något intresse för detta så biträdde RiVe Juridiska Byrå socialsekreterarna med att skriva en mycket större och mer omfattande Rapport som lämnades till vad som i praktiken är förvaltningschefens egen chef, nämligen Socialnämnden, detta fick då till följd att förvaltningschefen avskedade de två socialsekreterarna, som då såklart sedan fick miljonskadestånd, men det är ju först ett år senare. Detta är enligt min mening ett ganska stort rättsövergrepp mot offentligt anställda tjänsteman som larmat internt om allvarliga brister, om flickor som blir bortgifta och barn som utsatts för våld, men där frågor som kommunens underdimensionerade organisation och för uppgiften bristande budget förhindrat att man vidtagit åtgärder, vilket jag anser att i sig är mycket allvarligt”, avslutar förhandlingschef och arbetsrättsjurist Henric Einarsson vid RiVe Juridiska Byrå.


Dela sidan:
Skriv ut: