Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Nya regler om hållbara finanser för börsbolag och finansbranschen

BG Institute
Publicerat 2 november, 2020

”Riskerar betydande ekonomiska sanktioner”

Nu blir EU:s handlingsplan för ”hållbara finanser” en del av svensk rätt och därmed ett reglerat område för börsbolag och finansbranschen. ”Det kan bli fråga om betydande ekonomiska sanktioner i det fall ett bolag inte efterlever bestämmelserna”, säger advokaten Björn Wendleby på Harvest advokatbyrå.

Björn Wendleby har tillsammans med sina kolleger Mikaela Reinhammar och Marcus Arvidsson specialiserat sig på de nya regelverken. Den 25 november håller de en heldagskurs på temat vid BG Institute.

EU:s handlingsplan för hållbara finanser innehåller ett antal nya förordningar och ändringar i befintliga regelverk som ställer krav på finansmarknadens aktörer. Det handlar om att ta hänsyn till hållbarhet i samband med både rådgivning och kapitalförvaltning men också i sina interna processer. Det kommer bland annat att ställas krav på att informera om hållbarhetsrisker och hur de kan påverka avkastningen.

Vad är det bakomliggande syftet med de nya bestämmelserna?
– Syftet är att a) styra finansiering till hållbara investeringar, b) hantera finansiella risker till följd av klimatförändringar och c) främja öppenhet och långsiktighet i finansiell och ekonomisk verksamhet.

Vem berörs av bestämmelserna?
– Olika typer av finansmarknadsaktörer som kapitalförvaltare samt börsbolag.

Vilken typ av förpliktelser medför bestämmelserna?
– Bestämmelserna medför omfattande nya informationskrav samt krav på antagande av nya eller reviderade riktlinjer, exempelvis för hantering av hållbarhetsrisker.

Vad innebär det mera konkret?
– Aktörerna står inför ett omfattande implementeringsarbete, där det för ledningen för fondförvaltare bland annat handlar om att bestämma sig för hur gröna de produkter som förvaltas ska vara och anpassa sin verksamhet därefter. Exempelvis är due diligence-kraven och informationskraven mycket högre avseende förvaltning av gröna fonder.

– Det blir centralt för ledningen att snarast tillse att organisationen får förståelse för hur de nya lagkraven träffar just detta bolags verksamhet. Detta kan lämpligen göras genom att ett internt implementeringsprogram sjösätts med erfarna projektledare.

Hur övervakas efterlevnaden?
– Formellt utövas tillsynen av finansmarknadsaktörerna av Finansinspektionen. Även Konsumentverket kan agera i det fall marknadsföring av produkter och tjänster inte bedöms vara korrekt, exempelvis i det fall en fond marknadsför som grön utan att så är fallet.

– Vad gäller börsbolagen sker tillsyn exempelvis genom den årliga revisionen av bolagen.

Hur ser det ut med sanktioner för den som bryter mot bestämmelserna?
– För finansmarknadsaktörer gäller samma sanktionsmöjligheter för Finansinspektionen som vid andra överträdelser av regelverket. Det kan således bli fråga om betydande ekonomiska sanktioner i det fall ett bolag inte efterlever bestämmelserna.

– Avseende börsbolag finns möjlighet för börsernas disciplinnämnder att utdöma sanktioner.

Övriga risker för den som inte följer regelverket?
– Den största risken i sammanhanget är förlorat förtroende från investerare – företagens hållbarhetsarbete är högt uppe på agendan och kan man inte leva upp till kraven finns betydande affärsmässiga risker.

Hur kan man som berörd part, på bästa sätt, arbeta för att implementera, anpassa sig och leva upp till de nya bestämmelserna?
– Det är centralt att ledningen för finansmarknadsaktörer och börsbolag snarast tillser att en projektgrupp tillsätts som arbetar med genomförandet av de nya kraven. Här blir det viktigt att även ta ett strategiskt beslut om vilka produkter och tjänster som ska erbjudas och hur arbetet med omställningen till ett mer hållbart erbjudande ska bedrivas.

 

Kursen ”Hållbara finanser – en detaljerad genomgång av det nya regelverket inom hållbarhetsområdet” hålls den 25 november i Stockholm och är även tillgänglig online via livesändning.

Gå till utbildningen

 


Dela sidan:
Skriv ut: