Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons från Cederquist

Nya regler för att stärka svensk säkerhet

Publicerat 4 april, 2022

I slutet av 2021 skärptes den svenska säkerhetsskyddslagen och ett nytt lagförslag presenterades om granskning av utländska investeringar. Nu står säkerhetsfrågan högt på agendan – här belyser Cederquist det senaste inom svensk säkerhetsskyddsreglering.

Under 2021 vidtogs ett flertal åtgärder på författningsområdet i syfte att stärka svensk säkerhet. Bland annat skärptes den befintliga säkerhetsskyddsregleringen genom införandet av ett flertal nya bestämmelser i säkerhetsskyddslagen och regeringen presenterade ett nytt lagförslag för att reglera utländska direktinvesteringar i svenska verksamheter. Agnes Carlsson och Victor Åkerfeldt, jurister på Cederquist, lyfter några av de viktigaste punkterna i de nya bestämmelserna.

Nya bestämmelser i säkerhetsskyddslagen

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) syftar till att säkerställa att förebyggande åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vidtas. Den 1 december 2021 skärptes lagen genom ett antal nya bestämmelser, som bland annat innefattar:

  • Krav på säkerhetsskyddsavtal i alla situationer där en tredje part ges tillgång till säkerhetskänslig verksamhet. Verksamhetsutövaren måste även göra en säkerhetsskyddsbedömning och pröva lämpligheten av samarbeten som kräver säkerhetsskyddsavtal.
  • Anmälningsplikt för den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.
  • Större befogenheter för tillsynsmyndigheten, exempelvis undersökningsbefogenheter som ger tillsynsmyndigheten rätt att begära information från säkerhetskänslig verksamhet samt att få tillgång till utrymmen där säkerhetskänslig verksamhet bedrivs.
  • Möjlighet till vitesföreläggande för verksamhetsutövare som inte följer bestämmelserna. Tillsynsmyndigheten kan även utdela en sanktionsavgift på upp till 50 miljoner kronor mot verksamhetsutövare som exempelvis har åsidosatt någon av de centrala skyldigheterna enligt säkerhetsskyddsregleringen eller inlett ett förfarande om överlåtelse av verksamhet i strid med ett förbud.

 Förslag om granskning av utländska direktinvesteringar

Sverige är idag ett av få EU-länder som inte har implementerat lagstiftning som reglerar granskning av utländska direktinvesteringar. I säkerhetsskyddslagen finns vissa begränsningar för överlåtelser av verksamheter, men tillämpningsområdet är snävt och omfattar endast säkerhetskänslig verksamhet. Den 1 november 2021 publicerade regeringen en utredning (SOU 2021:87) som innehåller ett förslag till en ny lag och ny förordning avseende utländska direktinvesteringar i svenska företag, stiftelser och ekonomiska föreningar. Förslaget innefattar bland annat:

  • Granskningssystem för investeringar i svenska verksamheter som bedriver skyddsvärd verksamhet. Systemet ska omfatta såväl investerare från tredje-länder som investerare från EU-medlemsstater. Investeringar som görs av en svensk investerare ska granskas om investeraren är bulvan för en utländsk aktör.
  • Anmälningsplikt för investerare i vissa situationer. Den som avser investera i en verksamhet som omfattas av det nya granskningssystemet blir under vissa omständigheter skyldig att anmäla detta till granskningsmyndigheten (Inspektionen för strategiska produkter), som bedömer om en granskning behöver inledas. Om en granskning inleds ska granskningsmyndigheten lämna besked om investeringen kan genomföras, eventuellt förenat med särskilda villkor, eller om investeringen ska förbjudas.
  • Investeringar som genomförts utan godkännande i enlighet med lagen ska kunna förbjudas. Granskningsmyndigheten ska ges befogenhet att förena beslut och villkor med viten samt utdela en sanktionsavgift på upp till 50 miljoner kronor mot investerare som exempelvis underlåter att anmäla en investering, genomför en investering innan granskningsmyndigheten fattat beslut, eller genomför en investering i strid med ett beslut.

Lagförslaget föreslås att träda i kraft den 1 januari 2023 och att börja tillämpas på investeringar från och med den 1 februari 2023.

Cederquist följer utvecklingen av lagstiftningsarbetet. Kontakta gärna Cederquists specialister om du är intresserad av att veta mer om hur din verksamhet kan komma att påverkas.

 

Här kan du läsa mer om Cederquists rådgivning.


Dela sidan:
Skriv ut: