Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons från Cederquist

EU föreslår krav på due diligence-processer för hållbarhet

Publicerat 2 maj, 2022

EU-kommissionen har nu antagit sitt förslag till det nya direktivet om Corporate Sustainability Due Diligence, med krav på att företag bland annat kontrollerar att deras värdekedja inte kränker mänskliga rättigheter eller förstör miljön. Elsa Arbrandt och Sara Magnéli från Cederquist förklarar reglerna.

Varför kommer dessa nya regler?

Företags agerande spelar en viktig roll i omställningen till en klimatneutral och grön ekonomi. Genom att lägga krav på företag att förebygga och minimera effekterna på miljön och mänskliga rättigheter på grund av sin verksamhet kan man påskynda omställningen.

Vilka företag träffas av reglerna?

I ett första steg ska direktivet gälla företag i EU med fler än 500 anställda och en global nettoomsättning på mer än 150 miljoner euro. Två år senare ska reglerna även omfatta företag i EU med fler än 250 anställda och en global nettoomsättning på minst 40 miljoner euro, om minst hälften av omsättningen genererats i vissa definierade sektorer med stor miljöpåverkan. Företag baserade utanför EU med motsvarande omsättning från verksamhet i EU omfattas också. Skyldigheterna omfattar både egna verksamheten, dotterbolags aktiviteter, samt verksamhet i företagens värdekedja, dvs även externa företag som företaget har en etablerad affärsrelation med. Därigenom kommer reglerna sannolikt även att påverka små och medelstora företag även om de formellt sett inte träffas av reglerna.

Vad ska företagen göra?

Enligt det nya förslaget blir företagen skyldiga att vidta åtgärder inte bara för att identifiera eventuell negativ inverkan på miljö och mänskliga rättigheter utan även att förebygga och minimera omfattningen av både potentiell och faktisk negativ inverkan på mänskliga rättigheter och miljön. Det innebär att utöver att kontrollera potentiell påverkan måste företagen även aktivt vidta åtgärder för att minska sin påverkan. Exempel på sådana åtgärder kan vara:

  • att upprätta åtgärdsplaner och säkerställa efterlevnad genom kontraktuella åtaganden
  • investeringar i styr- och produktionsprocesser
  • stöd till små och medelstora företag som företaget har en etablerad affärsrelation med.

Som en yttersta åtgärd kan företag behöva avstå från att ingå eller förlänga affärsrelationer för att leva upp till kraven i direktivet.

Vilka krav kommer förslaget mer att innebära?

Direktivet kommer även att ställa krav på ledning, organisation och strategi. Bland annat ska due diligence integreras i företagets samtliga policyer. Föregtagen måste även upprätta en särskild due diligence-policy med företagets strategi, uppförandekod och due diligence-förfaranden. Företagen blir även skyldiga att:

  • inrätta och upprätthålla ett klagomålsförfarande för berörda personer, fackföreningar och vissa organisationer
  • kontinuerligt övervaka, utvärdera och utveckla företagets åtgärder och due diligence-processernas effektivitet
  • årligen rapportera på hemsidan om företagets due diligence-arbete, potentiell och faktisk negativ inverkan samt de åtgärder företaget vidtagit.

Större företag ska även upprätta en plan för att säkerställa att deras affärsmodell och strategi är förenlig med omställningen till en hållbar ekonomi och begränsningen av den globala uppvärmningen till 1,5 grader i enlighet med Parisavtalet.
Företagens ledning ska ytterst ansvara för upprättande, övervakning och rapportering av företagets due diligence-arbete, och ledningen är också skyldig att beakta följderna av alla beslut med avseende på hållbarhetsfrågor vid fullgörandet av skyldigheten att agera i företagets bästa intresse.

Se över den egna verksamheten

Förslaget ska nu behandlas av Europeiska rådet och Europaparlamentet och förändringar kan komma att ske innan ett slutligt direktiv har antagits. Bindande regler på EU-nivå ligger alltså några år framåt i tiden, men förslaget utgör ett av många exempel på det tydliga skifte som sker på marknaden med högre krav och förväntningar på företag vad gäller hållbarhet och minskade utsläpp. Det finns därmed all anledning att redan nu se över den egna verksamheten och leverantörskedjan ur ett hållbarhetsperspektiv.

Cederquist följer noggrant den senaste utvecklingen på området och har erfarenhet av att bistå med rådgivning i hållbarhetsfrågor.

Kontakta Cederquists specialister om du vill veta mer om hur de nya reglerna kan påverka din verksamhet.

Läs mer om direktivet här.


Dela sidan:
Skriv ut: