Skip to content

Socialrätt

 • Sjukdomsanlag ska inte styra bedömning av arbetsskada

  Full livränta ska utgå trots att äldre stresstrauman bidragit till den nedsatta arbetsförmågan. Enligt kammarrätten ska tidigare sjukdom eller sjukdomsanlag inte läggas till grund för bedömningen.
  2007-09-06
 • Berusad pappa nekas umgänge

  Missbruk och hot mot familjehem utesluter umgänge enligt LVU. Umgänge anses äventyra dotterns uppväxt.
  2007-08-31
 • Fosterhems- och barnhemsbarn vanvårdas

  Barns situation inom den sociala barnavården är upprörande. Det framgår när Utredningen om vanvård i den sociala barnavården nu lämnar en delrapport över hur arbetet fortskrider. Utredningen ber också om ett års förlängning av utredningstiden.
  2007-08-21
 • Barns ställning inom socialomsorgen ska stärkas

  Jourhem ska utredas av socialnämnd och Statens institutionsstyrelse ska få utökade möjligheter att kontrollera alkohol- eller drogpåverkan hos dem som vårdas i särskilda ungdomshem, enligt ett regeringsförslag.
  2007-06-28
 • Förstärkning av skydd till utsatta barn och unga

  Barn som är satta under utredning av socialtjänsten tillhör en av de svagaste och mest utsatta grupperna i samhället. Regeringen vill stärka barns och ungas ställning och skapa förutsättningar för en säker och sammanhållen vård av barn och unga.
  2007-05-15
 • Lättare abort för utländska kvinnor

  Regeringen föreslår att kravet på tillstånd från Socialstyrelsen för utländska kvinnor som ska genomgå abort i Sverige tas bort. Regeringen vill även granska skolornas sexualundervisning och kartlägga det förebyggande mot oönskade graviditeter.
  2007-05-15
 • Gravid kvinna fick 0 kronor i SGI

  Kvinnan hade anmält sig som arbetssökande cirka en vecka för sent. Försäkringskassan bestämde därför kvinnans SGI till noll kronor.
  2007-05-11
 • Personal vid barnhem ska kontrolleras

  En ny lag ska öka skyddet för att barn utsätts för övergrepp, kränkningar eller annat särskilt skadligt inflytande från personer som finns i barnens närmaste omgivning. Registerkontroll blir obligatorisk och görs i fråga om personer som erbjuds anställning, uppdrag, praktiktjänstgöring eller liknande vid hem för vård eller boende (HVB) som tar emot barn.
  2007-05-04
 • Autistisk flicka får inte personlig assistans

  Kammarrätten anser i att flickan inte är berättigad till personlig assistans eftersom behoven av assistans inte var av den omfattningen som krävs enligt 9 § 2 LSS.
  2007-05-02
 • Man med sömnsvårigheter har rätt till hel sjukersättning

  Mannens läkare anser att heltidssjuksrivning är nödvändigt för att mannen ska kunna få tillbaka sin naturliga sömn.
  2007-05-02
 • 50-årig kvinna får adoptera 5-årig pojke från Zambia

  Kvinnans i adoptionssammanhang relativt höga ålder kompenseras av personlig lämplighet och kunskaper om Afrika.
  2007-04-20
 • Arbetslös analfabet är berättigad till sökt ekonomiskt bistånd trots dyr hyra

  Kammarrätten finner att stadsdelsfullmäktige inte vidtagit några insatser för att underlätta för kvinnan att byta till en billigare bostad. Att kvinnan är analfabet och arbetslös är sådana omständigheter som gör att det åligger stadsdelsfullmäktige att medverka till bostadsbyte. Kvinnan är på grund av detta berättigad till det ekonomiska bistånd hon sökt för februari månad 2006.
  2007-04-17
 • Regeringen föreslår ändringar i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

  I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, i delar som rör omprövning, överklagande samt meddelande av beslut om pensionsgrundande inkomst. Vidare föreslås följdändringar i vissa andra lagar.
  2007-04-10
 • Sprucken tand på kundfika är en arbetsskada

  Under hembesök hos en kund hade en säljare blivit bjuden på kaffe och kaka. Under fikat hade säljaren bitit sönder en tand. Att fika tillsammans med en kund har för en säljare sådant klart samband med arbetet att tandskadan skall ses som olycksfall i arbetet och därmed ersättas som arbetsskada.
  2007-01-22
 • Om föräldraskap vid assisterad befruktning

  I betänkandet föreslår utredaren att föräldraskapet vid assisterad befruktning med donerade ägg och spermier ska regleras på samma sätt för samkönade par och för olikkönade par.
  2007-01-20