Skip to content

Offentlig rätt

 • Hot om exekutiv auktion gjorde man psykiskt sjuk

  Enligt ett sjukintyg utlöste beslutet att en mans hus skulle säljas på exekutiv auktion en allvarlig krisreaktion, och han försökte också begå självmord. Nu meddelar Regeringsrätten prövningstillstånd i fråga om synnerliga skäl för avslutande av pensionssparkonto föreligger.
  2010-03-10
 • Flera brister i Kungsörs skolor

  En tredjedel av eleverna når inte målen för utbildningen. Det är en av flera brister som Skolinspektionens regelbundna tillsyn av utbildningsverksamheten i Kungsörs kommun visar.
  2010-03-10
 • Nya sekretessregler gör det lättare att söka resning

  Nya bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen ska underlätta för den som överväger att söka resning i brottmål. Det föreslår Insynsutredningen i sitt slutbetänkande, som överlämnades till regeringen på tisdagen.
  2010-03-09
 • Inget samband mellan trafikolycka och nedsatt arbetsförmåga

  En kvinna, som i mars 2003 var med om en bilolycka, har nedsatt arbetsförmåga till följd av smärtsyndrom i nacke och axlar, samt psykisk ohälsa. Till skillnad från länsrätten finner kammarrätten, lika med Försäkringskassan, att övervägande skäl inte talar för ett samband mellan trafikolyckan och nedsättningen av arbetsförmågan.
  2010-03-09
 • Försvarare får full ersättning i HD

  Högsta domstolen ändrar Göta hovrätts beslut att sätta ned ersättningen till en offentlig försvarare.
  2010-03-08
 • Staten tjänar miljarder på snäva regler kring arbetsskador

  Av Försäkringskassans budgetunderlag framgår att arbetsskadeförsäkringen förra året gick med 2,9 miljarder i vinst, något som motsvarar fem års utbetalningar. Det skriver Hans Olof Wiklund för TCO-tidningen.
  2010-03-05
 • Felaktig uppgift i artikel om förundersökningsregler

  Dagens Juridik publicerar idag ett beriktigande med anledning av en felaktig uppgift i artikeln Student ifrågasätter Diesen i examensarbete.
  2010-03-04
 • Ingen permission efter 43 års rättspsykiatrisk vård

  En nu 79-årig man dömdes 1967 till sluten rättspsykiatrisk vård för mord och grov otukt med barn. Kammarrätten avslår mannens ansökan om att vården ska upphöra och att han ska beviljas permission.
  2010-03-04
 • Tjänstefelsåtal mot rådman uppenbart ogrundat

  En man som i tingsrätten dömts för bland annat våldsbrott väckte enskilt åtal gällande grovt tjänstefel mot rättens ordförande. Mannen har också begärt skadestånd.
  2010-03-04
 • Kvinna nekas sjukpenning efter sonens död

  Kammarrätten finner att en 24-årig kvinna inte har rätt till sjukpenning de två första veckorna i en sjukperiod. Som lagen är utformad borde kvinnan ha anmält sig som arbetssökande dagen efter hennes sons död.
  2010-03-04
 • Vuxna bagatelliserar kränkningar i skolan

  Det händer att vuxna bagatelliserar och beskriver kränkande behandling och trakasserier som naturliga inslag i skolans vardag. Det konstaterar Skolinspektionen, som specialgranskat 50 grundskolor.
  2010-03-03
 • Regeringsrätten tillåter inte miljöhus på punktprickad mark

  Regeringsrätten finner att uppförandet av ett miljöhus på mark som inte får bebyggas enligt detaljplanen inte innebär en mindre avvikelse från detaljplanen.
  2010-03-03
 • Tyresöskola använde sig av förhörsliknande metoder

  Centrumskolan i Tyresö utredde uppgifter om kränkningar med hjälp av förhörsliknande metoder, och väntade länge med att informera föräldrarna. Skolinspektionen konstaterar att skolan nu ändrat sin plan mot kränkande behandling, och att den nya planen ska granskas.
  2010-03-03
 • Förtal på Facebook?

  Åklagarkammaren i Falun har överlämnat en anmälan angående förtal till justitiekanslern, JK. Anmälaren uppger att hennes familj har blivit förtalade genom insändare i Södra Dalarnas tidning och dels genom inlägg på Facebook.
  2010-03-03
 • Apoteket stäms av läkemedelsföretag

  Läkemedelsföretaget Abcur menar att deras godkända preparat Noradrenalin Abcur och Metadon DnE inte ska behöva konkurrera med läkemedel som tillverkas av Apoteket Produktion & Laboratorier, APL.
  2010-03-02